สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ​เป็น​สาขา​วิชา​ที่​มี​ความ​ทัน​สมัย​ ผู้​เรียน​จะ​มี​ความ​สามารถ​ทั้ง​ด้าน​เทคโนโลยี​และ​การ​จัดการ​ด้าน​ธุรกิจ​ผสม​ผสาน​วิทยาการ​ที่​ก้าวหน้า​ด้าน​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ​ให้​เกิด​ประโยชน์​สูงสุด​ต่อ​การ​บริหาร​งาน​ของ​องค์กร เพื่อ​ที่​จะ​ประสบ​ความ​สำเร็จ​ใน​การ​ดำเนิน​ธุรกิจ สาขา​วิชา​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ​มี​เป้า​หมาย​ที่​จะ​ผลิต​บัณฑิต​ที่​มี​ความ​รู้​ความ​สามารถ​ด้าน​เทคโนโลยี​และ​การ​จัดการ​ด้าน​ธุรกิจ สามารถ​นำ​ความ​รู้​ไป​วิเคราะห์​และ​แก้​ปัญหา​อัน​เกี่ยว​เนื่อง​กับ​เทคโนโลยี​ได้​อย่าง​เหมาะ​สม​และ​มี​ประสิทธิภาพ เน้น​สร้าง​บัณฑิต​ให้​มี​ความ​คิด​ริเริ่ม​สร้างสรรค์ มี​ความ​สามารถ​ใน​การ​วิเคราะห์​และ​แก้​ปัญหา รู้จัก​ใช้​สาร​สนเทศ​และ​เทคโนโลยี​ให้​เป็น​ประโยชน์​สูงสุด​แก่​องค์กร สามารถ​เรียน​รู้​และ​พัฒนา​พาณิชย์​อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) ด้วย​การนำ​หลัก​การ​ออกแบบ​ด้าน​คอมพิวเตอร์​กราฟิก ภาพ​สาม​มิติ ภาพ​เคลื่อนไหว การออกแบบ User Interface เว็บ​เทคโนโลยี​ และโซเชียล​เน็ต​เวิร์ก มา​ประยุกต์​ให้การ​ดำเนิน​ธุรกิจ​ออน​ไลน์​ประสบ​ความ​สำเร็จ

ผู้​เรียน​จะ​ได้​เรียน​รู้​ใน​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ​ที่​เกิด​ขึ้น​ใหม่​อย่าง​ต่อ​เนื่อง เช่น เครือ​ข่าย​สื่อสาร​ไร้​สาย (Wireless Network) ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนบริหารธุรกิจและทรัพยากร (Enterprise Resource Planning) เป็นต้น และ​สามารถ​นำ​ความ​รู้​ไป​ประยุกต์​ให้​เข้า​กับ​สถานการณ์​ใน​การ​แก้​ปัญหา​ด้าน​ธุรกิจ​และ​ด้าน​ต่างๆ ได้​อย่าง​เหมาะ​สม​ตรง​ต่อ​ความ​ต้องการ​ของ​องค์กร เพื่อ​ให้​หลักสูตร​สอดคล้อง​กับ​ความ​ต้องการ​ตลาด​แรงงาน​ภาค​วิชา​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ​

  • หลักสูตร​เฉพาะทาง สอดคล้อง​กับ​ความ​ต้องการ​ของ​ตลาด​แรงงาน
  • ฝึกปฏิบัติจริง ออกแบบสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัย
  • สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีระดับประเทศ
  • ออกแบบและผลิตสื่อสื่อแอนิเมชันและมัลติมีเดีย ทั้งแบบสองมิติและสามมิติ
  • สร้างรายได้ระหว่างเรียนและต่อยอดธุรกิจได้
เทอมแรก 25,680
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 361,880
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Bachelor of Science (Information Technology)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

School of Information Technology and Innovation

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)