School of Information Technology and Innovation — Programs

Information Technology

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม — สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารและการจัดการข้อมูลมากขึ้น หลายองค์กรจึงต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะงานบริหารและการจัดการเทคโนโลยี ผสานกับซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ให้​เกิด​ประโยชน์​สูงสุด 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ม.กรุงเทพ มุ่งเน้นในการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เน้นการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ด้วยอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย และด้วยรูปแบบการเรียนที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้บัณฑิตสามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรมากที่สุด และสามารถออกแบบและสร้างนวัตกรรมพร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ตลอดจนการออกแบบและผลิตสื่อสื่อแอนิเมชันและมัลติมีเดีย ทั้งแบบสองมิติและสามมิติ โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีระดับประเทศคอยให้คำปรึกษา เพื่อให้เหล่านักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และวางแผนด้านการจัดการเทคโนโลยีและลูกค้าให้ทันกับยุคดิจิทัล ที่สำคัญคือเรายังส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริง สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน พร้อมการสอบใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ เพื่อให้เข้าสู่ตลาดงานอย่างมั่นใจและมีคุณภาพ 

เรายังมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้บัณฑิตของเรามีความรู้และทักษะที่ตรงกับความต้องการ ร่วมทั้งมีความพร้อมสำหรับภาคอุตสาหกรรม บัณฑิตของเราสามารถจบออกไปประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างหลากหลาย อาทิ นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอนาคต (Information Technology Academic) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Support/Administrator) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ (Information Technology System Analyst/Designer) ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ (Information Technology Manager) นักพัฒนาเว็บไซต์ หรือระบบงานสารสนเทศ (Website or Information Technology Developer) ผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Project Manager) นักออกแบบมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว (Multimedia/Animator artists) นักออกแบบเว็บไซต์ (Website Designer) 

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience Designer) นักออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (User Interface Designer) ไปจนถึง ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเลยทีเดียว และที่สำคัญคือ เราเชื่อมั่นว่า บัณฑิตของเราจะมีทักษะการปรับตัวและพร้อมเรียนรู้ต่อไปในโลกของเทคโนโลยีอันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแน่นอน 

ทำไมต้องเรียนสาขานี้ 

- หลักสูตร​เฉพาะทาง สอดคล้อง​กับ​ความ​ต้องการ​ของ​ตลาด​แรงงาน

- รายวิชาที่ทันสมัย มีทักษะทางวิชาชีพ

 • เทคโนโลยีด้านการตลาด MarTech
 • (Integrated Digital Marketing และ Business Intelligence System)
 • เทคโนโลยีใหม่ใช้จริงในอุตสาหกรรม เช่น RPA/ Low-Code/No-Code

- ฝึกปฏิบัติจริง ออกแบบสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัย

- สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีระดับประเทศ

- ออกแบบและผลิตสื่อแอนิเมชันและสื่อมัลติมีเดีย ทั้งแบบสองมิติและสามมิติ

- สร้างรายได้ระหว่างเรียนและต่อยอดธุรกิจได้

- ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญร่วมบ่มเพาะ และผลักดันนักศึกษา

 • ผลักดันเข้าร่วมโครงการ ส่งเข้าประกวดใน เวทีระดับชาติ
 • ผลักดันการสอบ Certificate ที่เป็นมาตรฐาน
 • ให้มีรายได้ระหว่างเรียน

- ทุนศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

 1. ทุน MEXT ศึกษาต่อปริญญาโท จากประเทศญี่ปุ่น
 2. ทุนศึกษาต่อปริญญาโท ผู้ช่วยนักวิจัย จาก KAIT
ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
School of Information Technology and Innovation
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
Cosmetic Image
Facilities
Featured
stories
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจบแล้วทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้
 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
 • ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
 • นักพัฒนาเว็บไซต์ หรือระบบงานสารสนเทศ
 • ผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักออกแบบมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว
 • นักออกแบบเว็บไซต์
 • นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ 
 • นักออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้
Cosmetic Image Cosmetic Image
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แพลตฟอร์มการพัฒนาแบบใช้โค้ดน้อยและไม่ต้องใช้โค้ด
- การพัฒนากระบวนการหุ่นยนต์อัตโนมัติ
- ความเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
- การตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ
- คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับงานสารสนเทศ
- การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- เทคโนโลยีการคำนวณแบบคลาวด์และการประยุกต์ใช้
- การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
- ระบบการจัดการฐานข้อมูล
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
- อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งและการประยุกต์
- การตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ
การสมัครเรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2567)
เทอม 1: 25,680 บาท
ตลอดหลักสูตร 361,880 บาท