สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ตระหนักถึงความสำคัญที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานและชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น การทำงานลักษณะสมัยใหม่มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปช่วยงานด้านต่างๆ เช่น การจัดการเอกสารและข้อมูลในระบบสำนักงาน ช่วยควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการดำรงชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นระบบอัตโนมัติ และมีส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 

ดังนั้น ประเทศไทยจึงขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ เพื่อสนองตอบความต้องการบุคลากรในด้านนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ขึ้นหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  มีตลาดงานกว้าง ครอบคลุมในส่วนของ Programmer, IT, Smart System, Robotics & Automation เรียนรู้งานทั้ง Hardware และ Software ทางด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น IoT, AI & Machine Learning และก้าวทันข้อมูลยุคใหม่กับ Big Data โดยมีความมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ทักษะและความสามารถในวิชาชีพอย่างสมบูรณ์ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมที่จะเป็นกำลังคนที่มีค่าของประเทศ

เทอมแรก 25,380
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 375,380
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)

Engineering (Computer and Robotics Engineering)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

School of Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

Computer and Robotics Engineering


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)