สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการตลาด มุ่งเน้นการเรียนรู้ เข้าใจ และสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์การตลาดอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องถึงหลักการตลาด รวมทั้ง การศึกษาถึงความสำคัญของผู้บริโภค การวิจัยตลาด การบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด และยังศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารการตลาดที่ดี ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานด้านการตลาดในองค์กรธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

 • สร้างนักบริหารธุรกิจหัวคิดทันสมัย ที่เข้าใจโลกของตลาดอย่างแท้จริง
 • มุ่งเน้นการเรียนรู้ เข้าใจ และสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์การตลาดอย่างสร้างสรรค์
 • เรียนรู้เรื่องราวของการตลาดแบบเจาะลึกในทุกมิติ อัปเดตทุกเทรนด์มาแรง เข้าใจโลกของการตลาดได้อย่างชัดเจน
 • มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการส่งเสริมด้านการตลาดมากมาย
 • ทีมอาจารย์มืออาชีพและประสบการณ์การสอนการตลาดมากกว่า 10 ปี
 • สามารถทำงานได้หลากหลาย ทั้งในองค์กรรัฐ และบริษัทเอกชนชั้นนำสร้างประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
 • หลักสูตรได้ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำมากมาย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา พร้อมกิจกรรมที่ทำให้เข้าใจการตลาดอย่างอินไซด์
 • โอกาสในการทำงานและความน่าสนใจในอาชีพที่มากขึ้น เช่น Strategic planning manager, Product manager, Business development Manager, Innovation manager, Brand Manager, Social Media Manager, Marketing research manager, และ Content Marketing Manager/ SEO Manager เป็นต้น

 

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการตลาด หากต้องศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ สามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้

โลกแห่งการปั้นนักการตลาดมืออาชีพ
เทอมแรก   23,580

ตลอดหลักสูตร 4 ปี   293,780
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด ทุน BU Bright)
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2566
ทุนการศึกษานี้มีจำนวนจำกัด โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

Bachelor of Business Administration (Marketing)

คณะบริหารธุรกิจ

School of Business Administration

สาขาวิชาการตลาด

Marketing


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

 • ม.6 หรือเทียบเท่า,
 • ปวช.,
 • ปวส. (เทียบโอนได้)