สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ตระหนักถึงความสำคัญที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานและชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น การทำงานลักษณะสมัยใหม่มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปช่วยงานด้านต่างๆ เช่น การจัดการเอกสารและข้อมูลในระบบสำนักงาน ช่วยควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการดำรงชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นระบบอัตโนมัติ และมีส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 

ดังนั้น ประเทศไทยจึงขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ เพื่อสนองตอบความต้องการบุคลากรในด้านนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ขึ้นหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  มีตลาดงานกว้าง ครอบคลุมในส่วนของ Programmer, IT, Smart System, Robotics & Automation เรียนรู้งานทั้ง Hardware และ Software ทางด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น IoT, AI & Machine Learning และก้าวทันข้อมูลยุคใหม่กับ Big Data โดยมีความมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ทักษะและความสามารถในวิชาชีพอย่างสมบูรณ์ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมที่จะเป็นกำลังคนที่มีค่าของประเทศ

เทอมแรก 25,380
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 374,780
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2564

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)

Engineering (Computer and Robotics Engineering)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

School of Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

Computer and Robotics Engineering


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)