มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ

การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เป็นรูปแบบการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในปัจจุบัน โลกยุคดิจิทัลตลาดแรงงานเปิดกว้างในทุกภาคอุตสาหกรรม เกมเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรม การเรียนการสอน การรักษาผู้ป่วยในทางการแพทย์ และเป็นธุรกิจในส่วนของเอ็นเทอร์เทนเม้นที่มีมูลค่าในตลาดโลกอย่างมาก

หลักสูตรของเรามุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี ด้านศิลปะ และด้านธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการเป็น Tech Start-Up หลักสูตรมีความรู้มือกับภาคเอกชนเพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับโจทย์จริงในภาคอุตสหกรรมและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาจริงได้

 

 

 

หลักสูตรทันสมัย รวม 3 ศาสตร์ในที่เดียว
ทั้งศิลปะ เทคโนโลยี และการเป็นเจ้าของรวมไว้เป็นหนึ่งเดียว
มีพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ และพันธมิตรกับ Garena กับบริษัทเกมชั้นนำระดับโลก
เทอมแรก 25,480
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 363,580

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกมและสื่อเชิงโต้ตอบ)

Bachelor of Science (Games and Interactive Media)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

School of Information Technology and Innovation

สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ

Games and Interactive Media


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ., กรอ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)