ACCOUNTING | คณะบัญชี

บัญชี เป็นสายอาชีพที่ทุกธุรกิจต้องการตัว! 

เพราะบัญชีไม่ใช่แค่การคำนวณตัวเลข หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ของ ม. กรุงเทพ จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญการบัญชี การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อโลก พร้อมกับทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี ทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องมือ IT และภาษาต่างประเทศ เพื่อสร้างนักบัญชีที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจ และเติบโตไปเป็นนักบัญชีมืออาชีพได้อย่างแท้จริง โดยมีผู้สอนจากพันธมิตรวงการวิชาชีพบัญชี สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ระดับโลก BIG 4 มาร่วมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอีกด้วย 

เราเชื่อมั่นว่า เมื่อสำเร็จการศึกษา บัณฑิตของเราจะมีความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพบัญชี ตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี และพร้อมจะก้าวสู่โลกของการทำงานอย่างมั่นใจแน่นอน! 

ทำไมต้องเรียนสาขานี้

 • หลักสูตรทันสมัยได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี 
 • ทีมผู้สอนคุณภาพจากพันธมิตรในวงการวิชาชีพบัญชี สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ระดับโลก BIG 4 เป็นต้น มาเป็นอาจารย์พิเศษร่วมสอน พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพ
 • มีวิชาที่ตอบโจทย์งานในอนาคตและเทรนด์วิชาชีพบัญชี เช่น วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สำหรับวิชาชีพบัญชี การสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพ เป็นต้น
 • มีโปรแกรมบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting) โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจ ได้เรียนรู้เจาะลึกเทคโนโลยีสารเทศ สามารถต่อยอดในงานด้านการออกแบบและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชีได้ 
 • การเรียนการสอนเชิงบูรณาการ โดยใช้ Blended Learning Model เน้น Active Learning การฝึกทักษะคิดวิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนรู้
 • หลักสูตรได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร นำทีมมาช่วยเป็น Coach สอนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล 
 • ใช้โปรแกรม SAP ซึ่งเป็น ERP ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ซึ่งผู้เรียนจะได้ปฏิบัติจริงกับโจทย์ประยุกต์ทางธุรกิจ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปทำงานจริง
 • เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง โดยมีโอกาสฝึกงาน/ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในองค์กรธุรกิจชั้นนำ/องค์กรภาครัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ  ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้งานก่อนสำเร็จการศึกษา หรือพร้อมทำงานทันทีเมื่อเรียนจบ
 • ตอบโจทย์การเรียนรู้ เสริมกิจกรรม 
 • การเรียนโดยใช้กรณีศึกษาจริงในธุรกิจ (Real Business Cases) เชิญผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจมาเล่าประสบการณ์และแนวคิดในการบริหารจัดการในกรณีศึกษา 
 •  โครงการอัปเดตองค์ความรู้ด้านบัญชีและสอบบัญชี 
 • บัณฑิตมีคุณสมบัติในการสอบใบประกอบวิชาชีพบัญชี ตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี
 • สนับสนุนให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อสอบทั้งใบประกอบวิชาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา และปฏิบัติงานระหว่างเรียน ได้รับความรู้และทักษะอย่างเต็มที่ 

 

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในด้านบัญชี และต้องการศึกษาต่อที่ ม.กรุงเทพ ก็สามารถเรียนจบได้ภายในเวลา 2 ปี โดยการเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ 

ชื่อปริญญา
บัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy
คณะบัญชี
School of Accounting
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Accounting Program
Cosmetic Image
เรียนอะไรบ้างที่คณะบัญชี ม.กรุงเทพ
เรียนอะไรบ้างที่คณะบัญชี ม.กรุงเทพ

ดูวิดีโออื่นๆ เกี่ยวกับคณะเพิ่มเติม
Facilities
Featured
stories
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
เรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจบแล้วทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้

กลุ่มวิชาชีพที่ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ ศึกษาต่อยอดหลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
 • ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต
 • ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit)
 • นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
 • นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
 • นักบัญชีนิติวิทยา (Forensic Accountants)

กลุ่ม Corporation

 • นักบัญชีขององค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
 • นักบัญชีอิสระ/เจ้าของกิจการ
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
 • ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต
 • นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
 • นักบัญชีนิติวิทยา
 • นักบัญชีบริหาร
 • นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
 • ที่ปรึกษาธุรกิจ
 • นักบัญชีขององค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน
 • นักบัญชีอิสระ
 • เจ้าของสำนักงานบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี
 • รับราชการ
Cosmetic Image Cosmetic Image
วิชาน่าสนใจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สำหรับวิชาชีพบัญชี
(Data Science and Analytics for Accounting Professions)
เน้นการใช้เครื่องมือในการทำ Data Analytics และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลสำหรับงานในวิชาชีพบัญชี

