มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

โลกของแฟชั่นที่เหนือกว่าแฟชั่น โดดเด่นกว่าด้วยสไตล์เฉพาะตัวที่แตกต่างด้วยการเรียนรู้การออกแบบแฟชั่น การเรียนการสอนของหลักสูตรเริ่มจากพื้นฐานด้านศิลปะ ฝึกทักษะทางการออกแบบและการตัดเย็บ การเขียนภาพประกอบแฟชั่น การออกแบบพื้นผิวของผ้า ควบคู่ไปกับการจัดการธุรกิจ การสร้างตราสินค้า การตลาดและการส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการในด้านการออกแบบแฟชั่น เป็นการเรียนในรูปแบบปฏิบัติการควบคู่กับการคิดวิเคราะห์ ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมการวางแผนการทำงาน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพในอนาคต
เทอมแรก 27,380
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 390,480

ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบแฟชั่น)

Bachelor of Fine and Applied Arts (Fashion Design)

คณะศิลปกรรมศาสตร์

School of Fine and Applied Arts

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

Fashion Design


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ., กรอ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)