สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล

เตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคเทคโนโลยีรูปแบบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล็งเห็นถึงความสำคัญของอนาคต AI ที่ขับเคลื่อนโลก จึงนำแนวคิดพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผสานกับเทคโนโลยี มุ่งเน้นในการสร้างหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์โลกอนาคต และจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Young AI Robotics และ AI Education for Young Students พัฒนาเเละถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนที่ร่วมโครงการและครูระดับมัธยมปลายทั่วประเทศ ทำให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีชื่อเสียงในวงการการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์

หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในไทย ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ ผสานองค์ความรู้ที่จำเป็นแห่งยุครอบด้าน ทั้งทักษะปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการข้อมูล เสริมสร้างความรู้ด้านธุรกิจ ด้วยกระบวนการบ่มเพาะที่เน้นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ กับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และมีผลงานเด่นที่สนับสนุนหลักสูตร ใช้โจทย์จริงในโลกธุรกิจมาสอนในรายวิชา ทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการดูงานหรือสัมมนาพิเศษ เพื่อผลิตวิศวกรข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ให้มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพและพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที มีศักยภาพในการประยุกต์ความรู้ให้เหมาะกับลักษณะงานและอาชีพใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต ตอบโจทย์ตลาดงานด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูลที่ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นจำนวนมาก พร้อมส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการสร้างโอกาสสำหรับแข่งขันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

เทอมแรก 25,380
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 372,280
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล)

Bachelor of Engineering (Artificial Intelligence Engineering and Data Science)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

School of Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล

Artificial Intelligence Engineering and Data Science


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)