Admission Info

ปริญญาตรี

ข้อมูลการสมัครเรียน — ปริญญาตรี
สมัครเรียนผ่านระบบ
สมัครออนไลน์
1
กรอกใบสมัครออนไลน์
2
รอพิจารณา
3
ชำระเงิน
สามารถชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ internet banking
4
รายงานตัว และทำบัตรนักศึกษา
รายงานตัว และทำบัตรนศ ณ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ Main Campus อาคาร A8 ชั้น 2
สมัครเรียนด้วยตนเอง
ที่ ม.กรุงเทพ
1
เตรียมเอกสารสมัครเรียน
ยื่นเอกสารสมัครเรียน 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2. สำเนาบัตรประชาชน 3.บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 4. สำเนาการศึกษา ณ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ Main Campus อาคาร A8 ชั้น 2
2
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
กรณีเกรดต่ำกว่า 2.00 หรือ สมัครเรียนคณะศิลปกรรม สถาปัตยกรรม นานาชาติ และนานาติจีน ต้องมีการสอบ และทราบผลสอบในวันสมัคร
3
ชำระเงิน
ฝ่ายรับสมัครจะไม่รับชำระเงินสด สามารถชำระโดยการโอนผ่านธนาคาร หรือ หรือชำระผ่านบัตรเครดิต
4
ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา และบันทึกประวัตินักศึกษา
แต่งชุดนักศึกษามาได้เลย และสามารถรับบัตรในวันนั้น
นักศึกษาปริญญาตรี
1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช,กศน)
เอกสาร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1) ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
คุณสมบัติ

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าโดยได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 General Educational Development (GED)
เอกสาร

1.สำเนาหลักฐานการศึกษา GED  transcript

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

4.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

คุณสมบัติ

เป็นผู้ที่สอบผ่านและได้รับวุฒิการศึกษาระดับเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 General Educational Development (GED)

นักศึกษาเทียบโอน ปริญญาตรี
1. นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับผู้จบ ปวส.
เอกสาร
 1. สำเนาหลักฐานสำเร็จการศึกษาที่จบ ปวส. (รบ.1 ) จำนวน 2 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาและค่าเทียบโอนหน่วยกิต 1,000 บาท
คุณสมบัติ

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. นักศึกษาเทียบโอนต่างสถาบัน
เอกสาร
 1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สถาบันอุดมศึกษาเดิมออกให้เป็นทางการ จำนวน 2 ฉบับ
 2. สำเนาหลักฐานสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. รายละเอียดประจำวิชา (Course Description)
 6. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาและค่าเทียบโอนหน่วยกิต 2,000 บาท
คุณสมบัติ
 1. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 2. เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย 
3. นักศึกษาเทียบโอนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เอกสาร
 1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับทางการ จำนวน 2 ฉบับ
 2. สำเนาหลักฐานสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาและค่าเทียบโอนหน่วยกิต 2,000 บาท
-

-

4. นักศึกษาเทียบโอนปริญญาตรีที่สอง
เอกสาร
 1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับทางการ จำนวน 2 ฉบับ
 2. รายละเอียดประจำวิชา (Course Description)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาและค่าเทียบโอนหน่วยกิต 2,000 บาท
คุณสมบัติ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับนักศึกษาประเภทเทียบโอนวิชาและโอนหน่วยกิต สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วและประสงค์จะเรียนในต่างคณะวิชาเป็นปริญญาตรีที่สอง

สถานที่รับสมัครและกำหนดการ

สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2567
วันนี้ - มิถุนายน 2567

สมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิก

สถานที่รับสมัคร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus 
ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา อาคาร A8 ชั้น 2
9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
เปิดทำการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.30 – 17.00 น.
โทร : 02 407 3888 ต่อ 2411-2417

ขั้นตอนการสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สามารถสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย หรือสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
1. กรอกใบสมัครเรียนเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ณ สถานที่รับสมัคร 
2. ยื่นเอกสารสมัครเรียน โดยมีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง) 
3. ชำระค่าเทอม ขึ้นทะเบียนนักศึกษา พร้อมทำบัตรนักศึกษาใหม่
**มหาวิทยาลัยไม่รับชำระด้วยเงินสดในทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)
1. กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่นี่
โดยใช้ GPAX 4 หรือ 5 เทอม สมัครตรงและสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ทันที

