สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์)

การประยุกต์ของนิเทศศาสตร์ (Integrated Communication) ที่สามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาที่สนใจได้

มาก้าวข้ามยุคการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน กับการเรียนรู้สู่การเป็น Influencer มืออาชีพ ช่องทางธุรกิจที่สำคัญในปัจจุบัน เพราะ Influencer ในยุคนี้ต้องรู้จักปรับตัวและรู้หลักคิดในการประยุกต์ใช้ Marketing และ Branding หลักสูตรนี้ครอบคลุมกลยุทธ์การใช้สื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นสื่อรูปแบบไหนก็สามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ได้ทุกช่องทางและทุกแพลตฟอร์ม มีการเรียนวิชาพื้นฐานด้านการผลิตสื่อ ผลิตกราฟิกและผลิตโปรดักชั่นออนไลน์ได้ รวมถึงการทำการตลาดให้ได้อยู่ถูกที่ ถูกทาง และถูกใจกลุ่มเป้าหมาย 

ตัวอย่างหัวข้อการเรียนการสอน 

 • โลกของอินฟลูเอนเซอร์

 • การสร้างสรรค์คอนเทนต์

 • ออกแบบตัวตนและเอกลักษณ์แบรนด์

 • การผลิตสื่อ

 • กลยุทธ์การใช้สื่อ

 • กลยุทธ์การตลาด

 

ตัวอย่างอาชีพของผู้ที่เรียนจบหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์ 

 • Influencer 

 • Blogger 

 • Vlogger 

 • Brand Character 

 • Publisher 

 • Celebrity

 • Personal Branding Coach

เปลี่ยนคุณให้เป็นผู้มีอิทธิพลในใจผู้คน และเป็นแบรนด์บุคคลที่มีทั้งคุณค่าและมูลค่า
เทอมแรก 26,280
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 342,980
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่

Bachelor of Communication Arts Program in Communication and New Media

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์)

Influencer Branding


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

 • ม.6 หรือเทียบเท่า,
 • ปวช.,
 • ปวส. (เทียบโอนได้)