สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

โลกของแฟชั่นที่เหนือกว่าแฟชั่น โดดเด่นกว่าด้วยสไตล์เฉพาะตัวที่แตกต่างด้วยการเรียนรู้การออกแบบแฟชั่น การเรียนการสอนของหลักสูตรเริ่มจากพื้นฐานด้านศิลปะ ฝึกทักษะทางการออกแบบและการตัดเย็บ การเขียนภาพประกอบแฟชั่น การออกแบบพื้นผิวของผ้า ควบคู่ไปกับการจัดการธุรกิจ การสร้างตราสินค้า การตลาดและการส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการในด้านการออกแบบแฟชั่น เป็นการเรียนในรูปแบบปฏิบัติการควบคู่กับการคิดวิเคราะห์ ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมการวางแผนการทำงาน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพในอนาคต

  • สร้างประสบการณ์แฟชั่นรอบด้าน
  • มีวิชาเลือกเสริมทักษะในการทำงานแฟชั่น ตามที่เลือกหมวดวิชา จำนวน 6 วิชา 18 หน่วยกิต
  • กิจกรรมเสริมหลักสูตร มีผลงาน  Portfolio สำหรับการทำงาน
  • อาจารย์ประจำเข้มข้นวิชาการ อาจารย์พิเศษเข้มข้นประสบการณ์
  • สร้างประสบการณ์จริงในการทำงาน มีอาจารย์ให้คำแนะนำในการเลือกฝึกงานให้เข้ากับเป้าหมายทางอาชีพ
  • เน้นวิเคราะห์สร้างโจทย์ครอบคลุมศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน 
  • ผลงานเรียนสามารถต่อยอดธุรกิจได้ทันที 
เทอมแรก 48,180
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 389,480

ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบแฟชั่น)

Bachelor of Fine and Applied Arts (Fashion Design)

คณะศิลปกรรมศาสตร์

School of Fine and Applied Arts

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

Fashion Design


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ., กรอ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)
คุณพินิจนันท์ กังแฮ
ผู้ก่อตั้งแบรนด์ แฟชั่นดีไซน์เนอร์
แบรนด์ “Sobasiz”
คุณพงศ์ภัทร พงศ์สุริยา
ผู้ก่อตั้งแบรนด์
Sobasiz