มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรนานาชาติจีน

เสริมสร้างภาษาจีน ทั้ง 4 ด้าน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการวัดระดับภาษาจีนสากล (HSK) สร้างความเข้มแข็งภาษาจีนเฉพาะทางและโครงการปฏิบัติการที่ผสมผสานองค์ความรู้จากภาคเอกชน ทั้งด้านธุรกิจการค้าการท่องเที่ยวและการโรงแรม และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีนอย่างถูกต้อง เน้นภาษาเพื่อวิชาชีพ สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการประกอบอาชีพ

  • ไม่ต้องมีพื้นภาษาเข้าเรียนได้ สามารถจบ 3.5 ปี
  • เรียนภาษาเฉพาะทางเพื่ออาชีพและวัฒนธรรมการค้า ไม่มีวิชาคำนวณ
  • รู้วิชาชีพธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศและทักษะชีวิต
  • สอนเป็นภาษาจีนทั้งหลักสูตร
  • มีเวทีฝึกฝนภาษากับชาวจีน ณ ประเทศไทย
  • มีโปรแกรมเลือกเรียนต่อจีนและประสบการณ์ในจีน
  • ได้โอกาสฝึกงานกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ
เรียนจีนได้มากกว่าจีน ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน
ตอบรับอนาคตสู่จีนยุคใหม่