Partner
ร่วมมือกับองค์กรและบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

เสริมสร้างภาษาจีน ทั้ง 4 ด้าน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการวัดระดับภาษาจีนสากล (HSK) สร้างความเข้มแข็งภาษาจีนเฉพาะทางและโครงการปฏิบัติการที่ผสมผสานองค์ความรู้จากภาคเอกชน ทั้งด้านธุรกิจการค้าการท่องเที่ยวและการโรงแรม และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีนอย่างถูกต้อง เน้นภาษาเพื่อวิชาชีพ สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการประกอบอาชีพ

  • โอกาสจบการศึกษาภายใน 3.5 ปี
  • มีคอร์สเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน
  • ใช้แบบเรียนและสื่อการเรียนการสอนมาตรฐานสากลจากสาธารณรัฐประชาชนจีนตลอดหลักสูตร
  • มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอย่างเป็นระบบและการวัดประเมินผลเป็นไปตามมาตรฐานการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK
  • มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ โดยความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ
  • มีโครงการฝึกงานกับองค์กรชั้นนำของประเทศ
  • มีโครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาจีนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวจีนทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • มีหลักสูตรปริญญาตรี 2 ใบ ให้เลือกเรียน

อยากเรียนแต่กังวลว่าไม่มีพื้นฐานภาษาจีนจะเรียนได้ไหม?

- เรียนได้แน่นอนค่ะ เพราะที่หลักสูตรนานาชาติจีน ม.กรุงเทพ จะมีการสอนปรับพื้นฐานก่อนเริ่มเรียนจริง โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษามาก่อน จะได้เรียนทักษะภาษาจีนครบ 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่สอดคล้องตามระดับตามมาตรฐานการวัดระดับภาษาจีนสากล (HSK) จากอาจารย์ชาวจีนเเละชาวไทย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชาวไทยให้น้องๆ ตั้งเเต่ชั้นปีที่ 1

- สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนอยู่แล้ว สามารถยื่นผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ในระดับ 3 ขึ้นไป โดยไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐาน

เรียนจีนได้มากกว่าจีน ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน ตอบรับอนาคตสู่จีนยุคใหม่

มีคอร์สปรับพื้นฐาน ภาษาจีน

เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเรียนภาษาจีน แต่ไม่มีพื้นฐาน สามารถเริ่มเรียนไปพร้อมกันกับเพื่อนๆ ได้ เพราะที่ ม.กรุงเทพ มีวิชาปรับพื้นฐานให้ทุกคน หลักสูตรปรับพื้นฐานทางภาษาเสริมสร้างภาษาจีน ทั้ง 4 ด้าน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการวัด ระดับภาษาจีนสากล (HSK)
เรียนรู้จากธุรกิจจริง กับพันธมิตรกับตัวจริง

พร้อมมอบทักษะและความรู้ให้กับนักศึกษาอย่างเต็มที่ หลักสูตรนานาชาติจีนได้รับความร่วมมือ จากบริษัทชั้นนำ โครงการภาษาและวัฒนธรรม โครงการศึกษาดูงานในประเทศจีน พันธมิตรภาคธุรกิจในการให้โจทย์เรียนรู้
โครงการหลักสูตรร่วมกับ มหาวิทยาลัยจีน

สามารถเลือกเรียนแบบ short course 1 เทอม หรือหลักสูตร 2+2 รวมถึงโครงการเสริมหลักสูตรต่างๆ ณ ประเทศจีนและเมื่อจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร หรือปริญญาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ตอบโจทย์ความสนใจได้
เรียนภาษาจีนเฉพาะทาง

เลือกกลุ่มวิชา ตาม track ได้ตามความสนใจครบทุกด้าน China-International Trade, China Digital Marketing หรือ Travel Industry
มีโอกาสเรียนจบได้ ใน 3 ปีครึ่ง

หลักสูตรที่สามารถเลือกได้ สามารถเรียนจบได้ ภายใน 3 ปีครึ่ง โดยเรียนตามหลักสูตรตามแผนที่คณะจัดให้
เรียนรู้ครบทุกมิติของจีน ได้โอกาสที่มากกว่า

