คณะบัญชี

หลักสูตรบัญชี เก่งไอที เก่งภาษา มีใบประกอบวิชาชีพ เข้าใจธุรกิจ

หลักสูตรของคณะบัญชี มุ่งหวังให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลธุรกิจอย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเวลา สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เฉียบคม รวมทั้งมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ ที่สำคัญยังคงไว้ซึ่งการปลูกฝังการเป็นนักบัญชีที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้การเรียนการสอนและกิจกรรมมารองรับจุดประสงค์ต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด และสามารถเป็นนักบัญชีมืออาชีพได้อย่างแท้จริง

สร้างนักบัญชีมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม
และเข้าใจธุรกิจระดับคุณภาพ
สู่ตลาดงานอย่างยั่งยืน
  • Darin Khamthita

  • คณะบัญชี
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

จบ ป.ตรี บัญชี ป.โท MBA-Inter ปัจจุบันก็ ตำแหน่ง Finacial Controller/ Finance Diector เงินเดือนก็ 6หลักมาสิบกว่าปีแล้ว ได้ใช้สิ่งที่เรียนมาเต็มๆ แต่สำคัญกว่าก็ที่ความตั้งใจ ความพยายาม และความอดทนค่ะ