สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ

การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เป็นรูปแบบการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในปัจจุบัน โลกยุคดิจิทัลตลาดแรงงานเปิดกว้างในทุกภาคอุตสาหกรรม เกมเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรม การเรียนการสอน การรักษาผู้ป่วยในทางการแพทย์ และเป็นธุรกิจในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนท์ที่มีมูลค่าในตลาดโลกอย่างมาก

หลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี ด้านศิลปะ และด้านธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการเป็น Tech Start-Up มีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับโจทย์จริงในภาคอุตสาหกรรมและพัฒนานวัตกรรมจริงได้

 • ออกแบบและผลิตเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เช่น VR และ AR ที่ใช้จริงในภาคธุรกิจ
 • สร้างรายได้ระหว่างเรียน  ฝึกงานและรับโจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรม
 • ทำความร่วมมือกับ Garena ออกแบบหลักสูตรเกม และการจัดการ E-sports แบบมืออาชีพ
 • สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับอุตสาหกรรมเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ  
 • นำเทคโนโลยีและอุปกรณ์สมัยใหม่ มาประยุกต์ในการเรียนการสอน
 • แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับ Dongseo University, Full Sail University, Ritsumeikan University
 • เรียนกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Garena, Yggdrazil, และบริษัทชั้นนำมาให้ความรู้และประสบการณ์ในรายวิชา
 • มั่นใจเรียนจบพร้อมมีงานทำ เนื่องจากความต้องการของตลาดเกมมีการเติบโต มากกว่า 20% ต่อปี

 

 

หลักสูตรทันสมัย รวม 3 ศาสตร์ในที่เดียว
ทั้งศิลปะ เทคโนโลยี และการเป็นเจ้าของรวมไว้เป็นหนึ่งเดียว
มีพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ และพันธมิตรกับ Garena กับบริษัทเกมชั้นนำระดับโลก
เทอมแรก   17,880

ตลอดหลักสูตร 4 ปี   385,880
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด ทุน BU Best Choice)
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2565 นี้มีผลตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2565

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกมและสื่อเชิงโต้ตอบ)

Bachelor of Science (Games and Interactive Media)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

School of Information Technology and Innovation

สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ

Games and Interactive Media


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

 • ม.6 หรือเทียบเท่า,
 • ปวช.,
 • ปวส. (เทียบโอนได้)