สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในธุรกิจโรงแรม สร้างนวัตกรรมในการเรียนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริง เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการอันทันสมัยในห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น เครื่องบินจำลอง ห้องปฏิบัติการส่วนหน้า ห้องพักมาตรฐานและห้องชุด ห้องฝึกปูเตียง ห้องจัดดอกไม้ ห้องครัว ภัตตาคาร คาเฟ่ บริษัททัวร์จำลอง นอกจากนี้ได้จัดโครงการพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในต่างประเทศ เช่น โครงการทัศนศึกษาและดูงานทั้งภายประเทศและต่างประเทศ และโครงการศึกษาภาษาและฝึกงานโรงแรมในต่างประเทศ

 • เรียนทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติในทุกทักษะที่สำคัญของงานโรงแรม
 • เลือกภาษาที่ 3 ได้ตามความสนใจ (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี)
 • ได้ฝึกปฏิบัติในบรรยากาศเสมือนจริง ในห้องปฏิบัติการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 • อาจารย์ประจำมีความเชี่ยวชาญ จบจากสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ
 • อาจารย์พิเศษมีชื่อเสียงและมากด้วยประสบการณ์
 • มีกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่
 • ส่งเสริมทักษะที่หลากหลายเพื่อนำไปต่อยอดการทำงานและธุรกิจ
 • มีพันธมิตรที่แข็งแกร่งในสถาบันการศึกษาต่างประเทศและสายงานบริหาร เพื่อฝึกงานกับโรงแรมชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • เสริมทักษะการเป็นผู้บริหารและผู้ประกอบการ
 • โครงการ 3+1 ได้เรียนและฝึกงานจริง เตรียมความพร้อมเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3 ปี ฝึกงานจริงที่สวิตเซอร์แลนด์ 1 ปี ได้รับปริญญาตรี 2 ใบ จาก 3 สถาบัน IMI ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกับ Manchester Metro Politant  ประเทศอังกฤษ และปริญญาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม หากต้องศึกษาต่อคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ม.กรุงเทพ สามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้

เน้นความเชี่ยวชาญด้านงานบริการ ด้านภาษา ด้านการบริหารการจัดการการโรงแรม ได้ฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน
เทอมแรก   23,580

ตลอดหลักสูตร 4 ปี   356,180
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด ทุน BU Bright)
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2566
ทุนการศึกษานี้มีจำนวนจำกัด โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการโรงแรม)

Bachelor of Arts (Hotel Management)

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

School of Humanities and Tourism Management

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

Hotel Management


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

 • ม.6 หรือเทียบเท่า,
 • ปวช.,
 • ปวส. (เทียบโอนได้)
คุณปริยวิทย์ สุวรรณมาศ
CEO
Madison Bed & Breakfast
คุณสิทธิธาน เชื้ออิว
เจ้าของร้าน
ร้านจีบหนวด
คุณอรรถพล วันสา
Head Chef
Beg for More, Florida, USA
คุณชภรภัช ดาภาชุติสรรค์
Executive Chef, เจ้าของร้าน
๋J-Cups by Chef Jib