มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาการตลาด

เรียนรู้หลักการตลาดอย่างลึกซึ้ง ด้วยหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ เข้าใจ และสร้างทักษะในการวิเคราะห์ รวมถึงการเพิ่มทักษะในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดอย่างสร้างสรรค์  (Creative Thinking) ตลอดจนสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักการตลาด เช่น การศึกษาถึงความสำคัญของผู้บริโภค การวิจัยตลาด การบริหารผลิตภัณฑ์ และยังศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารการตลาดที่ดี เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถดำเนินงานด้านการตลาดในองค์กรธุรกิจ และเป็นผู้ประกอบการได้อย่างประสบความสำเร็จ

สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติ)

      สาขาวิชาการตลาด มุ่งเน้นการเรียนรู้ เข้าใจ และสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์การตลาดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ตลอดจนสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องถึงหลักการตลาด รวมทั้ง การศึกษาถึงความสำคัญของผู้บริโภค การวิจัยตลาด การบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด และยังศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารการตลาดที่ดี ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานด้านการตลาดในองค์กรธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

สาขาวิชาการตลาด เน้นธุรกิจบริการและบันเทิง (ภาคบ่าย)

      สาขาวิชาการตลาดสำหรับธุรกิจบริการและบันเทิง เน้นการเรียนรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ คือ ศาสตร์แห่งการบริหารธุรกิจ และศิลปะในการบริการและบันเทิง มีการเรียนรู้หลักการตลาด พร้อมสอดแทรกกิจกรรมสร้างสรรค์ทางการตลาดของธุรกิจบริการและธุรกิจบันเทิง ที่เปิดโอกาสให้ได้ฝึกฝนจริง โดยกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์และคำนึงถึงหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Social Responsibility) และเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่สร้างสรรค์สังคมอย่างชัดเจน ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางธุรกิจ รูปแบบการเรียนเน้นสร้างประสบการณ์ให้มีความพร้อมในการก้าวไปสู่โลกธุรกิจ

 

เทอมแรก 41,980
ตลอดหลักสูตร 292,480

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

Bachelor of Business Administration (Marketing)

คณะบริหารธุรกิจ

School of Business Administration

สาขาวิชาการตลาด

Marketing


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)