สาขาวิชาศิลปะการแสดง

“ศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ ที่นี่…ความฝันงดงาม และเป็นจริง”หลักสูตรศิลปะการแสดงหลากหลายครอบคลุมทุกมิติของธุรกิจบันเทิง ทั้งการสร้างสรรค์ผลงานะดับโลกและความสามารถเชิงธุรกิจเพื่อสร้างหลักประกัน ความมั่นคงทางวิชาชีพ ตลอด 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัยคือช่วงเวลาสะสมประสบการณ์ ทั้งการแสดงสดและธุรกิจบันเทิงในระบบดิจิทัล ด้วยหลักสูตร Project-based Learning ที่การเรียนคือการทำงาน และการทำงานคือการเรียน บัณฑิตจบใหม่ของเราจึงเท่ากับ ผู้มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว 4 ปี!!!

เราทำอะไรใน 4 ปี?
ชั้นปีที่ 1 ทดลองทุกศาสตร์ให้รู้จริง สัมผัสทุกสิ่งจนพบตัวเอง
ชั้นปีที่ 2 เจาะลึกด้านที่ใช่ ให้โอกาสร่วมทีมบริหาร
ชั้นปีที่ 3 ประยุกต์ทุกประสบการณ์ เริ่มสร้างผลงานของตนเอง
ชั้นปีที่ 4 เผยมาสเตอร์พีซสู่สาธารณชน ผลักมาตรฐานใหม่ให้วงการหลักสูตรปริญญาตรี

เปล่งประกายความคิดสร้างสรรค์ในวงการศิลปะ การแสดงไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทของผู้กํากับ ผู้เขียนบท ผู้ออกแบบ ศิลปินนักแสดง หรือ ผู้ทํางานอยู่เบื้องหลัง ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และการปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างงานอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หลักสูตรของภาควิชาฯ มีลักษณะการเรียนการ สอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ ผลงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ระหว่างนักศึกษา กับคณาจารย์ประจํา คณาจารย์พิเศษ ศิลปินรับเชิญที่ล้วนมีผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ หรือนักการละครผู้ปฏิบัติงานจริงในวงการศิลปะ การแสดง เพื่ออความเป็นโรงเรียนผลิตมืออาชีพ (Professional School) ที่มีผลงานสร้างสรรค์ ระดับแถวหน้าของภูมิภาคเอเชีย

 

ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน        

นักศึกษาเลือกศึกษาตามความถนัด เฉพาะทางเพื่อความเป็นเลิศและความโดดเด่นด้วยเอกลักษณเฉพาะตัว ดังนี้                                 

  1. ทักษะสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง (Performance Craftsmanship) ที่นักศึกษาเลือกเน้นความชํานาญได้ดังใจฝัน คือ การแสดง (Acting) การกํากับการแสดง (Directing) ขับร้อง และดนตรี (Musical Performance) นาฏลีลา (Dance) การเขียนบท (Script Writing) การออกแบบเพื่อการแสดง (Scenography) ศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา (Theatre for Development) การบริหารจัดการศิลปะการแสดง (Performing Arts Management)
  1. ศิลปะการแสดงนานาชาติ (International Performing Arts) ก้าวสู่ความเป็นสากล พร้อมเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์สู่ความน่าตื่นตาตื่นใจ ทั้งในฐานะศิลปะบันเทิงและความรุ่งเรืองทางอารยธรรมของศิลปะการแสดงนานาประเทศ
สาขาศิลปะการแสดง อันดับ 1 ของประเทศไทย
เทอมแรก   25,380 15,380

ตลอดหลักสูตร 4 ปี   425,080 415,080
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2565 นี้มีผลตั้งแต่วันนี้ถึง 16 มกราคม 2565

ชื่อปริญญา

ศิลปบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)

Bachelor of Fine Arts (Performing Arts)

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

Performing Arts


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 3

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)
คุณชนุดม สุขสถิต
นักร้อง/นักแสดง
คุณอิชณน์กร อุดทุม
นักร้อง/นักแสดง
คุณณภกฤตชา อมรบุญชัย
นักแสดง
คุณณัฐพล โพธิ์แก้ว
นักเขียนบท