สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะความคิด วิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กับทักษะในการออกแบบเพื่อการสื่อสาร โดยหลักสูตรมีการเรียนวิชาพื้นฐานสำหรับงานออกแบบสื่อสารในสื่อทุกแขนง เช่น การออกแบบองค์ประกอบภาพพื้นฐาน การถ่ายภาพ การออกแบบตัวอักษร การออกแบบอินโฟกราฟิก การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร การออกแบบภาพประกอบ การออกแบบแอนิเมชั่นสองมิติ สามมิติ และการออกแบบภาพเคลื่อนไหว การออกแบบกราฟิกสำหรับสื่ออินเตอร์แอคทีฟ การกำกับศิลป์ ควบคู่ไปกับการมีจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ เข้าใจหลักการ หน้าที่ของนักออกแบบ และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

 • นักศึกษาได้รับมุมมองจากอาจารย์ 2 ท่านในการเรียน 1 วิชา
 • เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์พร้อมสร้างคอนเนคชั่นกับอาจารย์พิเศษ ในวงการออกแบบ
 • นักศึกษาได้ทําความรู้จักและสร้างคอนเนคชั่นกับอาจารย์เพื่อการทํางานต่อไปในอนาคต
 • นักศึกษาได้ประสบการณ์ที่หลากหลายจากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์
 • ศึกษาประเด็นปัจจุบันด้านการออกแบบนิเทศศิลป์จากผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ พร้อมทั้งสามารถนําแนวความคิดมาประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์เป็นแรงบันดาลใจ
 • เรียนรู้จากโจทย์จริง พร้อมนําไปเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร
 • โครงการบริษัทออกแบบจําลองที่สนับสนุนการสอน นักศึกษาเรียนรู้การทำงานบริษัทออกแบบ ตั้งแต่ กระบวนการรับงาน คิดงาน คิดค่าใช้จ่าย จนถึงการนำเสนองาน
 • โครงการพัฒนาผลงานนักศึกษาเพื่อนําไปสู่การเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
 • โครงการการจัดการเรียนการสอนในต่างประเทศ เรียนรู้เทรนด์การออกแบบนิเทศศิลป์ระดับสากล
   
เทอมแรก 27,380
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 381,880
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์)

Bachelor of Fine and Applied Arts (Communication Design)

คณะศิลปกรรมศาสตร์

School of Fine and Applied Arts

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

Communication Design


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 3

คุณสมบัติ

 • ม.6 หรือเทียบเท่า,
 • ปวช.,
 • ปวส. (เทียบโอนได้)
คุณอมรเทพ ธนะกูล
คุณศิกานต์ เตชะคฤห
คุณภูวดล ทองนวม
คุณจักรกฤษณ์ อนันตกุล