สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน


หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (Bachelor of Fine Arts Program in Interior Architecture) เป็นหลักสูตรสำหรับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสู่การเป็นนักออกแบบภายใน หรือมัณฑนากรมืออาชีพ ด้วยการเรียนการสอนที่เสริมศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในด้านการออกแบบและการบริหารจัดการ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน และเจาะลึกถึงกระบวนการทำงานอย่างละเอียด โดยมีจุดมุ่งหมายในการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความสามารถในการทำงานทุกขั้นตอน และก้าวทันการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานในระดับสากล

เทอมแรก 24,580
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 386,680
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2566

ชื่อปริญญา

ศิลปบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)

Bachelor of Fine Arts (Interior Architecture)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

School of Architecture

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

Interior Architecture


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)