หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรของคณะบัญชี มุ่งหวังให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลธุรกิจอย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเวลา สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เฉียบคม รวมทั้งมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ ตอบโจทย์บัญชียุคใหม่ที่เข้าใจธุรกิจ ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยสร้างความเป็นมืออาชีพด้านวิชาชีพบัญชี นักศึกษาจะได้รับการบ่มเพาะให้มีความเชี่ยวชาญการบัญชี การประยุกต์ใช้เครื่องมือด้าน IT ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมเสริมทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี พร้อมมุ่งสู่ตลาดงานอย่างนักบัญชีมืออาชีพ ที่สำคัญยังคงไว้ซึ่งการปลูกฝังการเป็นนักบัญชีที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้การเรียนการสอนและกิจกรรมมารองรับจุดประสงค์ต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด และสามารถเป็นนักบัญชีมืออาชีพได้อย่างแท้จริง

 

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาบัญชี หากต้องศึกษาต่อคณะบัญชี ม.กรุงเทพ สามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้

เทอมแรก 23,580
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 296,680
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

บัญชีบัณฑิต

Bachelor of Accountancy

คณะบัญชี

School of Accounting

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

Accounting Program


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)

เทียบโอน ปวส. ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด