สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ก้าวเข้าสู่งานด้านการผลิตและการส่งจ่ายไฟฟ้า การออกแบบ การควบคุม และการรักษาคุณภาพและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าทั้งในระดับโครงข่ายและภายในโรงงาน สำนักงาน และอาคารที่อยู่อาศัย การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า และระบบควบคุมอัตโนมัติ สริมความรู้ทางด้าน AutoCad, PLC, Renewable Energy, Building Management มีทักษะและความสามารถอย่างสมบูรณ์ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีระดับสากลในปัจจุบัน หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นหลักสูตรที่มีการสอนเน้นด้านการประกอบอาชีพทางวิชาชีพ การคิดอย่างเป็นระบบและการปฏิบัติจริง สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย

เน้นปฏิบัติควบคู่ความรู้ทฤษฎี มีอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการที่พร้อมให้เรียนรู้ และเสริมองค์ความรู้ทางด้าน Renewable Energy และ Building Management ซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดงานปัจจุบัน เพิ่มโอกาสในการสอบใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
เทอมแรก 25,380
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 354,180
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2566

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

School of Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Electrical Engineering


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)