สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เรียนรู้หลักการใช้ภาษา ทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานการณ์ต่างๆ และกระตุ้นให้เกิดการแสดงความคิดเห็นต่อบทเรียน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนจนเกิดความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษมิติใหม่ พร้อมเข้าถึงทักษะทางนิเทศศาสตร์ กับ โครงการพิเศษความร่วมมือระหว่างสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว และคณะนิเทศศาสตร์ ที่ให้นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษได้เสริมทักษะด้านนิเทศศาสตร์ตั้งแต่ปี 1 บ่มเพาะภาษาผสานกับทักษะเฉพาะทางได้อย่างลงตัว เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดเป็นอาชีพที่ใช่ในอนาคต 

 • ศึกษาและฝึกฝนศาสตร์เฉพาะทางในเชิงลึกและประยุกต์เพื่อใช้งานจริง 
 • พัฒนาทักษะรายบุคคล 
 • สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตรงสาขา 
 • มีโอกาสฝึกงานในองค์กรระหว่างประเทศ
 • ผลักดันให้นักศึกษาสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
 • มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อโอกาสในการทำงาน และโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ
 • ต่อยอดทักษะทางวิชาชีพและความเข้มข้นทางวิชาการ
 • ตอบโจทย์อาชีพยุคใหม่ ทำงานได้หลากหลายกว่าที่คิด
เน้นความเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการสื่อสาร ตอบโจทย์วิชาชีพที่หลากหลาย
เทอมแรก 25,580
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 303,780
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

Bachelor of Arts (English)

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

School of Humanities and Tourism Management

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

English


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

 • ม.6 หรือเทียบเท่า,
 • ปวช.,
 • ปวส. (เทียบโอนได้)
img
คณะมนุษย์ฯ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการทางศิลปศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ
2023-06-30
img
คณะมนุษย์ฯ รวมศิษย์เก่า พันธมิตร แบ่งปันความรู้ ก้าวสู่โลกการทำงานจริง
2023-05-29
img
Eng Fest จับมือองค์กรชั้นนำ Reskill+Upskill ให้เด็ก Eng ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์
2023-04-19
img
เด็ก Eng ปี 1 คณะมนุษย์ฯ คว้าชนะเลิศ Oxford Big Read 2022
2023-01-31
img
ทีมชมรมบาสฯ คว้าแชมป์ Pattaya Street Basketball 3X3
2022-12-07
img
เด็กมนุษย์ฯ Eng รวมพลัง คว้ารางวัลสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
2022-06-10
img
เด็กมนุษย์ฯ ชนะเลิศโชว์สกิล WRITING ENG
2022-02-04
img
ทำไมต้องเรียนสาขาภาษาอังกฤษ BU คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
2021-10-21
img
โครงการภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ x นิเทศศาสตร์ ภาษาดีมีทักษะนิเทศ
2021-10-19
img
เรียนมนุษยฯ อิ๊ง ม.กรุงเทพ อาชีพใหม่ทำงานได้หลากหลาย
2021-03-16
คุณพิชชาวดี วิเศษคงทน
Marketing Executive
Spicy Disc Co., Ltd.
สุธัญญา ชินไธสง
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
Inve (Thailand) Ltd.
คุณวัฒนา อภิเรืองฤทธิ์
ติวเตอร์
Primo the education loft
คุณอศวรรฐน์ เกิดสังข์
นักวิเทศสัมพันธ์
กรมศุลกากร