School of Humanities and Tourism Management — Programs

English

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว — สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ENGLISH | คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

เน้นความเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการสื่อสาร ตอบโจทย์อาชีพที่หลากหลายในอนาคต

มุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผ่านทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เรียนรู้หลักการใช้ภาษา ทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานการณ์ต่างๆ จนเกิดความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษมิติใหม่ พร้อมเข้าถึงทักษะทางนิเทศศาสตร์ กับ โครงการพิเศษความร่วมมือระหว่างสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว และคณะนิเทศศาสตร์ ที่ให้นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษได้เสริมทักษะด้านนิเทศศาสตร์ตั้งแต่ปี 1 บ่มเพาะภาษาผสานกับทักษะเฉพาะทางได้อย่างลงตัว เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดเป็นอาชีพที่ใช่ในอนาคต 

ทำไมต้องเรียนสาขานี้

 • ศึกษาและฝึกฝนศาสตร์เฉพาะทางในเชิงลึกและประยุกต์เพื่อใช้งานจริง  
 • มุ่งเน้นทักษะฟังพูดอ่านเขียน และภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ พร้อมเพิ่มความรู้ด้านวรรณคดีอังกฤษ ภาษาศาสตร์ และการแปล 
 • เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตรงสาขาและมีประสบการณ์ 
 • สามารถเลือกแผนการเรียนตามความสนใจได้
 • เลือกความสนใจเฉพาะด้านได้หลากหลาย 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ การจัดการธุรกิจสายการบิน การท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาษาจีนเพื่อการบริการ ภาษาญี่ปุนเพื่อการบริการ  ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ
 • มีโอกาสฝึกงานในองค์กรระหว่างประเทศ
 • ผลักดันให้นักศึกษาสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
 • มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อโอกาสในการทำงาน และโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ
 • ต่อยอดทักษะทางวิชาชีพและความเข้มข้นทางวิชาการ
 • ตอบโจทย์อาชีพยุคใหม่ ทำงานได้หลากหลายกว่าที่คิด
ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
School of Humanities and Tourism Management
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
English
Cosmetic Image
สุดต๊าชกว่าใคร ภาษาอังกฤษ x นิเทศศาสตร์ ที่ ม.กรุงเทพ
สุดต๊าชกว่าใคร ภาษาอังกฤษ x นิเทศศาสตร์ ที่ ม.กรุงเทพ

ดูวิดีโออื่นๆ เกี่ยวกับคณะเพิ่มเติม
อาชีพติวเตอร์/อาจารย์สอนภาษา คุณขวัญชล คำพรรณ ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษติดอยู่ที่ปาก | แนะแนวมาแจวจ้ำจึก
นักแปลซับไตเติ้ลซีรีส์ & ภาพยนตร์ | คุณเอกภพ ผาวงษ์ ศิษย์เก่าสาขาภาษาอังกฤษ
เรียนมนุษย์ฯ ภาษาอังกฤษ ได้สกิลทั้งภาษา+นิเทศศาสตร์ ที่สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Facilities
Featured
stories
เสียงจากรุ่นพี่
Kanatouch Wongga คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ให้อิสระถึงการแสดงออกถึงตัวตน ส่งเสริมให้มีความคิดแบบ Creative รวมถึงได้ Connection ต่างๆ มากมาย
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
เรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษจบแล้วทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้
 • นักแปล
 • นักเขียน
 • นักภาษาศาสตร์
 • อาจารย์สอนภาษา
 • ล่ามภาษาอังกฤษ
 • พิธีกรภาษาอังกฤษ
 • เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ
 • เจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยว
 • พนักงานโรงแรม
 • พนักงานสายการบิน
 • วงการหนังสือและสิ่งพิมพ์

โครงการพิเศษ สาขาภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ x นิเทศศาสตร์ 

 • YouTuber
 • Brand Influencer
 • Online Tutor
 • นักแปลบทหนัง
 • นักแปลซับไตเติล
 • ผู้ดำเนินรายการในสื่อสตรีมมิง 
 • ผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษ
 • ผู้ผลิตและออกแบบรายการออนไลน์ที่เป็นภาษาอังกฤษ
Cosmetic Image Cosmetic Image
Alumni
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- Grammar for Practical Use
- Reading Skills Development
- Public Speaking
- Listening Skills Development
- English Business Writing
- English through Arts and Cultures
- Literature Across Culture
- ฝึกฝนในรายวิชาจากโจทย์จริง เช่น Listening and Speaking, Discussion Skills Development, Seminar in Contemporary Issues
- ฝึกฝนการแปลกับนักแปลมืออาชีพ โจทย์จริง โจทย์ใหม่
- ฝึกฝนทักษะการคิดและลงมือเขียนผ่านวิชา Paragraph Writing, Essay Writing เป็นต้น
- การอบรมระยะสั้นหลักสูตรผู้ประสานงานสำหรับการประชุมระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการ
(Certified Liaison Program)
- Eng Fest กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาและแสดงศักยภาพของนักศึกษา
- Global Citizen การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมการทำงานในรูปแบบต่างๆ หลากหลายวัฒนธรรม
การสมัครเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2568)
เทอม 1: 25,580 บาท
ตลอดหลักสูตร 303,780 บาท