คณะวิศวกรรมศาสตร์

เตรียมความพร้อมวิชาชีพวิศวกร เน้นทั้งทฤษฎี การปฏิบัติ และสร้างงานจริงด้วยห้องปฏิบัติการครบวงจร เรียนรู้งานทั้ง Hardware และ Software รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น IoT, AI & Machine Learning และก้าวทันข้อมูลยุคใหม่กับ Big Data ครอบคลุมในส่วนของ Programmer, IT, Smart System, Robotics & Automation หลักสูตรโดดเด่น สร้างทักษะที่แตกต่างจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป ได้ทักษะที่เอาไปใช้ได้จริง ได้ทำงานร่วมกับนักวิจัยนานาชาติ เพิ่มความเป็นสากลให้กับนักศึกษา มีโอกาสได้ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ รองรับ Cisco และ Mircrosoft Certificate  นอกจากนี้หลักสูตรยังได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาวิศวกร พร้อมตอบโจทย์การพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต

หลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานสภาวิศวกร
พร้อมตอบโจทย์ทุกการพัฒนาเทคโนโลยี
  • Blank Surasak

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

บุคคลากรมีประสิทธิภาพ เรียนรู้จิงจากอุปกรณ์จิง มีอิสรภาพในการเรียนรู้ บรรยากาศดี ตึกต่างๆสวยหรู ที่สำคัญผู้ชายหล่อ 5555