คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรทันสมัย เรียนรู้จากสถาปนิกและนักออกแบบแถวหน้าของวงการ ผสมผสานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับนานาชาติ นําไปสู่การสร้างทัศนคติที่เปิดกว้างแก่นักศึกษาสถาปัตยกรรมในฐานะสถาปนิกและนักออกแบบในอนาคต สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการเพิ่มพูนองค์ความรู้และคุณภาพในระดับสากล และยังคงภาคภูมิใจในศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย

BUArch
หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิกฯ
นักศึกษาสามารถสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้