สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

จากการเปลี่ยนแปลงไปในการทำการตลาดแบบดั้งเดิมสู่ยุคของการตลาดดิจิทัล ผลักดันให้เกิดหลักสูตรการตลาดดิจิทัลที่นำหลักการตลาดมาประยุกต์ให้เท่าทันกับความก้าวหน้าของสื่อและเทคโนโลยี โดยนักศึกษาจะได้ศึกษาทฤษฎีการตลาดที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการฝึกงานจริงกับองค์กรที่มีชื่อเสียงด้านการตลาดดิจิทัล มุ่งหวังให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญและมีโอกาสได้งานทำในสายอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน อาทิ นักวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล นักการตลาดออนไลน์ และนักสื่อสารการตลาดออนไลน์

  • หลักสูตรแห่งแรกที่ได้มาตรฐาน เจาะลึกการตลาดดิจิทัลแบบครบวงจร
  • มีความร่วมมือกับบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในวงการ 
  • ฝึกงานจริง มีรายได้จริง ได้ศึกษาภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ ตั้งแต่ปี 1
  • เรียนกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลและวิทยากรชื่อดัง
  • เรียนรู้ได้ประสบการณ์ ผ่านกิจกรรม โครงการ ความร่วมมือ กับภาคธุรกิจและบริษัทเอกชนชั้นนํา บนโจทย์ธุรกิจจริงเกิดเป็นประสบการณ์ทํางานจริง
  • บรรยากาศการเรียน เปิดกว้าง ให้อิสระสร้างการมีส่วนร่วม พูดคุย ระดมความคิดกันเป็นทีม
  • สร้างนักการตลาดดิจิทัลตัวจริง ด้วยกระบวนการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการเงิน บัญชี E-Commerce และ Social Networking
หลักสูตรการตลาดดิจิทัลที่ตรงกับความต้องการของตลาดงานมากที่สุด
เข้าใจ ลึกซึ้ง องค์ความรู้และหลักการด้านการตลาด
เรียนลึก รู้จริง หลักการการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล
เทอมแรก 23,580
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 293,780
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2564

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัล)

Bachelor of Business Administration (Digital Marketing)

คณะบริหารธุรกิจ

School of Business Administration

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

Digital Marketing


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)