สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบินมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยนำวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานหลักสูตรให้ความสำคัญกับการเรียนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติวิชาต่างๆ มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสายการบินในด้านต่างๆ เช่น การบริการผู้โดยสาร การจัดการตลาดการ ขนส่งสินค้า การบริหารท่าอากาศยาน เทคโนโลยี และทักษะภาษาต่างประเทศ ภาควิชาจัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการจำลองสถานที่ทำงานของพนักงานสายการบิน เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ เช่น การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน การบริการผู้โดยสารภาคพื้น การสำรองที่นั่ง การคิดราคา และการออกบัตรโดยสาร นอกจากนี้ ภาควิชายังมีความสัมพันธ์อันดีกับธุรกิจสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มประโยชน์ให้นักศึกษานำความรู้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้กับสถานที่จริงระหว่างการฝึกงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ

 • หลักสูตรสอดคล้องกับตลาดงาน ครอบคลุมหลายสายงานในธุรกิจการบิน โดยแบ่งการเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะด้านออกเป็น 3 Tracks 

1) การบริการผู้โดยสารภาคพื้น
2) การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน
3) การปฏิบัติงานลานจอดอากาศยาน

 • ห้องปฏิบัติการจำลองครบครันทันสมัย เครื่องบินจำลอง Boeing 787 Dreamliner และท่าอากาศยานจำลอง
 • อาจารย์ประจำที่มีประสบการณ์การทำงานจากสายการบินชั้นนำ
 • อาจารย์พิเศษในสายอาชีพส่งตรงจากสายการบินชั้นนำ
 • เน้นบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ มารยาทสากล และภาษาต่างประเทศ
 • มีความร่วมมือกับองค์กรและสายการบินชั้นนำ
 • ได้ฝึกประสบการณ์ในสายการบินชั้นนำของประเทศ
 • มุ่งปลูกฝังการคิดอย่างผู้ประกอบการ และความรักในองค์กร
หลักสูตรสอดคล้องกับตลาดงาน ครอบคลุมหลายสายงานในธุรกิจการบิน
เทอมแรก 23,580
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 304,680
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2564

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจสายการบิน)

Bachelor of Arts (Airline Business Management)

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

School of Humanities and Tourism Management

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

Airline Business Management


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

 • ม.6 หรือเทียบเท่า,
 • ปวช.,
 • ปวส. (เทียบโอนได้)
คุณจุฑามาศ นวลฉวี
Airport ambassador
สนามบินสุวรรณภูมิ
คุณวุฒินันท์ จุลเหลา
Passenger service agent
บริษัท Bangkok flight service
คุณพิสิฐ จิตรเสรีคำนวณ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
สายการบินไทย ไลอ้อนแอร์
คุณจารุวรรณ จูเกษม
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
สายการบิน Oman Air