สาขาวิชาสื่อดิจิทัล

หลักสูตรทันสมัยเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นทักษะทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ครอบคลุมความเชี่ยวชาญรอบด้าน หลักสูตรในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล (Bachelor of Technology Program in Digital Media) จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จะได้รับปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. (สื่อดิจิทัล) มีระบบการศึกษาแบบทวิภาค นอกจากนี้ทางภาควิชา ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาภาควิชาภาพยนตร์ที่สนใจเลือกศึกษาในหมวดวิชาโทได้ หลักสูตรเน้นความเชี่ยวชาญ 6 ด้าน ได้แก่

สาขาวิชาสื่อดิจิทัล ครอบคลุมกลุ่มอาชีพในอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัล

  • การสร้างสรรค์แอนิเมชัน 3 มิติ
  • การสร้างสรรค์ผลพิเศษทางภาพ
  • การควบคุมการผลิตแอนิเมชันและผลพิเศษทางภาพ
  • การถ่ายภาพดิจิทัล
  • การผลิตเสียงและดนตรีสำหรับสื่อดิจิทัล
  • การผลิตกราฟิกส์เคลื่อนไหวและสื่อผสม

 

เทอมแรก 46,880
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 468,880
(ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2563)

ชื่อปริญญา

เทคโนโลยีบัณฑิต (สื่อดิจิทัล)

Bachelor of Technology (Digital Media)

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

School of Digital Media and Cinematic Arts

สาขาวิชาสื่อดิจิทัล

Digital Media


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ., กรอ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)