มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตย์แนวใหม ออกแบบรับเทรนด์โลก เรียนรู้จากสถาปนิก แถวหน้าของวงการ พร้อมหลักสูตรสองภาษา ก้าวสู่สถาปนิกมืออาชีพ เพื่อทํางานระดับสากล

ผสมผสานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับนานาชาติ นําไปสู่การสร้างทัศนคติที่เปิดกว้างแก่นักศึกษาสถาปัตยกรรมในฐานะสถาปนิกและ นักออกแบบในอนาคต สอดคลองกับบริบทแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการเพิ่มพูนองค์ความรู้และคุณภาพในระดับสากล และยังคงภาคภูมิใจในศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย