มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาสื่อดิจิทัล

หลักสูตรทันสมัยเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นทักษะทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ครอบคลุมความเชี่ยวชาญรอบด้าน หลักสูตรในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล (Bachelor of Technology Program in Digital Media) จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จะได้รับปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. (สื่อดิจิทัล) มีระบบการศึกษาแบบทวิภาค นอกจากนี้ทางภาควิชา ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาภาควิชาภาพยนตร์ที่สนใจเลือกศึกษาในหมวดวิชาโทได้ หลักสูตรเน้นความเชี่ยวชาญ 6 ด้าน ได้แก่

  • 3D Animation
  • Visual Effects
  • Producing for Animation and Visual Effects
  • Digital Photography
  • Sound and Music Production for Digital Media
  • Moving Image Production

 ด้าน 3D Animation /Visual Effects/Producing for Animation and Visual Effects

มุ่งสร้างสรรค์ผลงานภาพเคลื่อนไหว ทั้งในรูปแบบของแอนิเมชัน และการสร้างเทคนิคพิเศษสำหรับงานภาพยนตร์ โดยการประสานทักษะด้านศิลปะ การออกแบบ เข้ากับการใช้งานโปรแกรม 3 มิติขั้นสูง เพื่อสร้างสรรค์ตัวละครให้มีชีวิต การจำลองปรากฎการณ์ต่าง ๆ อาทิ เสื้อผ้า น้ำ พายุ ไฟ ระเบิด เพื่อสร้างความสมจริงให้กับผลงาน รวมไปถึงเรียนรู้ทักษะทางด้านภาพยนตร์ การเขียนบท ภาษาของภาพ และการตัดต่อ ตลอดจนการบริหารจัดการการผลิตสื่อดิจิทัล การจัดการธุรกิจแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟคระหว่างประเทศ การตลาด การจัดจำหน่าย กฏหมาย และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัล

 ด้าน Digital Photography

มุ่งศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติทั้งศาสตร์และศิลป์ของการถ่ายภาพ ให้สามารถถ่ายทอดแนวคิดและจินตนาการออกมาเป็นภาพถ่ายเพื่อใช้ในงานเชิงพาณิชย์หรือผลงานศิลปะ

 ด้าน Sound and Music Production for Digital Media

มุ่งศึกษากระบวนการบันทึกเสียง การส่งเสริมคุณภาพเสียง การผสมเสียง การสังเคราะห์เสียง การผลิต การจัดการเสียงรวมถึงการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์เสียงและดนตรีเพื่อใช้ในสื่อดิจิทัล อาทิ ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ การ์ตูน ดนตรี เกมส์ รวมไปถึงสื่อดิจิทัลประเภทอื่น ๆ

 ด้าน Moving Image Production

มุ่งศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการผลิตภาพเคลื่อนไหว ศิลปะและเทคโนโลยีในการผลิตภาพเคลื่อนไหวสำหรับสื่อดิจิทัล

เทอมแรก 24,780
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 407,480

ชื่อปริญญา

เทคโนโลยีบัณฑิต (สื่อดิจิทัล)

Bachelor of Technology (Digital Media)

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

School of Digital Media and Cinematic Arts

สาขาวิชาสื่อดิจิทัล

Digital Media


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ., กรอ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)