Admission Info

Tuition Fees

ข้อมูลการสมัครเรียน — ค่าเล่าเรียน
สาขาวิชา กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน
กยศ.
ลักษณะที่ 1
กยศ.
ลักษณะที่ 2
กยศ.
ลักษณะที่ 3
เทอม 1 เทอม 2 ตลอดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
42,580 39,000 297,980 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
42,580 39,000 291,280 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
42,580 39,000 291,280 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
42,580 39,000 291,280 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
46,780 43,200 293,780 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
42,580 43,200 293,780 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
44,380 40,800 313,680 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
50,980 56,100 403,880 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
46,780 51,600 333,680 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
48,780 42,600 314,480 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1 เทอม 2 ตลอดหลักสูตร
42,580 39,000 297,980
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1 เทอม 2 ตลอดหลักสูตร
42,580 39,000 291,280
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1 เทอม 2 ตลอดหลักสูตร
42,580 39,000 291,280
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1 เทอม 2 ตลอดหลักสูตร
42,580 39,000 291,280
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1 เทอม 2 ตลอดหลักสูตร
46,780 43,200 293,780
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1 เทอม 2 ตลอดหลักสูตร
42,580 43,200 293,780
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1 เทอม 2 ตลอดหลักสูตร
44,380 40,800 313,680
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1 เทอม 2 ตลอดหลักสูตร
50,980 56,100 403,880

#DEK67
 1. ทุน BU Select จำนวน 5,000 บาท โดยทุนการศึกษานี้จัดสรรให้เฉพาะคณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายละเอียด คลิก
 2. ทุน BU Freshy จำนวน 5,000 บาท โดยทุนการศึกษานี้จัดสรรให้เฉพาะคณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด (เต็มจำนวน ณ วันที่ 18 เมษายน 2567)
 3. ทุน BU Bright จำนวน 10,000 บาท โดยทุนการศึกษานี้จัดสรรให้เฉพาะคณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด (เต็มจำนวน ณ วันที่ 28 มกราคม 2567)
 4. ทุน BU Smart Choice จำนวน 8,000 บาท โดยทุนการศึกษานี้จัดสรรให้เฉพาะคณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด (เต็มจำนวน ณ วันที่ 29 มกราคม 2567)
 • เงื่อนไขทุนสนับสนุนเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ข้อกำหนดการชำระเงินคณะและสาขาวิชาอื่นๆ ใช้สิทธิ์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (มอบตัว ชำระเพียง 4,000 บาท* ได้ ยกเว้น คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการและหลักสูตรนานาชาติ)
 • เกณฑ์การอนุมัติให้กู้ยืมทุน กยศ. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามระบียบและหลักเกณฑ์ของสำนักงานกองทุนกู้ยืม เพื่อการศึกษา 
  โดยสามารถอ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์การกู้ยืมทุนได้ที่นี่ คลิก

หมายเหตุ

 • อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมเป็น การประมาณการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ รายวิชาที่นักศึกษาเลือก ลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าเรียนเสริมพื้นฐานสำหรับหลักสูตร นานาชาติ สำหรับนักศึกษาที่ต้องเรียนปรับพื้นฐาน เพิ่มเติม
 • สำหรับนักศึกษาต่างชาติต้องชำระค่าหน่วยกิตเพิ่ม หน่วยกิตละ 300 บาท
Cosmetic Image
Cosmetic Image
ก้าวเข้าสู่โลก
แห่งการเรียนรู้
ไปกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ให้เราช่วยเลือกหลักสูตร คณะ สาขาหรือต้องการติดต่อกับเรา
Cosmetic Image