มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะความคิด วิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กับทักษะในการออกแบบเพื่อการสื่อสาร โดยหลักสูตรมีการเรียนวิชาพื้นฐานสำหรับงานออกแบบสื่อสารในสื่อทุกแขนง เช่น การออกแบบองค์ประกอบภาพพื้นฐาน การถ่ายภาพ การออกแบบตัวอักษร การออกแบบอินโฟกราฟิก การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร การออกแบบภาพประกอบ การออกแบบแอนิเมชั่นสองมิติ สามมิติ และการออกแบบภาพเคลื่อนไหว การออกแบบกราฟิกสำหรับสื่ออินเตอร์แอคทีฟ การกำกับศิลป์ ควบคู่ไปกับการมีจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ เข้าใจหลักการและหน้าที่ของนักออกแบบ และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
เทอมแรก 54,380
ตลอดหลักสูตร 398,980

ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์)

Bachelor of Fine and Applied Arts (Communication Design)

คณะศิลปกรรมศาสตร์

School of Fine and Applied Arts

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

Communication Design


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ., กรอ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)