สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

จากการเปลี่ยนแปลงไปในการทำการตลาดแบบดั้งเดิมสู่ยุคของการตลาดดิจิทัล ผลักดันให้เกิดหลักสูตรการตลาดดิจิทัลที่นำหลักการตลาดมาประยุกต์ให้เท่าทันกับความก้าวหน้าของสื่อและเทคโนโลยี โดยนักศึกษาจะได้ศึกษาทฤษฎีการตลาดที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการฝึกงานจริงกับองค์กรที่มีชื่อเสียงด้านการตลาดดิจิทัล มุ่งหวังให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญและมีโอกาสได้งานทำในสายอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน อาทิ นักวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล นักการตลาดออนไลน์ และนักสื่อสารการตลาดออนไลน์

  • หลักสูตรแห่งแรกที่ได้มาตรฐาน เจาะลึกการตลาดดิจิทัลแบบครบวงจร
  • มีความร่วมมือกับบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในวงการ 
  • ฝึกงานจริง มีรายได้จริง ได้ศึกษาภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ ตั้งแต่ปี 1
  • เรียนกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลและวิทยากรชื่อดัง
  • เรียนรู้ได้ประสบการณ์ ผ่านกิจกรรม โครงการ ความร่วมมือ กับภาคธุรกิจและบริษัทเอกชนชั้นนํา บนโจทย์ธุรกิจจริงเกิดเป็นประสบการณ์ทํางานจริง
  • บรรยากาศการเรียน เปิดกว้าง ให้อิสระสร้างการมีส่วนร่วม พูดคุย ระดมความคิดกันเป็นทีม
  • สร้างนักการตลาดดิจิทัลตัวจริง ด้วยกระบวนการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการเงิน บัญชี E-Commerce และ Social Networking

 

หลักสูตรการตลาดดิจิทัลที่ตรงกับความต้องการของตลาดงานมากที่สุด
เข้าใจ ลึกซึ้ง องค์ความรู้และหลักการด้านการตลาด
เรียนลึก รู้จริง หลักการการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล
เทอมแรก 23,580
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 293,780
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัล)

Bachelor of Business Administration (Digital Marketing)

คณะบริหารธุรกิจ

School of Business Administration

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

Digital Marketing


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)