สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะความคิด วิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กับทักษะในการออกแบบเพื่อการสื่อสาร โดยหลักสูตรมีการเรียนวิชาพื้นฐานสำหรับงานออกแบบสื่อสารในสื่อทุกแขนง เช่น การออกแบบองค์ประกอบภาพพื้นฐาน การถ่ายภาพ การออกแบบตัวอักษร การออกแบบอินโฟกราฟิก การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร การออกแบบภาพประกอบ การออกแบบแอนิเมชั่นสองมิติ สามมิติ และการออกแบบภาพเคลื่อนไหว การออกแบบกราฟิกสำหรับสื่ออินเตอร์แอคทีฟ การกำกับศิลป์ ควบคู่ไปกับการมีจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ เข้าใจหลักการ หน้าที่ของนักออกแบบ และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

 • นักศึกษาได้รับมุมมองจากอาจารย์ 2 ท่านในการเรียน 1 วิชา
 • เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์พร้อมสร้างคอนเนคชั่นกับอาจารย์พิเศษ ในวงการออกแบบ กว่า 100 ท่าน ต่อภาคการศึกษา
 • นักศึกษาได้ทําความรู้จักและสร้างคอนเนคชั่นกับอาจารย์เพื่อการทํางานต่อไปในอนาคต
 • นักศึกษาได้ประสบการณ์ที่หลากหลายจากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์
 • ศึกษาประเด็นปัจจุบันด้านการออกแบบนิเทศศิลป์จากผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ พร้อมทั้งสามารถนําแนวความคิดมาประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์เป็นแรงบันดาลใจ
 • เรียนรู้จากโจทย์จริง พร้อมนําไปเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร
 • โครงการบริษัทออกแบบจําลองที่สนับสนุนการสอน นักศึกษาเรียนรู้การทำงานบริษัทออกแบบ ตั้งแต่ กระบวนการรับงาน คิดงาน คิดค่าใช้จ่าย จนถึงการนำเสนองาน
 • โครงการพัฒนาผลงานนักศึกษาเพื่อนําไปสู่การเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
 • โครงการการจัดการเรียนการสอนในต่างประเทศ เรียนรู้เทรนด์การออกแบบนิเทศศิลป์ระดับสากล
   
เทอมแรก 54,480
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 398,980

ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์)

Bachelor of Fine and Applied Arts (Communication Design)

คณะศิลปกรรมศาสตร์

School of Fine and Applied Arts

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

Communication Design


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ.

คุณสมบัติ

 • ม.6 หรือเทียบเท่า,
 • ปวช.,
 • ปวส. (เทียบโอนได้)
คุณจักรกฤษณ์ อนันตกุล
กราฟิคดีไซน์ illustrator และผู้ก่อตั้ง
Design Reform Council, Hello I am JK
คุณกนกนุช ศิลปวิศวกุล
หนึ่งในผู้ก่อตั้ง
แพรคทิเคิล ดีไซน์ สตูดิโอ
คุณอภิชาติ ตรีตรุยานนท์
นักออกแบบอิสระ
คุณเจตสุภา เครือแตง
พรีเซนเตอร์ และ นางแบบ
ประเทศญี่ปุ่น