สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ก้าวเข้าสู่งานด้านการผลิตและการส่งจ่ายไฟฟ้า การออกแบบ การควบคุม และการรักษาคุณภาพและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าทั้งในระดับโครงข่ายและภายในโรงงาน สำนักงาน และอาคารที่อยู่อาศัย การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า และระบบควบคุมอัตโนมัติ สริมความรู้ทางด้าน AutoCad, PLC, Renewable Energy, Building Management มีทักษะและความสามารถอย่างสมบูรณ์ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีระดับสากลในปัจจุบัน เรียนรู้ระบบต่างๆ ในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยลงมือปฏิบัติภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ ทั้งอาจารย์ภายในและอาจารย์พิเศษของหลักสูตรที่มาจากภาคอุตสาหกรรม ที่จะช่วยให้เข้าใจการทำงานพร้อมกับเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของเหล่าอาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นหลักสูตรที่มีการสอนเน้นด้านการประกอบอาชีพทางวิชาชีพ การคิดอย่างเป็นระบบและการปฏิบัติจริง ถือเป็นสายงานที่ไม่เคยตกเทรนด์ ตอบโจทย์ตลาดงาน สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น

 • Project Engineer
 • Process Engineer
 • วิศวกรไฟฟ้า
 • ผู้จัดการส่วนผลิตไฟฟ้า
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิต/วางแผน/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าหรือกระบวนการผลิต
 • หัวหน้าวิศวกรโรงงาน/บริษัท
 • วิศวกรอาวุโสโรงงาน/บริษัท
 • Maintenance Engineer
 • Sale Engineer
 • Product Engineer
เน้นปฏิบัติควบคู่ความรู้ทฤษฎี มีอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการที่พร้อมให้เรียนรู้ และเสริมองค์ความรู้ทางด้าน Renewable Energy และ Building Management ซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดงานปัจจุบัน เพิ่มโอกาสในการสอบใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
เทอมแรก 25,380
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 353,880
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

School of Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Electrical Engineering


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

 • ม.6 หรือเทียบเท่า,
 • ปวช.,
 • ปวส. (เทียบโอนได้)