หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรของคณะบัญชี มุ่งหวังให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลธุรกิจอย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเวลา สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เฉียบคม รวมทั้งมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ ตอบโจทย์บัญชียุคใหม่ที่เข้าใจธุรกิจ ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยสร้างความเป็นมืออาชีพด้านวิชาชีพบัญชี นักศึกษาจะได้รับการบ่มเพาะให้มีความเชี่ยวชาญการบัญชี การประยุกต์ใช้เครื่องมือด้าน IT ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมเสริมทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี พร้อมมุ่งสู่ตลาดงานอย่างนักบัญชีมืออาชีพ ที่สำคัญยังคงไว้ซึ่งการปลูกฝังการเป็นนักบัญชีที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้การเรียนการสอนและกิจกรรมมารองรับจุดประสงค์ต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด และสามารถเป็นนักบัญชีมืออาชีพได้อย่างแท้จริง

 

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาบัญชี หากต้องศึกษาต่อคณะบัญชี ม.กรุงเทพ สามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้

เทอมแรก   23,580

ตลอดหลักสูตร 4 ปี   296,680
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด ทุน BU Bright)
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2566
ทุนการศึกษานี้มีจำนวนจำกัด โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ชื่อปริญญา

บัญชีบัณฑิต

Bachelor of Accountancy

คณะบัญชี

School of Accounting

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

Accounting Program


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)