สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบินมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของธุรกิจสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยนำวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานหลักสูตรให้ความสำคัญกับการเรียนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติวิชาต่างๆ มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสายการบินในด้านต่างๆ เช่น การบริการผู้โดยสาร การจัดการตลาดการ ขนส่งสินค้า การบริหารท่าอากาศยาน เทคโนโลยี และทักษะภาษาต่างประเทศ ภาควิชาจัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการจำลองสถานที่ทำงานของพนักงานสายการบิน เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ เช่น การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน การบริการผู้โดยสารภาคพื้น การสำรองที่นั่ง การคิดราคา และการออกบัตรโดยสาร นอกจากนี้ ภาควิชายังมีความสัมพันธ์อันดีกับธุรกิจสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มประโยชน์ให้นักศึกษานำความรู้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้กับสถานที่จริงระหว่างการฝึกงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ

 • หลักสูตรสอดคล้องกับตลาดงาน ครอบคลุมหลายสายงานในธุรกิจการบิน
 • ห้องปฏิบัติการจำลองครบครันทันสมัย เครื่องบินจำลอง Boeing 787 Dreamliner/ท่าอากาศยานจำลอง
 • อาจารย์ประจำที่มีประสบการณ์การทำงานจากสายการบินชั้นนำ
 • อาจารย์พิเศษในสายอาชีพส่งตรงจากสายการบินชั้นนำ
 • เน้นบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ มารยาทสากล และภาษาต่างประเทศ
 • มีความร่วมมือกับองค์กรและสายการบินชั้นนำ
 • ได้ฝึกประสบการณ์ในสายการบินชั้นนำของประเทศ
 • มุ่งปลูกฝังการคิดอย่างผู้ประกอบการ และความรักในองค์กร
หลักสูตรสอดคล้องกับตลาดงาน ครอบคลุมหลายสายงานในธุรกิจการบิน
เทอมแรก 23,580
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 317,680
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2563

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจสายการบิน)

Bachelor of Arts (Airline Business Management)

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

School of Humanities and Tourism Management

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

Airline Business Management


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ., กรอ.

คุณสมบัติ

 • ม.6 หรือเทียบเท่า,
 • ปวช.,
 • ปวส. (เทียบโอนได้)
คุณจุฑามาศ นวลฉวี
Airport ambassador
สนามบินสุวรรณภูมิ
คุณวุฒินันท์ จุลเหลา
Passenger service agent
บริษัท Bangkok flight service
คุณพิสิฐ จิตรเสรีคำนวณ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
สายการบินไทย ไลอ้อนแอร์
คุณจารุวรรณ จูเกษม
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
สายการบิน Oman Air