สาขาวิชาการเงิน

เรียนรู้เรื่องการเงินอย่างรอบด้าน ด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุมแนวคิดและหลักวิชาด้านการเงินอย่างครบถ้วน  ตั้งแต่บทบาทหน้าที่ทางการเงิน แนวทางการใช้ข้อมูลทางการเงินเพื่อวิเคราะห์และวางแผนทางธุรกิจ โครงสร้างและการบริหารสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์  การประกันภัย หลักการลงทุน การวิเคราะห์และจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ รู้จักและเข้าใจเครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ เจาะลึกถึงวิวัฒนาการของระบบการเงินระหว่างประเทศ นโยบายด้านการเงินการคลังของรัฐบาล กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการเงินได้อย่างมืออาชีพ

  • เรียนรู้ด้านการบริหารการเงินอย่างรอบด้าน เจาะลึกการเงินทุกรูปแบบ
  • อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรง
  • มีพันธมิตรจากสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้ความร่วมมือ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส, บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท, ธนาคารกรุงเทพ, เมืองไทยประกันชีวิตและอีกมากมาย
  • มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ พร้อมที่จะแนะนำรุ่นน้องในการเรียนรู้และการได้งานทำ                                                   
  • กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เตรียมความพร้อมก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพ โครงการนักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อสังคม โครงการฝึกงาน Young Corporate Financial Officer โครงการศึกษาดูงาน
  • โครงการติวสอบ IC (Investment Consultant)
  • สามารถต่อยอดธุรกิจ วิเคราะห์เศรษฐกิจได้อย่างมืออาชีพ
เทอมแรก   23,580

ตลอดหลักสูตร 4 ปี   291,280
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด ทุน BU Bright)
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2566
ทุนการศึกษานี้มีจำนวนจำกัด โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

Bachelor of Business Administration (Finance)

คณะบริหารธุรกิจ

School of Business Administration

สาขาวิชาการเงิน

Finance


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)
คุณอนุชา ศิวิลัยกุล
เจ้าของธุรกิจ
สวนอาหารเอกโอชา
คุณธันยพร ศิริวัฒนโชค
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน ฝ่ายตลาดก๊าซหุงต้ม
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
คุณรดา ศิริมะณีวัฒนา
นักแสดง
คุณเชาวน์กร โชติบัณฑ์
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)