หนึ่งในสายงานติดอันดับที่ตลาดงานต้องการมากสุด  ไม่ว่าจะยุคไหนก็ไม่ตกงาน แม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปอย่างไร เพราะธุรกิจต่างๆ ยังคงมีการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าองค์กรหรือบริษัทไหน ก็ต้องมีการทำบัญชี เพื่อช่วยให้ธุรกิจได้ทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ

ยุคนี้หน้าที่ของนักบัญชีไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ทำบัญชี แต่มีการขยาย ต่อยอด บทบาทมาเป็นที่ปรึกษาของธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลต่างๆ ทำให้นักบัญชีสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมแก่ธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้

ตอบโจทย์บัญชียุคใหม่ที่เข้าใจธุรกิจ ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยสร้างความเป็นมืออาชีพด้านวิชาชีพบัญชี นักศึกษาจะได้รับการบ่มเพาะให้มีความเชี่ยวชาญการบัญชี การประยุกต์ใช้เครื่องมือด้าน IT ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมเสริมทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี พร้อมมุ่งสู่ตลาดงานอย่างนักบัญชีมืออาชีพ

ทำไมต้องเรียนสาขานี้

  • หลักสูตรทันสมัยได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี 
  • ทีมผู้สอนคุณภาพจากพันธมิตรในวงการวิชาชีพบัญชี สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ระดับโลก BIG 4 เป็นต้น มาเป็นอาจารย์พิเศษร่วมสอน พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพ
  • มีวิชาที่ตอบโจทย์งานในอนาคตและเทรนด์วิชาชีพบัญชี เช่น วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สำหรับวิชาชีพบัญชี การสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพ เป็นต้น
  • มีโปรแกรมบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting) โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจ ได้เรียนรู้เจาะลึกเทคโนโลยีสารเทศ สามารถต่อยอดในงานด้านการออกแบบและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชีได้ 
  • การเรียนการสอนเชิงบูรณาการ โดยใช้ Blended Learning Model เน้น Active Learning การฝึกทักษะคิดวิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนรู้
  • หลักสูตรได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร นำทีมมาช่วยเป็น Coach สอนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล 
  • ใช้โปรแกรม SAP ซึ่งเป็น ERP ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ซึ่งผู้เรียนจะได้ปฏิบัติจริงกับโจทย์ประยุกต์ทางธุรกิจ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปทำงานจริง
  • เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง โดยมีโอกาสฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในองค์กรธุรกิจชั้นนำ/องค์กรภาครัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ  ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้งานก่อนสำเร็จการศึกษา หรือพร้อมทำงานทันทีเมื่อเรียนจบ
  • ตอบโจทย์การเรียนรู้ เสริมกิจกรรม โครงการอัปเดตองค์ความรู้ด้านบัญชีและสอบบัญชี 
  • บัณฑิตมีคุณสมบัติในการสอบใบประกอบวิชาชีพบัญชี ตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี สนับสนุนให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อสอบทั้งใบประกอบวิชาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา และปฏิบัติงานระหว่างเรียน ได้รับความรู้และทักษะอย่างเต็มที่ 

สร้างนักบัญชีมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเข้าใจธุรกิจระดับคุณภาพสู่ตลาดงานอย่างยั่งยืน

เสริมสร้างทักษะนักบัญชี มืออาชีพที่เข้าใจธุรกิจ

นอกจากจะได้เรียนบัญชีกับตัวจริงจากวงการ วิชาชีพบัญชีเเล้ว ยังมีโครงการเตรียมความ พร้อมดีๆ มากมาย ที่จะช่วยโค้ชให้ ผู้เรียนมี ทักษะความเป็นมืออาชีพและมีความพร้อม สามารถทำงานทันทีเมื่อเริ่มงานทำให้เป็นที่ ต้องการของตลาดงานทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ
เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ ตัวจริงในวงการ

มีอาจารย์ช่วยโค้ชให้มีความพร้อมทั้งความรู้ และทักษะวิชาชีพ ดูแลและใส่ใจนักศึกษาทุกคน อย่างทั่วถึง พร้อมให้ความสำคัญและความสนใจ ที่แตกต่างของนักศึกษาแต่ละคน ไม่ใช่แค่เรียน บัญชี แต่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และเรียนกับ ตัวจริงในวงการวิชาชีพบัญชีชั้นนำ
ใช้โปรแกรม SAP ซึ่งเป็น ERP ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก

ใช้โปรแกรม SAP ซึ่งเป็น ERP ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ซึ่งผู้เรียนจะได้ปฏิบัติจริงกับโจทย์ประยุกต์ทางธุรกิจ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปทำงานจริง
เรียนจบมีงานทำ 100%

เรียนบัญชี ม.กรุงเทพ จบแล้วได้งานทำ ทุกคน การันตีจากความสำเร็จได้จากบัญชี บัณฑิต ม.กรุงเทพ ได้งานทำ100% อย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จใน หน้าที่การงาน มีโอกาสสร้างรายได้สูง พัฒนาสู่การเป็นคณะผู้บริหารองค์กรชั้นนำ หรือเป็นเจ้าของกิจการ
ทีมผู้สอนคุณภาพ จากพันธมิตรในวงการ วิชาชีพบัญชี

สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ระดับโลก BIG 4 เป็นต้น มาเป็นอาจารย์พิเศษร่วมสอน พัฒนา ศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความ เป็นมืออาชีพ ตอบโจทย์การเรียนรู้เสริมกิจกรรม โครงการอัปเดตองค์ความรู้ด้านบัญชีสอบบัญชี
มีคุณสมบัติในการสอบ ใบประกอบวิชาชีพบัญชี

ตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี สนับสนุน ให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อสอบทั้งใบ ประกอบวิชาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาและปฏิบัติ งานระหว่างเรียน ได้รับความรู้ และทักษะอย่าง เต็มที่ ตอบโจทย์การเรียนรู้ เสริมกิจกรรม
มีโปรแกรมบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting)

มีโปรแกรมบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting) โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจ ได้เรียนรู้เจาะลึกเทคโนโลยีสารเทศ สามารถต่อยอดในงานด้านการออกแบบและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชีได้
ตอบโจทย์การเรียนรู้

เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง โดยมีโอกาสฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในองค์กรธุรกิจชั้นนำ/องค์กรภาครัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้งานก่อนสำเร็จการศึกษา หรือพร้อมทำงานทันทีเมื่อเรียนจบ พร้อมเสริมกิจกรรม โครงการอัปเดตองค์ความรู้ด้านบัญชีและสอบบัญชี
Cosmetic Image Cosmetic Image
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บัญชี เป็นสายอาชีพที่ทุกธุรกิจต้องการตัว! เพราะบัญชีไม่ใช่แค่การคำนวณตัวเลข หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ของ ม. กรุงเทพ จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญการบัญชี การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อโลก พร้อมกับทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี ทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องมือ IT และภาษาต่างประเทศ เพื่อสร้างนักบัญชีที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจ และเติบโตไปเป็นนักบัญชีมืออาชีพได้อย่างแท้จริง โดยมีผู้สอนจากพันธมิตรวงการวิชาชีพบัญชี สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ระดับโลก BIG 4 มาร่วมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอีกด้วย เราเชื่อมั่นว่า เมื่อสำเร็จการศึกษา บัณฑิตของเราจะมีความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพบัญชี ตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี และพร้อมจะก้าวสู่โลกของการทำงานอย่างมั่นใจแน่นอน! ทำไมต้องเรียนสาขานี้หลักสูตรทันสมัยได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี ทีมผู้สอนคุณภาพจากพันธมิตรในวงการวิชาชีพบัญชี สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ระดับโลก BIG 4 เป็นต้น มาเป็นอาจารย์พิเศษร่วมสอน พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพมีวิชาที่ตอบโจทย์งานในอนาคตและเทรนด์วิชาชีพบัญชี เช่น วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สำหรับวิชาชีพบัญชี การสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพ เป็นต้นมีโปรแกรมบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting) โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจ ได้เรียนรู้เจาะลึกเทคโนโลยีสารเทศ สามารถต่อยอดในงานด้านการออกแบบและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชีได้ การเรียนการสอนเชิงบูรณาการ โดยใช้ Blended Learning Model เน้น Active Learning การฝึกทักษะคิดวิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนรู้หลักสูตรได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร นำทีมมาช่วยเป็น Coach สอนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล ใช้โปรแกรม SAP ซึ่งเป็น ERP ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ซึ่งผู้เรียนจะได้ปฏิบัติจริงกับโจทย์ประยุกต์ทางธุรกิจ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปทำงานจริงเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง โดยมีโอกาสฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในองค์กรธุรกิจชั้นนำ/องค์กรภาครัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ  ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้งานก่อนสำเร็จการศึกษา หรือพร้อมทำงานทันทีเมื่อเรียนจบตอบโจทย์การเรียนรู้ เสริมกิจกรรม การเรียนโดยใช้กรณีศึกษาจริงในธุรกิจ (Real Business Cases) เชิญผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจมาเล่าประสบการณ์และแนวคิดในการบริหารจัดการในกรณีศึกษา  โครงการอัปเดตองค์ความรู้ด้านบัญชีและสอบบัญชี บัณฑิตมีคุณสมบัติในการสอบใบประกอบวิชาชีพบัญชี ตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชีสนับสนุนให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อสอบทั้งใบประกอบวิชาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา และปฏิบัติงานระหว่างเรียน ได้รับความรู้และทักษะอย่างเต็มที่  สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในด้านบัญชี และต้องการศึกษาต่อที่ ม.กรุงเทพ ก็สามารถเรียนจบได้ภายในเวลา 2 ปี โดยการเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ 
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2567
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
23,580 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
296,680 บาท
Facilities
Cosmetic Image
BU Q&A เรื่องนี้พี่จะบอก | คณะบัญชี ม.กรุงเทพ 💎
BU Q&A เรื่องนี้พี่จะบอก | คณะบัญชี ม.กรุงเทพ 💎

ดูวิดีโออื่นๆ เกี่ยวกับคณะเพิ่มเติม
Open House BU Metaverse 2022 : คณะบัญชี
เรียนอะไรบ้างที่คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
OPEN HOUSE BU 2020 | คณะบัญชี
รีวิว | คณะบัญชี
Featured
Stories
การสมัครเรียน
คณะบัญชี
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที