สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน


หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (Bachelor of Fine Arts Program in Interior Architecture) เป็นหลักสูตรสำหรับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสู่การเป็นนักออกแบบภายใน หรือมัณฑนากรมืออาชีพ ด้วยการเรียนการสอนที่เสริมศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในด้านการออกแบบและการบริหารจัดการ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน และเจาะลึกถึงกระบวนการทำงานอย่างละเอียด โดยมีจุดมุ่งหมายในการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความสามารถในการทำงานทุกขั้นตอน และก้าวทันการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานในระดับสากล

 

สาขาสถาปัตยกรรมภายในมี Studio ให้เลือกตามความเชี่ยวชาญหรือความสนใจเพื่อต่อยอดอาชีพในอนาคต ถึง 3 Studio

  • Innovative Commercial Space Design

  • Hospitality and Wellness

  • Museum Exhibition and Learning Center

 

เน้นรูปแบบการเรียน 2 แบบ คือ project based learning (PBL) และ class based learning (CBL)

นักศึกษามีโอกาสในการเรียนรู้และรับประสบการณ์พิเศษจาการร่วมมือของคณะและพันธมิตรชั้นนำในวงการสถาปัตยกรรม กับการร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เด็กสถาปัตย์จะได้โชว์ไอเดียสร้างสรรค์และตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของโปรเจกต์ในหลากหลายกิจกรรม

เทอมแรก   24,580

ตลอดหลักสูตร 4 ปี   389,180
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด ทุน BU Bright)
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2566
ทุนการศึกษานี้มีจำนวนจำกัด โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ชื่อปริญญา

ศิลปบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)

Bachelor of Fine Arts (Interior Architecture)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

School of Architecture

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

Interior Architecture


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)