สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ก้าวเข้าสู่งานด้านการผลิตและการส่งจ่ายไฟฟ้า การออกแบบ การควบคุม และการรักษาคุณภาพและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าทั้งในระดับโครงข่ายและภายในโรงงาน สำนักงาน และอาคารที่อยู่อาศัย การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า และระบบควบคุมอัตโนมัติ สริมความรู้ทางด้าน AutoCad, PLC, Renewable Energy, Building Management มีทักษะและความสามารถอย่างสมบูรณ์ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีระดับสากลในปัจจุบัน หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นหลักสูตรที่มีการสอนเน้นด้านการประกอบอาชีพทางวิชาชีพ การคิดอย่างเป็นระบบและการปฏิบัติจริง สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย

เน้นปฏิบัติควบคู่ความรู้ทฤษฎี มีอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการที่พร้อมให้เรียนรู้ และเสริมองค์ความรู้ทางด้าน Renewable Energy และ Building Management ซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดงานปัจจุบัน เพิ่มโอกาสในการสอบใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
เทอมแรก   15,380

ตลอดหลักสูตร 4 ปี   354,180
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด ทุน BU Best Choice)
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2565 นี้มีผลตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2565

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

School of Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Electrical Engineering


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)