2. เมื่อผ่านการคัดเลือก สามารถชำระค่าเทอม ขึ้นทะเบียนนักศึกษาทางออนไลน์ 
โดยมีช่องทาง ในการชำระเงินได้ ดังนี้
1. ชำระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
2. ชำระผ่าน Mobile Application (Scan QR code)

กรณี *สอบข้อเขียน เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรนานาชาติจีน / *สอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้สมัคร GPAX รวมไม่ถึง 2.00 และคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ *ถ้ามีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้นำมาแสดง เพื่อประกอบการพิจารณาการสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ
ทางฝ่ายรับสมัครนักศึกษาไม่มีบริการถ่ายเอกสาร กรุณาเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วน

เอกสารและคุณสมบัติ
1. -
-

การสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา หลักสูตรภาษาไทย
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าหลักสูตรนานาชาติ

1. กรณีผู้สมัครมีวุฒิต่อไปนี้จะได้จะรับการยกเว้นการสอบข้อเขียนและการเรียนเสริมพื้นฐาน 
- ประกาศนียบัตร International Baccalaureate (IB) จะต้องได้เกรดไม่ต่ำกว่า 4 จำนวน 5 วิชา  
- ประกาศนียบัตร International General Certificate of Secondary Education (IGCSE), General Certificate of Secondary Education (GCSE) หรือ ผลทดสอบ General Certificate of Education
(GCE) ที่ไม่ต่ำกว่า O level  5 วิชาไม่ซ้ำกัน และผ่าน A level ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา รวมทั้งหมด 8 วิชา และจะต้องได้เกรดไม่ต่ำกว่า C
-คะแนน GED ระบบใหม่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 720 คะแนนขึ้นไป หรือ คะแนน GED ระบบเก่าได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 3,600 คะแนนขึ้นไป  

2. กรณีผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานผ่านเกณฑ์คะแนนที่กำหนด(ผลสอบที่มีต้องไม่เกิน 2 ปี) จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียนและการเรียนเสริมพื้นฐาน ตามเกณฑ์คะแนน ดังนี้
- คะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 (Paper-Based), ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน (Computer-Based) และไม่ต่ำกว่า 61 (Internet-Based) 
- คะแนน IELTS เฉลี่ย 5.0 ขึ้นไป คะแนนทุกส่วนต้องไม่ต่ำกว่า 5.0 
- คะแนน SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 (ในส่วนของ Reading และ Mathematics) 
- คะแนน Duolingo English Test (DET) ( 80 in all subscore) หากสอบผ่านทุก Subscore 
- คะแนน Pearson Test of English (PTE) ไม่ต่ำกว่า 43 คะแนน
- BU Placement Test (BU Test)

3. กรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ หรือคุณวุฒิที่ได้รับการยกเว้น ต้องสอบข้อเขียนการวัดระดับภาษาอังกฤษ (BU Placement Tests)

4. กรณีที่มีวุฒิการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สำเร็จการศึกษาจากภายในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องสอบข้อเขียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5. สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ หรือไม่ต้องการสอบ BU Placement Tests สามารถสมัครเรียนโครงการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (Preparatory English Course) หากคะแนนการวัดผลผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติ ม.กรุงเทพ ได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับวิทยฐานะ
2. ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรอนุปริญญา (ปวส. หรือ อ.ศศ. หรือเทียบเท่า) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาที่ตรงกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดสอน
3. ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง และต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

คุณสมบัติของผู้สมัครชาวต่างชาติ
1. ผู้สมัครต่างชาติต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามที่แต่ละหลักสูตรระบุ เช่นเดียวกับผู้สมัครชาวไทย
2. ผู้สมัครต่างชาติต้องผ่านการทดสอบทักษะภาษาไทยระดับ I  (เทียบเท่า CU TFL) หากต้องการเข้าเรียนในหลักสูตรภาษาไทย

กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ
ทางฝ่ายรับสมัครนักศึกษาไม่มีบริการถ่ายเอกสาร กรุณาเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วน

-
Cosmetic Image
ก้าวเข้าสู่โลก
แห่งการเรียนรู้
ไปกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ให้เราช่วยเลือกหลักสูตร คณะ สาขาหรือต้องการติดต่อกับเรา
Cosmetic Image