มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาสื่อดิจิทัล

หลักสูตรทันสมัยเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นทักษะทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ครอบคลุมความเชี่ยวชาญรอบด้าน ภาควิชามีการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตรังสิต หลักสูตรที่เปิดมี 1 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล (Bachelor of Technology Program in Digital Media) จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จะได้รับปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. (สื่อดิจิทัล) มีระบบการศึกษาแบบทวิภาค นอกจากนี้ทางภาควิชา ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาภาควิชาภาพยนตร์ที่สนใจเลือกศึกษาในหมวดวิชาโทได้ หลักสูตรเน้นความเชี่ยวชาญ 6 ด้าน ได้แก่

  • 3D Animation
  • Visual Effects
  • Producing for Animation and Visual Effects
  • Digital Photography
  • Sound and Music Production for Digital Media
  • Moving Image Production

 ด้าน 3D Animation /Visual Effects/Producing for Animation and Visual Effects

มุ่งสร้างสรรค์ผลงานภาพเคลื่อนไหว ทั้งในรูปแบบของแอนิเมชัน และการสร้างเทคนิคพิเศษสำหรับงานภาพยนตร์ โดยการประสานทักษะด้านศิลปะ การออกแบบ เข้ากับการใช้งานโปรแกรม 3 มิติขั้นสูง เพื่อสร้างสรรค์ตัวละครให้มีชีวิต การจำลองปรากฎการณ์ต่าง ๆ อาทิ เสื้อผ้า น้ำ พายุ ไฟ ระเบิด เพื่อสร้างความสมจริงให้กับผลงาน รวมไปถึงเรียนรู้ทักษะทางด้านภาพยนตร์ การเขียนบท ภาษาของภาพ และการตัดต่อ ตลอดจนการบริหารจัดการการผลิตสื่อดิจิทัล การจัดการธุรกิจแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟคระหว่างประเทศ การตลาด การจัดจำหน่าย กฏหมาย และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัล

 ด้าน Digital Photography

มุ่งศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติทั้งศาสตร์และศิลป์ของการถ่ายภาพ ให้สามารถถ่ายทอดแนวคิดและจินตนาการออกมาเป็นภาพถ่ายเพื่อใช้ในงานเชิงพาณิชย์หรือผลงานศิลปะ

 ด้าน Sound and Music Production for Digital Media

มุ่งศึกษากระบวนการบันทึกเสียง การส่งเสริมคุณภาพเสียง การผสมเสียง การสังเคราะห์เสียง การผลิต การจัดการเสียงรวมถึงการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์เสียงและดนตรีเพื่อใช้ในสื่อดิจิทัล อาทิ ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ การ์ตูน ดนตรี เกมส์ รวมไปถึงสื่อดิจิทัลประเภทอื่น ๆ

 ด้าน Moving Image Production

มุ่งศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการผลิตภาพเคลื่อนไหว ศิลปะและเทคโนโลยีในการผลิตภาพเคลื่อนไหวสำหรับสื่อดิจิทัล

เทอมแรก 53,680
ตลอดหลักสูตร 407,480

ชื่อปริญญา

เทคโนโลยีบัณฑิต (สื่อดิจิทัล)

Bachelor of Technology (Digital Media)

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

School of Digital Media and Cinematic Arts

สาขาวิชาสื่อดิจิทัล

Digital Media


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ., กรอ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)