School of Engineering — Programs

Computer and Robotics Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ — สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
COMPUTER AND ROBOTICS | คณะวิศวกรรมศาสตร์

ยุคที่โลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อำนวยความสะดวกและสร้างประโยชน์มากมายให้แก่ประชากรโลกและในระดับอุตสาหกรรม หนึ่งในเทคโนโลยีที่ผู้คนคุ้นเคย คือ “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์” ที่พร้อมเป็นตัวช่วยและสนับสนุนการทำงานในด้านต่างๆ ให้ง่ายขึ้น เทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ได้รับการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้วงการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ยังคงต้องการบุคลากรที่มีความสามารถอีกจำนวนมาก เป็นสายอาชีพที่มาแรงติดเทรนด์โลกในยุคนี้อีกด้วย 

ทางสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงมุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดงาน โดยสายงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  มีตลาดงานกว้าง ครอบคลุมในส่วนของ Programmer, IT, Smart System, Robotics & Automation เรียนรู้งานทั้ง Hardware และ Software ทางด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น IoT, AI & Machine Learning และก้าวทันข้อมูลยุคใหม่กับ Big Data โดยบัณฑิตจะมีความรู้ทักษะและความสามารถในวิชาชีพอย่างสมบูรณ์ 

และยังได้ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพิ่มวิชาเลือกใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทักษะให้สามารถเลือกเรียนได้เองตามความชอบ พร้อมตอบโจทย์ยุคโลกอนาคต ไม่ตกเทรนด์ โดยล่าสุดสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ได้เพิ่มวิชาเลือกใหม่ๆ ที่ทันสมัย เช่น Blockchain technology & Cryptocurrency, Cybersecurity & Cloud service, Real-time OS (3d Sensing, Mapping), Robotics simulation, Collaborative robots. 

มาเรียนกับเรา แล้วออกไปขับเคลื่อนโลกใบนี้กัน! 

ทำไมต้องเรียนสาขานี้

 • หลักสูตรมีความทันสมัยรองรับกับเทคโนโลยี Digital Disruption
 • เน้นการลงมือปฏิบัติสร้างทักษะและประสบการณ์
 • บ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับแนวโน้มในโลกอนาคต
 • เรียนจบพร้อมไปสอบใบ Certificate ระดับสากล
 • มีความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญที่สามารถใช้งานได้จริง
 • ได้รับความร่วมมือองค์กรและบริษัทเอกชนชั้นนำร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดหางานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงระหว่างเรียน
 • ใช้โจทย์จริงในโลกธุรกิจมาสอนในรายวิชา เน้นการเรียนรู้ที่สามารถต่อยอดในอนาคตได้
 • เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ มีอาจารย์พิเศษของหลักสูตรมาจากภาคอุตสาหกรรม
 • มีห้อง LAB และ เครื่องมือหลากหลาย Lab AI + Robotics Lab + BU CROCCS
ชื่อปริญญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
Engineering (Computer and Robotics Engineering)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
School of Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
Computer and Robotics Engineering
Cosmetic Image
What is your passion? ตัง วิศวกรรมศาสตร์
What is your passion? ตัง วิศวกรรมศาสตร์
Facilities
Featured
stories
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์จบแล้วทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้
 • นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Developer) 
 • นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)
 • นักพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application Developer) 
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) เป็นต้น
 • โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
 • นักทดสอบผลิตภัณฑ์ (Software Tester)
 • วิศวกรพัฒนาหุ่นยนต์ (Robotics Engineer)
 • วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม ควบคุมระบบและหุ่นยนต์
 • ผู้ประกอบกิจการ / นักพัฒนานวัตกรรม
 • นักพัฒนาบล็อกเชน (Blockchain Developer)
 • วิศวกรดูแลระบบ (ระบบเครือข่าย, ระบบฐานข้อมูล, ระบบความปลอดภัยทาง Cyber)
Cosmetic Image Cosmetic Image
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
- ME 153 Engineering Drawing and Mechanical Design
- CE 213 Computer Programming
- IE 322 Idea Generation for Entrepreneurship
- IE 325 Automation System and Control
- CE 461 Robot World
- CE 453 Internet of Things
- CE451 Big Data Technology
- CE327 Robot Operating System
- CE452 Cloud and Sensor Network
- CE436 Computer Crime and Security
- IE414 Startup Opportunity and planning
การสมัครเรียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2567)
เทอม 1: 25,380 บาท
ตลอดหลักสูตร 375,380 บาท