สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

หลักสูตรปีการศึกษา 2567

ชอบงานศิลปะ? ชอบวาดรูป? อยากเป็นศิลปิน? อยากเป็นนักออกแบบ? อยากเป็นช่างภาพ?

เพราะศิลปะไม่ใช่แค่การสร้างงานศิลปะ แต่ยังรวมไปถึงการออกแบบประสบการณ์และเติมเต็มการรับรู้ให้กับผู้ชมอีกด้วย สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จึงส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถคิดและออกแบบชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์และตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย พัฒนาทักษะรอบดาน ทั้งด้านศิลปะ เทคโนโลยี และเข้าใจการทำธุรกิจ คิดวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของงานศิลปะและงานออกแบบ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมงานศิลปะและการออกแบบหลายแขนง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่เป็นศิลปินและนักออกแบบผู้มีชื่อเสียง เพื่อให้นักศึกษาสามารถทํางานด้านศิลปะได้หลากหลายอาชีพ สร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาทักษะสําหรับการทํางานในปัจจุบันและอนาคตได้ 

5 กลุ่มวิชาที่ตอบโจทย์การออกแบบที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนกลุ่มวิชาที่สนใจหรือเชี่ยวชาญ เพื่อเจาะลึกและต่อยอดการทํางานในอนาคต 

 

กลุ่มวิชาการออกแบบแอนิเมชัน คาแรคเตอร์ และภาพประกอบ  (Animation, Character and Illustration Design)

เรียนออกแบบคาแรกเตอร์ ออกแบบภาพประกอบ พร้อมใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงาน ได้เรียนรู้การทำการตลาด จนสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพ เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักวาดภาพประกอบ นักออกแบบคาแรคเตอร์ นักเขียนสตอรี่บอร์ด นักเขียนการ์ตูน ศิลปินออกแบบแนวคิด แอนิเมเตอร์ นักออกแบบของเล่น และอีกมากมาย

 

กลุ่มวิชาศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art)

เรียนรู้การสร้างผลงานศิลปะร่วมสมัย ไม่ว่าจะเป็น ศิลปะที่เน้นความแปลกใหม่ แตกต่างจากแบบเดิม เน้นความคิดสร้างสรรค์โดยต้องเข้าใจระบบการคิดและโครงสร้างของสังคมผ่านการเรียนรู้ในเชิงทฤษฎีศิลป์ เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น  ศิลปิน ภัณฑารักษ์ อาจารย์สอนศิลปะ นักวิจารณ์ศิลปะ เจ้าของธุรกิจด้านศิลปะ และอีกมากมาย


กลุ่มวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ (Product, Service and Experience Design)
เน้นทักษะด้านการวิเคราะห์การออกแบบ ด้วยการจัดรูปแบบการเรียนการสอนและพัฒนาให้ครอบคลุม การออกแบบวิธีการ และออกแบบการสร้างประสบการณ์ รวมไปถึงการให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ก้าวทันโลกปัจจุบัน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็นธุรกิจจริงได้
เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักออกแบบผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์และเฟอร์นิเจอร์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ นักออกแบบประสบการณ์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม นักพยากรณ์แนวโน้มด้านการออกแบบ และอีกมากมาย

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการภ่ายภาพและสร้างธุรกิจ (Photography Technology and Business Creation)

เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ ไม่ว่าแบบเชิงพาณิชย์หรือแบบศิลปะ รวมทั้งอยากเปิดสตูดิโอถ่ายภาพหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับภาพถ่าย ที่มีความสนใจอยากเรียนรู้ด้านการถ่ายภาพ เทคโนโลยี และการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีความต้องการพัฒนาทักษะในด้าน ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิด และวิธีการสื่อสารด้วยภาพ พร้อมโอกาสการทำงานในระหว่างเรียนกับมืออาชีพ ร่วมกับพาร์ทเนอร์องค์กร และสตูดิโอชั้นนำ 

เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น Photographer, Art Director Creative Director, YouTuber, Design Entrepreneurs


กลุ่มวิชาสหวิทยาการการออกแบบ (Interdisciplinary Design)
เรียนข้ามศาสตร์แบบบูรณาการ เน้นความสามารถและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ตอบโจทย์อาชีพใหม่ๆ สามารถเลือกเรียนวิชาตามความถนัด โดยมีอาจารย์คอยแนะนำอย่างใกล้ชิด พร้อมช่วยแนะแนวเส้นทางอาชีพได้  เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักออกแบบข้ามศาสตร์ (Interdisciplinary or Multidisciplinary Designer)  และอีกมากมาย

เทอมแรก 27,380
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 387,680
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ)

Bachelor of Fine and Applied Arts (Art and Design)

คณะศิลปกรรมศาสตร์

School of Fine and Applied Arts

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)