สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการตลาด มุ่งเน้นการเรียนรู้ เข้าใจ และสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์การตลาดอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องถึงหลักการตลาด รวมทั้ง การศึกษาถึงความสำคัญของผู้บริโภค การวิจัยตลาด การบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด และยังศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารการตลาดที่ดี ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานด้านการตลาดในองค์กรธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

 • สร้างนักบริหารธุรกิจหัวคิดทันสมัย ที่เข้าใจโลกของตลาดอย่างแท้จริง
 • มุ่งเน้นการเรียนรู้ เข้าใจ และสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์การตลาดอย่างสร้างสรรค์
 • เรียนรู้เรื่องราวของการตลาดแบบเจาะลึกในทุกมิติ อัปเดตทุกเทรนด์มาแรง เข้าใจโลกของการตลาดได้อย่างชัดเจน
 • มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการส่งเสริมด้านการตลาดมากมาย
 • ทีมอาจารย์มืออาชีพและประสบการณ์การสอนการตลาดมากกว่า 10 ปี
 • สามารถทำงานได้หลากหลาย ทั้งในองค์กรรัฐ และบริษัทเอกชนชั้นนำสร้างประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
 • หลักสูตรได้ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำมากมาย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา พร้อมกิจกรรมที่ทำให้เข้าใจการตลาดอย่างอินไซด์
 • โอกาสในการทำงานและความน่าสนใจในอาชีพที่มากขึ้น เช่น Strategic planning manager, Product manager, Business development Manager, Innovation manager, Brand Manager, Social Media Manager, Marketing research manager, และ Content Marketing Manager/ SEO Manager เป็นต้น

 

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการตลาด หากต้องศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ สามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้

โลกแห่งการปั้นนักการตลาดมืออาชีพ
เทอมแรก 23,580
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 297,980
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

Bachelor of Business Administration (Marketing)

คณะบริหารธุรกิจ

School of Business Administration

สาขาวิชาการตลาด

Marketing


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

 • ม.6 หรือเทียบเท่า,
 • ปวช.,
 • ปวส. (เทียบโอนได้)

เทียบโอน ปวส. ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด