มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะบัญชี

หลักสูตรบัญชี เก่งไอที เก่งภาษา มีใบประกอบวิชาชีพ เข้าใจธุรกิจ

หลักสูตรของคณะบัญชี มุ่งหวังให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลธุรกิจอย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเวลา สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เฉียบคม รวมทั้งมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ ที่สำคัญยังคงไว้ซึ่งการปลูกฝังการเป็นนักบัญชีที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้การเรียนการสอนและกิจกรรมมารองรับจุดประสงค์ต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด และสามารถเป็นนักบัญชีมืออาชีพได้อย่างแท้จริง

สร้างนักบัญชีมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม
และเข้าใจธุรกิจระดับคุณภาพ
สู่ตลาดงานอย่างยั่งยืน