สาขาวิชาสื่อดิจิทัล

หลักสูตรทันสมัยเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นทักษะทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ครอบคลุมความเชี่ยวชาญรอบด้าน หลักสูตรในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล (Bachelor of Technology Program in Digital Media) จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต 

มีความพร้อมของอุปกรณ์มาตรฐานอุตสาหกรรม ได้เรียนกับกูรูตัวจริงที่มีผลงานในวงการ ที่จะมาช่วยสร้างและถ่ายทอดประสบการณ์ เน้นให้ผู้เรียนสร้างงานสร้างรายได้ นอกจากนี้ทางภาควิชา ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่สนใจเลือกศึกษาในหมวดวิชาโท หลักสูตรเน้นความเชี่ยวชาญ 6 ด้าน ได้แก่

สาขาวิชาสื่อดิจิทัล ครอบคลุมกลุ่มอาชีพในอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัล

  • การสร้างสรรค์แอนิเมชัน 3 มิติ
  • การสร้างสรรค์ผลพิเศษทางภาพ
  • การควบคุมการผลิตแอนิเมชันและผลพิเศษทางภาพ
  • การถ่ายภาพดิจิทัล
  • การผลิตเสียงและดนตรีสำหรับสื่อดิจิทัล
  • การผลิตกราฟิกส์เคลื่อนไหวและสื่อผสม

 

เทอมแรก 25,380
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 478,880
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2564

ชื่อปริญญา

เทคโนโลยีบัณฑิต (สื่อดิจิทัล)

Bachelor of Technology (Digital Media)

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

School of Digital Media and Cinematic Arts

สาขาวิชาสื่อดิจิทัล

Digital Media


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)