สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน


หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (Bachelor of Fine Arts Program in Interior Architecture) เป็นหลักสูตรสำหรับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสู่การเป็นนักออกแบบภายใน หรือมัณฑนากรมืออาชีพ ด้วยการเรียนการสอนที่เสริมศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในด้านการออกแบบและการบริหารจัดการ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน และเจาะลึกถึงกระบวนการทำงานอย่างละเอียด โดยมีจุดมุ่งหมายในการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความสามารถในการทำงานทุกขั้นตอน และก้าวทันการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานในระดับสากล

 

สาขาสถาปัตยกรรมภายในมี Studio ให้เลือกตามความเชี่ยวชาญหรือความสนใจเพื่อต่อยอดอาชีพในอนาคต

เน้นรูปแบบการเรียน 2 แบบ คือ project based learning (PBL) และ class based learning (CBL)

นักศึกษามีโอกาสในการเรียนรู้และรับประสบการณ์พิเศษจาการร่วมมือของคณะและพันธมิตรชั้นนำในวงการสถาปัตยกรรม กับการร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เด็กสถาปัตย์จะได้โชว์ไอเดียสร้างสรรค์และตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของโปรเจกต์ในหลากหลายกิจกรรม

เทอมแรก 26,180
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 389,180
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

ศิลปบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)

Bachelor of Fine Arts (Interior Architecture)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

School of Architecture

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

Interior Architecture


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)