หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (มุ่งเน้นการโฆษณาดิจิทัล)

การประยุกต์ของนิเทศศาสตร์ (Integrated Communication) ที่สามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาที่สนใจได้

สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการเรียนกับมืออาชีพโดยศิษย์เก่ามือรางวัลและศิษย์เก่าระดับผู้บริหาร เน้นการเรียนแบบ Project-Based โจทย์จริงจากบริษัทระดับประเทศ และเรียนกับผู้สอนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมทั้งอาจารย์พิเศษที่มีชื่อเสียงจากบริษัทตัวแทนโฆษณาชั้นนำ บัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้ จะได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในตลาดงานปัจจุบันและอนาคตอย่างครอบคลุมทั้งด้านการตลาด ด้านการใช้ข้อมูลเชิงลึกและด้านเทคโนโลยี โดยใส่ทักษะและความรู้ด้าน Data Analytics ให้ผู้เรียนสามารถรวบรวม อ่านวิเคราะห์ Data และใช้ Data สร้างกลยุทธ์โฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นนักโฆษณาดิจิทัล ผู้บริหารงานโฆษณา และครีเอทีฟที่มีศักยภาพระดับมืออาชีพ

ตัวอย่างอาชีพของผู้ที่เรียนจบหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มุ่งเน้นการโฆษณาดิจิทัล

 • Copywriter
 • Art Director 
 • Data Analyst
 • Content Strategist
 • Strategic Planner
 • Media Planner
 • Director
 • Production House
 • Account Executive
 • Graphic Designer
 • Online Content Creator
 • Influencer
 • YouTuber
 • Photographer
 • Video Editor
 • Marketer
 • Entrepreneur
เราเปลี่ยนความครีเอทีฟ
ไปสู่การออกแบบการขายที่สร้างรายได้
เทอมแรก 24,880
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 340,980
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2564

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา วารสารศาสตร์ และการสร้างตราสร้างสรรค์)

Bachelor of Communication Arts (Public Relations, Advertising, Journalism, and Creative Branding)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (มุ่งเน้นการโฆษณาดิจิทัล)

Digital Advertising


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

 • ม.6 หรือเทียบเท่า,
 • ปวช.,
 • ปวส. (เทียบโอนได้)