School of Humanities and Tourism Management — Programs

Airline Business Management

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว — สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
AIRLINE BUSINESS MANAGEMENT | คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

ธุรกิจสายการบินคือการเติมเต็มประสบการณ์การเดินทางให้กับผู้คน  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มาพร้อมการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทุกมิติของธุรกิจสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านต่างๆ รายวิชาตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม เสริมทักษะทางวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน เรียนกับตัวจริง ลงมือทำจริง จากผู้สอนที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผ่านรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง ใช้โจทย์จริง เช่น การบริการผู้โดยสาร การจัดการตลาดการขนส่งสินค้า การบริหารท่าอากาศยาน เทคโนโลยี และทักษะภาษาต่างประเทศ 

ยกระดับจาก Airlines สู่ Aviation เนื่องจาก Aviation Industry ไม่ได้มีเฉพาะด้าน Airline Business แต่ยังมีธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถสร้าง Career Path ให้กับนักศึกษาได้ เช่น งาน Cargo & Logistic  เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ เช่น การบริการผู้โดยสารภาคพื้น การสำรองที่นั่ง การคิดราคา การออกบัตรโดยสาร ไปจนถึงการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน

ครอบคลุมหลายสายงานในธุรกิจการบิน มีกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 3 Tracks 

1) Inflight Services : การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน

2) Ground Passenger Services : การบริการผู้โดยสารภาคพื้น 

3) Air Cargo and Ramp Operation : การขนส่งสินค้าทางอากาศและปฏิบัติงานลานจอดอากาศยาน

นอกจากนี้ ภาควิชายังมีความสัมพันธ์อันดีกับธุรกิจสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มประโยชน์ให้นักศึกษานำความรู้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้กับสถานที่จริงระหว่างการฝึกงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ

ทำไมต้องเรียนสาขานี้

 • เรียนครบทุกมิติตอบโจทย์ทุกสายงานการบินในรูปแบบการ เรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง
 • ผู้สอนมีประสบการณ์จริงในธุรกิจสายการบินทั้งในและต่างประเทศ
 • อาจารย์ประจำของภาควิชาในวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน มีความรู้ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบินมากกว่า 10 ปี
 • อาจารย์พิเศษในสายอาชีพส่งตรงจากสายการบินชั้นนำ
 • ฝึกงานในอุตสาหกรรมจริง เรียนจบโอกาสได้งานทันที
 • พัฒนาทักษะรอบด้าน ทั้งภาษา บุคลิกภาพ Mindset รวมถึงทักษะการให้บริการภายใต้ความปลอดภัยตามมาตรฐานขององค์กรการบินระหว่างประเทศ พร้อมทำงานในระดับสากล
 • วางเส้นทางอาชีพแบบรายบุคคล สร้างความเชี่ยวชาญด้วย Track การเรียนที่ชัดเจน
 • มีภาษาที่ 3 ที่จำเป็นต่องานการบินให้เลือกเรียน
 • ห้องปฏิบัติการจำลองครบครันทันสมัย เครื่องบินจำลอง Boeing 787 Dreamliner และอาคารผู้โดยสารจำลอง The terminal
 • มีความร่วมมือกับองค์กรและสายการบินชั้นนำ
ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจสายการบิน)
Bachelor of Arts (Airline Business Management)
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
School of Humanities and Tourism Management
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
Airline Business Management
Cosmetic Image
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

ดูวิดีโออื่นๆ เกี่ยวกับคณะเพิ่มเติม
✈️ รีวิว สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน ม.กรุงเทพ
ทำไมต้องเรียนสาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน ม.กรุงเทพ
ทำไมต้องเรียนสาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน ม.กรุงเทพ
Facilities
Featured
stories
เสียงจากรุ่นพี่
วสวัตติ์ ศรีดัน คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
BUเป็นอีกครอบครัวหนึ่งสำหรับผม ที่มีทั้งเพื่อนที่ดี อาจารย์ที่ดี ให้ประสบการณ์ในชีวิตผมมากมายและทำให้ได้ค้นหาตัวเราเองว่าในอนาคตเราอยากทำอะไรอยู่ตลอดเวลา ขอบคุณอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาที่ดี ชี้แนะนำทางจนผมประสบความสำเร็จ
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน / Flight Attendant

พนักงานบริการภาคพื้นดิน

 • พนักงานบริการผู้โดยสาร
  • Airline Customer Services
  • Airline / Airport Lounge Attendant 
  • Airline Ticket & Reservation Officer
 • พนักงาน Flight Operation Services
  • Flight Coordinator
  • Flight Operations Officer
 • พนักงานฝ่ายสินค้าทางอากาศ
  • Air Cargo Operations Officer
  • Air Cargo Sales Officer
  • Air Cargo Reservation Officer
  • Air Cargo Import-Export Agent
 • พนักงานฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้นดิน
  • Ground Operations Services
  • Ramp Operations Services
  • Load Controller
  • In-flight Caterer

พนักงานฝ่ายนิรภัยการบิน

 • Airline Safety Officer
 • Airline Security Officer

พนักงานฝ่ายสนับสนุนธุรกิจสายการบิน

 • Airline Sales Officer
 • Airline Business Management
 • Airline Marketing Officer
Cosmetic Image Cosmetic Image
Alumni
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจงานบริการ ซึ่งเป็นหัวใจสำหรับในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า
Design Thinking
Interpersonal Skills
Leadership Skills

- การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างเสริมภาพลักษณ์ (Personality development and image grooming for Airline Personnel)
- การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน (Communicative English for Career in Aviation industry)
- ราคาและบัตรโดยสาร (Fares and Tickets)
- ธุรกิจสายการบิน (Airline Business)
- การบริการผู้โดยสารภาคพื้น (Ground Passenger Service)
- การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบินเบื้องต้น (Basic In-flight Passenger Service)
- การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบินขั้นสูง (Advance In-flight Passenger Service)
- การจัดการและการดำเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับธุรกิจสายการบิน (Airline Catering Operations & Management)
- การปฏิบัติงานบริเวณลานจอด (Ramp Operations)
- การจัดการและการดำเนินงานท่าอากาศยาน (Airport management and Operations)
- นิรภัยและความปลอดภัยด้านการบิน (Aviation safety and Security)
- ภูมิศาสตร์การบิน (Aviation Geography)
- ความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉินบนเครื่องบิน (Safety and Emergency on Board)
- การเตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจการบิน (Career Preparations for Aviation Industry)
การสมัครเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว