School of Engineering — Programs

Electrical Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ — สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL | คณะวิศวกรรมศาสตร์

ไฟฟ้า เป็นพลังงานหลักในขับเคลื่อนโลกใบนี้ ทำให้สายงานด้านวิศวกรไฟฟ้ายังเป็นที่ต้องการอยู่เสมอ  

มาเรียนรู้งานด้านการผลิตและการส่งจ่ายไฟฟ้า การออกแบบ การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ ตลอดจนการรักษาคุณภาพระบบไฟฟ้าทั้งในระดับโครงข่ายและภายในโรงงาน สำนักงาน และอาคารที่อยู่อาศัย พร้อมเสริมความรู้ทางด้าน AutoCad, PLC, Renewable Energy, Building Management ฯลฯ ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยและได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในระดับสากล ผ่านการลงมือปฏิบัติภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้เชี่ยวชาญ ทั้งอาจารย์ภายในและอาจารย์พิเศษของหลักสูตรที่มาจากภาคอุตสาหกรรม 
 
หลักสูตรของเรายังมีการสนับสนุนให้สอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อเป็นใบเบิกทางและเพิ่มโอกาสในการทำงาน โดยมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ยังเรียนอยู่ ทำให้บัณฑิตของเราสามารถไปสอบและทำงานในอาชีพวิศกรไฟฟ้าได้อย่างมั่นใจ 

ด้วยหลักสูตรการสอนที่มุ้งเน้นให้สามารถคิดอย่างเป็นระบบและปฏิบัติงานจริงได้ นักศึกษาของเราจึงสามารถตอบโจทย์ตลาดอาชีพที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรไฟฟ้า, Project Enginee, Process Engineer, Maintenance Engineer, Sale Engineer, Product Engineer ตลอดจนผู้จัดการส่วนผลิตไฟฟ้าและฝ่ายต่างๆ หัวหน้าวิศวกรโรงงานหรือบริษัท 

ทำไมต้องเรียนสาขานี้

 • หลักสูตรมีความทันสมัย ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร
 • ​​เสริมองค์ความรู้ทางด้าน Renewable Energy และ Building Management ซึ่งเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน
 • เสริมความรู้ทางด้าน AutoCad, PLC ที่เป็นที่ต้องการในภาคธุรกิจ
 • เน้นการลงมือปฏิบัติสร้างทักษะและประสบการณ์
 • เรียนจบพร้อมไปสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • มีความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญที่สามารถใช้งานได้จริง
 • ได้รับความร่วมมือองค์กรและบริษัทเอกชนชั้นนำร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดหางานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงระหว่างเรียน
 • เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ มีอาจารย์พิเศษของหลักสูตรมาจากภาคอุตสาหกรรม
 • มีห้องปฏิบัติการณ์เฉพาะในแต่ละสาขาวิชา แยกตามสายงานต่างๆ อุปกรณ์ได้มาตรฐานเหมือนที่ใช้งานจริงในสายงาน
ชื่อปริญญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
School of Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
Cosmetic Image
Facilities
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
วิศวกรรมไฟฟ้า
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้

สายวิศวกรโครงการ

 • Project Engineer
 • Project Manager
 • Construction Manager
 • Program Manager

สายราชการและรัฐวิสาหกิจ

 • วิศวกรไฟฟ้า
 • ผู้จัดการส่วน
 • ผู้จัดการฝ่าย
 • ผู้อำนวยการกอง
 • กรรมการผู้จัดการ

สายบริษัทและโรงงาน

 • วิศกรไฟฟ้า
 • หัวหน้าวิศวกรโรงงาน/บริษัท
 • วิศวกรอาวุโสโรงงาน/บริษัท
 • Maintenance Engineering
 • Sale Engineer
 • Process Engineer
 • QC Engineer
Cosmetic Image Cosmetic Image
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- Introduction to Data Analysis and Artificial Intelligence
- Electrical Machines Control
- Energy Storage System
- High Voltage Engineering
- Renewable Energy
- Electrical Safety
- Electric Vehicles
- Emerging Technology in Engineering
- Startup Opportunity and Planning
- Cloud and Sensor Networks
- Energy Conservation and Management
- Data Analysis for Electrical Engineer
- Electrical system design
- Power plant and substation
- Electrical power system
- Internet of Things
- Advanced Electrical and Renewable Energy System
การสมัครเรียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2567)
เทอม 1: 25,380 บาท
ตลอดหลักสูตร 353,880 บาท