แพลตฟอร์มการบัญชีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ
(Digital Accounting Platform for Business)
เน้นการศึกษาและใช้โปรแกรม ERP เช่น SAP ในงานด้านบัญชีและการเงิน และความเชื่อมโยงของข้อมูลในฝ่ายต่างๆ ขององค์กร

การสื่อสารทางธุรกิจสากลสำหรับวิชาชีพบัญชี
(Global Business Communication for Accounting Professions)
เน้นการสื่อสารทางธุรกิจที่เป็นสากล และเน้นการสร้าง International mindset ในการประกอบวิชาชีพบัญชี

การสอบบัญชี
(Auditing)
เรียนรู้ประสบการณ์ตรงกับทีมสอนจาก BIG 4 และเป็นพันธมิตรของคณะ โดยการเรียนการสอนมุ่งเน้นทั้งทฤษฎีละการประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีกับกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในโลกธุรกิจ

รายงานการเงินและการวิเคราะห์
(Financial Reporting and Analysis)
เรียนรู้ประสบการณ์ตรงกับทีมสอนจาก BIG 4 และเป็นพันธมิตรของคณะ โดยการเรียนการสอนมุ่งเน้นทั้งทฤษฎีละการประยุกต์ใช้มาตรฐานการบัญชีกับกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในโลกธุรกิจ

สัมมนาบัญชีการเงิน
(Seminar in Financial Accounting)
บ่มเพาะ Professional Skills การฝึกอภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับบัญชีการเงิน อาทิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การประเมินมูลค่าธุรกิจ ปัญหาพิเศษเกี่ยวกับบัญชีการเงิน และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยใช้กรณีศึกษา ที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ

เทคโนโลยีใหม่สำหรับการบัญชีและธุรกิจ
(Emerging Technologies for Accounting and Business)
ตอบโจทย์โลกที่กำลังมุ่งไปที่การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในงานด้านบัญชีและ
ธุรกิจ การเรียนการสอนรวมไปถึงการรู้จักและเข้าใจเทคโนโลยีสมัยใหม่ การ
เขียน Coding อย่างง่าย และการนำมาประยุกต์กับงานของวิชาชีพบัญชี
โดยจะเน้นทั้ง concept และการปฏิบัติจริง

การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน
(Corporate Governance, Risk Management and Sustainability Business Development)
ตอบโจทย์โลกที่กำลังมุ่งไปที่การทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีถูกคาดหวังให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ความเชื่อมั่นในรายงานต่างๆ ของ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ESG การเรียนการสอนจะผสมระหว่างคอนเซปต์และ
การนำไปปฏิบัติจริง โดยเรียนจากผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงินและมูลค่ายุติธรรม
(Accounting for Financial Instruments and Fair Value)
ปัจจุบันมาตรฐานการบัญชีเน้น Fair Value Concept และธุรกิจมีการนำ
เครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เข้ามาใช้มากขึ้น การเรียนการสอนจะผสม
ระหว่าง Concept และการนำไปปฏิบัติจริง โดยเรียนจากผู้เชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ

การบัญชีนิติวิทยาและการสืบสวนโดยดิจิทัล
(Forensic Accounting and Digital Investigation)
เป็นสาขาของวิชาชีพบัญชีที่กำลังเป็นที่รู้จัก และสภาวิชาชีพบัญชีฯ ให้
ความสำคัญ โดยในประเทศสหรัฐอเมริการ เป็นสาขาวิชาชีพบัญชีที่มีรายได้
สูงใสก ในวิชานี้ จะช่วยเปิดโลกทัศน์ของนักบัญชีและเน้นไปที่การตรวจสอบ
ทุจริตทางการเงิน
AC204
หลักการบัญชีชั้นต้น
AC204
Fundamental of Accounting Principles
ศึกษาแนวคิดและความเป็นมาของวิชาชีพบัญชี ความหมาย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีและกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องวิชาชีพบัญชี รวมถึงหลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี กระบวนการทางบัญชี การจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อกำหนดทางกฎหมาย สำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้าและธุรกิจให้บริการ การบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดำเนินงานของธุรกิจ และบทบาทของเทคโนโลยีที่มีต่อวิชาชีพบัญชี
This course introduces learners to definitions and background of accounting professions, objective, importance of accounting information, ethic of accounting professions, and major laws applicable to accounting professions. It also focuses on principles and methods for double accounting entry, accounting cycle, accounting process, preparation and presentation of financial reports for service and merchandizing business in accordance with financial reporting standards and regulations, accounting for operating activities of business and a role of technology on accounting professions.
การสมัครเรียน
คณะบัญชี
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2567)
เทอม 1: 23,580 บาท
ตลอดหลักสูตร 296,680 บาท