สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ​เป็น​สาขา​วิชา​ที่​มี​ความ​ทัน​สมัย​ ผู้​เรียน​จะ​มี​ความ​สามารถ​ทั้ง​ด้าน​เทคโนโลยี​และ​การ​จัดการ​ด้าน​ธุรกิจ​ผสม​ผสาน​วิทยาการ​ที่​ก้าวหน้า​ด้าน​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ​ให้​เกิด​ประโยชน์​สูงสุด​ต่อ​การ​บริหาร​งาน​ของ​องค์กร เพื่อ​ที่​จะ​ประสบ​ความ​สำเร็จ​ใน​การ​ดำเนิน​ธุรกิจ สาขา​วิชา​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ​มี​เป้า​หมาย​ที่​จะ​ผลิต​บัณฑิต​ที่​มี​ความ​รู้​ความ​สามารถ​ด้าน​เทคโนโลยี​และ​การ​จัดการ​ด้าน​ธุรกิจ สามารถ​นำ​ความ​รู้​ไป​วิเคราะห์​และ​แก้​ปัญหา​อัน​เกี่ยว​เนื่อง​กับ​เทคโนโลยี​ได้​อย่าง​เหมาะ​สม​และ​มี​ประสิทธิภาพ เน้น​สร้าง​บัณฑิต​ให้​มี​ความ​คิด​ริเริ่ม​สร้างสรรค์ มี​ความ​สามารถ​ใน​การ​วิเคราะห์​และ​แก้​ปัญหา รู้จัก​ใช้​สาร​สนเทศ​และ​เทคโนโลยี​ให้​เป็น​ประโยชน์​สูงสุด​แก่​องค์กร สามารถ​เรียน​รู้​และ​พัฒนา​พาณิชย์​อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) ด้วย​การนำ​หลัก​การ​ออกแบบ​ด้าน​คอมพิวเตอร์​กราฟิก ภาพ​สาม​มิติ ภาพ​เคลื่อนไหว การออกแบบ User Interface เว็บ​เทคโนโลยี​ และโซเชียล​เน็ต​เวิร์ก มา​ประยุกต์​ให้การ​ดำเนิน​ธุรกิจ​ออน​ไลน์​ประสบ​ความ​สำเร็จ

ผู้​เรียน​จะ​ได้​เรียน​รู้​ใน​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ​ที่​เกิด​ขึ้น​ใหม่​อย่าง​ต่อ​เนื่อง เช่น เครือ​ข่าย​สื่อสาร​ไร้​สาย (Wireless Network) ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนบริหารธุรกิจและทรัพยากร (Enterprise Resource Planning) เป็นต้น และ​สามารถ​นำ​ความ​รู้​ไป​ประยุกต์​ให้​เข้า​กับ​สถานการณ์​ใน​การ​แก้​ปัญหา​ด้าน​ธุรกิจ​และ​ด้าน​ต่างๆ ได้​อย่าง​เหมาะ​สม​ตรง​ต่อ​ความ​ต้องการ​ของ​องค์กร เพื่อ​ให้​หลักสูตร​สอดคล้อง​กับ​ความ​ต้องการ​ตลาด​แรงงาน​ภาค​วิชา​เทคโนโลยี​สาร​สนเทศ​

  • หลักสูตร​เฉพาะทาง สอดคล้อง​กับ​ความ​ต้องการ​ของ​ตลาด​แรงงาน
  • ฝึกปฏิบัติจริง ออกแบบสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัย
  • สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีระดับประเทศ
  • ออกแบบและผลิตสื่อสื่อแอนิเมชันและมัลติมีเดีย ทั้งแบบสองมิติและสามมิติ
  • สร้างรายได้ระหว่างเรียนและต่อยอดธุรกิจได้
เทอมแรก 25,680
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 361,880
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2564

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Bachelor of Science (Information Technology)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

School of Information Technology and Innovation

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)