มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาการเงิน

เรียนรู้เรื่องการเงินอย่างรอบด้าน ด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุมแนวคิดและหลักวิชาด้านการเงินอย่างครบถ้วน  ตั้งแต่บทบาทหน้าที่ทางการเงิน แนวทางการใช้ข้อมูลทางการเงินเพื่อวิเคราะห์และวางแผนทางธุรกิจ โครงสร้างและการบริหารสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์  การประกันภัย หลักการลงทุน การวิเคราะห์และจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ รู้จักและเข้าใจเครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ เจาะลึกถึงวิวัฒนาการของระบบการเงินระหว่างประเทศ นโยบายด้านการเงินการคลังของรัฐบาล กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการเงินได้อย่างมืออาชีพ

เทอมแรก 23,580
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 289,980

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

Bachelor of Business Administration (Finance)

คณะบริหารธุรกิจ

School of Business Administration

สาขาวิชาการเงิน

Finance


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)