หนึ่งในสายงานติดอันดับที่ตลาดงานต้องการมากสุด  ไม่ว่าจะยุคไหนก็ไม่ตกงาน แม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปอย่างไร เพราะธุรกิจต่างๆ ยังคงมีการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าองค์กรหรือบริษัทไหน ก็ต้องมีการทำบัญชี เพื่อช่วยให้ธุรกิจได้ทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ

ยุคนี้หน้าที่ของนักบัญชีไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ทำบัญชี แต่มีการขยาย ต่อยอด บทบาทมาเป็นที่ปรึกษาของธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลต่างๆ ทำให้นักบัญชีสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมแก่ธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้

ตอบโจทย์บัญชียุคใหม่ที่เข้าใจธุรกิจ ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยสร้างความเป็นมืออาชีพด้านวิชาชีพบัญชี นักศึกษาจะได้รับการบ่มเพาะให้มีความเชี่ยวชาญการบัญชี การประยุกต์ใช้เครื่องมือด้าน IT ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมเสริมทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี พร้อมมุ่งสู่ตลาดงานอย่างนักบัญชีมืออาชีพ

ทำไมต้องเรียนสาขานี้

  • หลักสูตรทันสมัยได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี 
  • ทีมผู้สอนคุณภาพจากพันธมิตรในวงการวิชาชีพบัญชี สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ระดับโลก BIG 4 เป็นต้น มาเป็นอาจารย์พิเศษร่วมสอน พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพ
  • มีวิชาที่ตอบโจทย์งานในอนาคตและเทรนด์วิชาชีพบัญชี เช่น วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สำหรับวิชาชีพบัญชี การสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพ เป็นต้น
  • มีโปรแกรมบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting) โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจ ได้เรียนรู้เจาะลึกเทคโนโลยีสารเทศ สามารถต่อยอดในงานด้านการออกแบบและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชีได้ 
  • การเรียนการสอนเชิงบูรณาการ โดยใช้ Blended Learning Model เน้น Active Learning การฝึกทักษะคิดวิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนรู้
  • หลักสูตรได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร นำทีมมาช่วยเป็น Coach สอนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล 
  • ใช้โปรแกรม SAP ซึ่งเป็น ERP ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ซึ่งผู้เรียนจะได้ปฏิบัติจริงกับโจทย์ประยุกต์ทางธุรกิจ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปทำงานจริง
  • เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง โดยมีโอกาสฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในองค์กรธุรกิจชั้นนำ/องค์กรภาครัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ  ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้งานก่อนสำเร็จการศึกษา หรือพร้อมทำงานทันทีเมื่อเรียนจบ
  • ตอบโจทย์การเรียนรู้ เสริมกิจกรรม โครงการอัปเดตองค์ความรู้ด้านบัญชีและสอบบัญชี 
  • บัณฑิตมีคุณสมบัติในการสอบใบประกอบวิชาชีพบัญชี ตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี สนับสนุนให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อสอบทั้งใบประกอบวิชาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา และปฏิบัติงานระหว่างเรียน ได้รับความรู้และทักษะอย่างเต็มที่ 

สร้างนักบัญชีมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเข้าใจธุรกิจระดับคุณภาพสู่ตลาดงานอย่างยั่งยืน

ทีมผู้สอนคุณภาพ จากพันธมิตรในวงการ วิชาชีพบัญชี

สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ระดับโลก BIG 4 เป็นต้น มาเป็นอาจารย์พิเศษร่วมสอน พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพ
เรียนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

มีอาจารย์ช่วยโค้ชให้มีความพร้อมทั้งความรู้ และทักษะวิชาชีพ ดูแลและใส่ใจนักศึกษาทุกคน อย่างทั่วถึง พร้อมให้ความสำคัญและความสนใจ ที่แตกต่างของนักศึกษาแต่ละคน ไม่ใช่แค่เรียน บัญชี แต่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และเรียนกับ ตัวจริงในวงการวิชาชีพบัญชีชั้นนำ
มีโปรแกรมบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting)

มีโปรแกรมบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting) โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจ ได้เรียนรู้เจาะลึกเทคโนโลยีสารเทศ สามารถต่อยอดในงานด้านการออกแบบและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชีได้
ใช้โปรแกรม SAP ซึ่งเป็น ERP ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก

ใช้โปรแกรม SAP ซึ่งเป็น ERP ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ซึ่งผู้เรียนจะได้ปฏิบัติจริงกับโจทย์ประยุกต์ทางธุรกิจ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปทำงานจริง
เสริมสร้างทักษะนักบัญชี มืออาชีพที่เข้าใจธุรกิจ

นอกจากจะได้เรียนบัญชีกับตัวจริงจากวงการ วิชาชีพบัญชีเเล้ว ยังมีโครงการเตรียมความ พร้อมดีๆ มากมาย ที่จะช่วยโค้ชให้ ผู้เรียนมี ทักษะความเป็นมืออาชีพและมีความพร้อม สามารถทำงานได้ทันที เป็นที่ต้องการของตลาดงาน
ตอบโจทย์การเรียนรู้

เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง โดยมีโอกาสฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในองค์กรธุรกิจชั้นนำ/องค์กรภาครัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้งานก่อนสำเร็จการศึกษา หรือพร้อมทำงานทันทีเมื่อเรียนจบ พร้อมเสริมกิจกรรม โครงการอัปเดตองค์ความรู้ด้านบัญชีและสอบบัญชี
เรียนจบมีงานทำ

เรียนบัญชี ม.กรุงเทพ จบแล้วได้งานทำ การันตีจากความสำเร็จได้จากบัญชีบัณฑิต ม.กรุงเทพ ได้งานทำอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีโอกาสสร้างรายได้สูง พัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู้บริหารองค์กรชั้นนำ หรือเป็นเจ้าของกิจการ
Cosmetic Image Cosmetic Image
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บัญชี เป็นสายอาชีพที่ทุกธุรกิจต้องการตัว! เพราะบัญชีไม่ใช่แค่การคำนวณตัวเลข หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ของ ม. กรุงเทพ จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญการบัญชี การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อโลก พร้อมกับทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี ทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องมือ IT และภาษาต่างประเทศ เพื่อสร้างนักบัญชีที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจ และเติบโตไปเป็นนักบัญชีมืออาชีพได้อย่างแท้จริง โดยมีผู้สอนจากพันธมิตรวงการวิชาชีพบัญชี สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ระดับโลก BIG 4 มาร่วมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอีกด้วย เราเชื่อมั่นว่า เมื่อสำเร็จการศึกษา บัณฑิตของเราจะมีความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพบัญชี ตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี และพร้อมจะก้าวสู่โลกของการทำงานอย่างมั่นใจแน่นอน! ทำไมต้องเรียนสาขานี้หลักสูตรทันสมัยได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี ทีมผู้สอนคุณภาพจากพันธมิตรในวงการวิชาชีพบัญชี สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ระดับโลก BIG 4 เป็นต้น มาเป็นอาจารย์พิเศษร่วมสอน พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพมีวิชาที่ตอบโจทย์งานในอนาคตและเทรนด์วิชาชีพบัญชี เช่น วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สำหรับวิชาชีพบัญชี การสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพ เป็นต้นมีโปรแกรมบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting) โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจ ได้เรียนรู้เจาะลึกเทคโนโลยีสารเทศ สามารถต่อยอดในงานด้านการออกแบบและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชีได้ การเรียนการสอนเชิงบูรณาการ โดยใช้ Blended Learning Model เน้น Active Learning การฝึกทักษะคิดวิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนรู้หลักสูตรได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร นำทีมมาช่วยเป็น Coach สอนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล ใช้โปรแกรม SAP ซึ่งเป็น ERP ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ซึ่งผู้เรียนจะได้ปฏิบัติจริงกับโจทย์ประยุกต์ทางธุรกิจ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปทำงานจริงเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง โดยมีโอกาสฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในองค์กรธุรกิจชั้นนำ/องค์กรภาครัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ  ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้งานก่อนสำเร็จการศึกษา หรือพร้อมทำงานทันทีเมื่อเรียนจบตอบโจทย์การเรียนรู้ เสริมกิจกรรม การเรียนโดยใช้กรณีศึกษาจริงในธุรกิจ (Real Business Cases) เชิญผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจมาเล่าประสบการณ์และแนวคิดในการบริหารจัดการในกรณีศึกษา  โครงการอัปเดตองค์ความรู้ด้านบัญชีและสอบบัญชี บัณฑิตมีคุณสมบัติในการสอบใบประกอบวิชาชีพบัญชี ตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชีสนับสนุนให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อสอบทั้งใบประกอบวิชาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา และปฏิบัติงานระหว่างเรียน ได้รับความรู้และทักษะอย่างเต็มที่  สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในด้านบัญชี และต้องการศึกษาต่อที่ ม.กรุงเทพ สามารถเรียนจบได้ภายในเวลา 2 ปี โดยการเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ 
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
23,580 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
296,680 บาท
Facilities
Cosmetic Image
BU Q&A เรื่องนี้พี่จะบอก | คณะบัญชี ม.กรุงเทพ 💎
BU Q&A เรื่องนี้พี่จะบอก | คณะบัญชี ม.กรุงเทพ 💎

ดูวิดีโออื่นๆ เกี่ยวกับคณะเพิ่มเติม
Open House BU Metaverse 2022 : คณะบัญชี
เรียนอะไรบ้างที่คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
OPEN HOUSE BU 2020 | คณะบัญชี
รีวิว | คณะบัญชี
Featured
Stories
การสมัครเรียน
คณะบัญชี
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที