สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในธุรกิจโรงแรม สร้างนวัตกรรมในการเรียนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริง เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการอันทันสมัยในห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น เครื่องบินจำลอง ห้องปฏิบัติการส่วนหน้า ห้องพักมาตรฐานและห้องชุด ห้องฝึกปูเตียง ห้องจัดดอกไม้ ห้องครัว ภัตตาคาร คาเฟ่ บริษัททัวร์จำลอง นอกจากนี้ได้จัดโครงการพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในต่างประเทศ เช่น โครงการทัศนศึกษาและดูงานทั้งภายประเทศและต่างประเทศ และโครงการศึกษาภาษาและฝึกงานโรงแรมในต่างประเทศ

 • เรียนทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติในทุกทักษะที่สำคัญของงานโรงแรม
 • เลือกภาษาที่ 3 ได้ตามความสนใจ (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี)
 • ได้ฝึกปฏิบัติในบรรยากาศเสมือนจริง ในห้องปฏิบัติการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 • อาจารย์ประจำมีความเชี่ยวชาญ จบจากสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ
 • อาจารย์พิเศษมีชื่อเสียงและมากด้วยประสบการณ์
 • มีกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่
 • ส่งเสริมทักษะที่หลากหลายเพื่อนำไปต่อยอดการทำงานและธุรกิจ
 • มีพันธมิตรที่แข็งแกร่งในสถาบันการศึกษาต่างประเทศและสายงานบริหาร เพื่อฝึกงานกับโรงแรมชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • เสริมทักษะการเป็นผู้บริหารและผู้ประกอบการ
 • โครงการ 3+1 ได้เรียนและฝึกงานจริง เตรียมความพร้อมเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3 ปี ฝึกงานจริงที่สวิตเซอร์แลนด์ 1 ปี ได้รับปริญญาตรี 2 ใบ จาก 3 สถาบัน IMI ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกับ Manchester Metro Politant  ประเทศอังกฤษ และปริญญาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

เน้นความเชี่ยวชาญด้านงานบริการ ด้านภาษา ด้านการบริหารการจัดการการโรงแรม ได้ฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน
เทอมแรก 23,580
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 355,680
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2564

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการโรงแรม)

Bachelor of Arts (Hotel Management)

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

School of Humanities and Tourism Management

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

Hotel Management


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

 • ม.6 หรือเทียบเท่า,
 • ปวช.,
 • ปวส. (เทียบโอนได้)
คุณปริยวิทย์ สุวรรณมาศ
CEO
Madison Bed & Breakfast
คุณสิทธิธาน เชื้ออิว
เจ้าของร้าน
ร้านจีบหนวด
คุณอรรถพล วันสา
Head Chef
Beg for More, Florida, USA
คุณชภรภัช ดาภาชุติสรรค์
Executive Chef, เจ้าของร้าน
๋J-Cups by Chef Jib