มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เน้นทั้งทฤษฎี การปฏิบัติ และสร้างงานจริง ด้วยห้องปฏิบัติการครบวงจร บ่มเพาะนักสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านวิศวกรรมการบริการ

ให้คุณมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โครงงานและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คําปรึกษา และดูแลอย่างใกล้ชิดจนกลายเป็นวิศวกรมืออาชีพในสาขาต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับจากวงการวิศวกรรม นอกจากนี้หลักสูตรยังได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสํานักงาน ก.พ. และสภาวิศวกร