สาขาวิชาสื่อดิจิทัล

หลักสูตรทันสมัยเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นทักษะทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ครอบคลุมความเชี่ยวชาญรอบด้าน หลักสูตรในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล (Bachelor of Technology Program in Digital Media) จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต 

มีความพร้อมของอุปกรณ์มาตรฐานอุตสาหกรรม ได้เรียนกับกูรูตัวจริงที่มีผลงานในวงการ ที่จะมาช่วยสร้างและถ่ายทอดประสบการณ์ เน้นให้ผู้เรียนสร้างงานสร้างรายได้ นอกจากนี้ทางภาควิชา ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่สนใจเลือกศึกษาในหมวดวิชาโท หลักสูตรเน้นความเชี่ยวชาญ 6 ด้าน ได้แก่

สาขาวิชาสื่อดิจิทัล ครอบคลุมกลุ่มอาชีพในอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัล

  • การสร้างสรรค์แอนิเมชัน 3 มิติ
  • การสร้างสรรค์ผลพิเศษทางภาพ
  • การควบคุมการผลิตแอนิเมชันและผลพิเศษทางภาพ
  • การถ่ายภาพดิจิทัล
  • การผลิตเสียงและดนตรีสำหรับสื่อดิจิทัล
  • การผลิตกราฟิกเคลื่อนไหวและสื่อผสม

สมัครได้ทันที ไม่ต้องใช้ Portfolio ไม่ต้องรอสัมภาษณ์

 

เทอมแรก   25,380

ตลอดหลักสูตร 4 ปี   478,880
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด ทุน BU Bright)
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2566
ทุนการศึกษานี้มีจำนวนจำกัด โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ชื่อปริญญา

เทคโนโลยีบัณฑิต (สื่อดิจิทัล)

Bachelor of Technology (Digital Media)

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

School of Digital Media and Cinematic Arts

สาขาวิชาสื่อดิจิทัล

Digital Media


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)