สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

โลกของแฟชั่นที่เหนือกว่าแฟชั่น โดดเด่นกว่าด้วยสไตล์เฉพาะตัวที่แตกต่างด้วยการเรียนรู้การออกแบบแฟชั่น การเรียนการสอนของหลักสูตรเริ่มจากพื้นฐานด้านศิลปะ ฝึกทักษะทางการออกแบบและการตัดเย็บ การเขียนภาพประกอบแฟชั่น การออกแบบพื้นผิวของผ้า ควบคู่ไปกับการจัดการธุรกิจ การสร้างตราสินค้า การตลาดและการส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการในด้านการออกแบบแฟชั่น เป็นการเรียนในรูปแบบปฏิบัติการควบคู่กับการคิดวิเคราะห์ ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมการวางแผนการทำงาน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพในอนาคต

  • สร้างประสบการณ์แฟชั่นรอบด้าน
  • มีวิชาเลือกเสริมทักษะในการทำงานแฟชั่น ตามที่เลือกหมวดวิชา จำนวน 6 วิชา 18 หน่วยกิต
  • กิจกรรมเสริมหลักสูตร มีผลงาน  Portfolio สำหรับการทำงาน
  • อาจารย์ประจำเข้มข้นวิชาการ อาจารย์พิเศษเข้มข้นประสบการณ์
  • สร้างประสบการณ์จริงในการทำงาน มีอาจารย์ให้คำแนะนำในการเลือกฝึกงานให้เข้ากับเป้าหมายทางอาชีพ
  • เน้นวิเคราะห์สร้างโจทย์ครอบคลุมศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน 
  • ผลงานเรียนสามารถต่อยอดธุรกิจได้ทันที 
เทอมแรก   27,380 22,380

ตลอดหลักสูตร 4 ปี   390,480 385,480
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2564 นี้มีผลตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายน 2564

ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบแฟชั่น)

Bachelor of Fine and Applied Arts (Fashion Design)

คณะศิลปกรรมศาสตร์

School of Fine and Applied Arts

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

Fashion Design


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ., กรอ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)
คุณพินิจนันท์ กังแฮ
ผู้ก่อตั้งแบรนด์ แฟชั่นดีไซน์เนอร์
แบรนด์ “Sobasiz”
คุณพงศ์ภัทร พงศ์สุริยา
ผู้ก่อตั้งแบรนด์
Sobasiz