นอกจากการเรียนภาษาจีนเฉพาะทางแล้ว ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ในแต่ละชั้นปี เสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม พฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีน ครอบคลุมทุกด้านกับการทำธุรกิจจีน เสริมทักษะให้รู้ลึก รู้จริง เพื่อรองรับการทำงานในอนาคต
Cosmetic Image Cosmetic Image
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
ไม่ต้องมีพื้นฐานภาษาจีนก็สามารถเข้ามาเรียนได้ เพราะเรามีคอร์สวิชาเตรียมความพร้อมภาษาจีนให้จีน คือประเทศที่ยิ่งใหญ่ทั้งด้านเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ภาษาจีนจึงเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญอย่างยิ่งในโลกวันนี้ หลักสูตรนานาชาติจีน สาขาภาษาจีนธุรกิจ เสริมสร้างภาษาจีนทั้ง 4 ด้านที่สอดคล้องกับมาตรฐานการวัดระดับภาษาจีนสากล (HSK) ให้กับนักศึกษา โดยสร้างความเข้มแข็งด้วยภาษาจีนเฉพาะทาง เสริมด้วยโครงการปฏิบัติการที่ผสมผสานองค์ความรู้จากภาคเอกชน ทั้งด้านธุรกิจการค้า การตลาด การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาจีนธุรกิจ สามารถรูปแบบเลือกได้ เรียนที่ ม.กรุงเทพ ตลอดหลักสูตร หรือเลือกโครงการพิเศษเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีนซึ่งเป็นเจ้าของภาษา โดยเรียนกับมหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์ทำไมต้องเรียนสาขานี้เรียนรู้ครบทุกมิติของจีน ทั้งเชิงกว้างและลึก เลือกกลุ่มวิชา ตาม track ได้ตามความสนใจครบทุกด้าน China-International Trade, China Digital Marketing หรือ Travel Industry  มีหลักสูตรปรับพื้นฐานทักษะภาษาจีน สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานเสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการเจรจาธุรกิจ และวัฒนธรรมการค้า มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนจีนที่สนับสนุนด้านการส่งออกระหว่างประเทศและช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า ร่วมมือกับสมาคมนักธุรกิจจีน มีโอกาสได้งานมากกว่า อาจารย์ผู้สอนเชี่ยวชาญด้านธุรกิจจีน จากบริษัท Partners ที่มีชื่อเสียงเรียนรู้ผ่าน Project-Based ร่วมกับบริษัทพันธมิตระดับท็อปจากอุตสาหกรรม เน้นนวัตกรรมธุรกิจจีนสมัยใหม่ และเทคโนโลยีการค้าการลงทุนกับจีนมีกิจกรรมโครงการปฏิบัติการ โครงการพิเศษต่างๆ ร่วมเรียนรู้และทำงานกับเพื่อนชาวจีนร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีนที่มีชื่อเสียง โอกาสฝึกงานในระหว่างเรียน สามารถสำเร็จการศึกษาภายใน 3.5 ปี สามารถเรียนได้โดยที่ไม่ต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน เพราะเราจะมีการสอนปรับพื้นฐานก่อนเริ่มเรียนจริง โดยผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนจะได้เรียนทักษะภาษาจีนครบ 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่สอดคล้องตามระดับตามมาตรฐานการวัดระดับภาษาจีนสากล (HSK) จากอาจารย์ชาวจีนเเละชาวไทย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชาวไทยให้ตั้งเเต่ชั้นปีที่ 1 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนอยู่แล้วก็สามารถยื่นผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ในระดับ 3 ขึ้นไป โดยไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐานด้วย 
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2567
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
28,630 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
364,630 บาท
Facilities
Cosmetic Image
Open House BU Metaverse 2022 : หลักสูตรนานาชาติจีน
Open House BU Metaverse 2022 : หลักสูตรนานาชาติจีน

ดูวิดีโออื่นๆ เกี่ยวกับคณะเพิ่มเติม
อยากเรียนภาษาจีน ทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออกปัง ค้าขายจีนรุ่ง เรียนสาขาไหนดี?
ต่างยังไงไหนเล่า? หลักสูตรนานาชาติจีน Vs การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)
อยากเป็นวัยรุ่นเงินล้านต้องรู้ Go Inter ยังไงให้ปัง
OPEN HOUSE BU 2020 | หลักสูตรนานาชาติจีน
Featured
Stories
การสมัครเรียน
หลักสูตรนานาชาติจีน
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที