สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

หลักสูตรปีการศึกษา 2565

ไม่ใช่แค่การเรียนศิลปะเท่านั้น แต่สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ รวมศาสตร์แห่งศิลปะไว้ด้วยกัน หลักสูตรทันสมัยพร้อมพัฒนาการออกแบบควบคู่ไปกับทักษะที่สำคัญ เช่น ความสามารถในการคิดและออกแบบอย่างสร้างสรรค์ การสื่อสารด้วยภาพที่สามารถถ่ายทอดไอเดียให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงาน การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของงานศิลปะและงานออกแบบ การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาทักษะสําหรับการทํางานในปัจจุบันและอนาคต


แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา ที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนี้ 

กลุ่มวิชาการออกแบบแอนิเมชัน คาแรคเตอร์ และภาพประกอบ (Animation, Character and Illustration Design)
เรียนออกแบบคาแรกเตอร์ ออกแบบภาพประกอบ พร้อมใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงาน เรียนรู้การทำตลาด จนสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพ เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักออกแบบคาแรคเตอร์ นักเขียนการ์ตูน นักวาดภาพประกอบ นักเขียนสตอรี่บอร์ด แอนิเมเตอร์ และอีกมากมาย

 

กลุ่มวิชาศิลปะร่วมสมัยและภาพถ่าย (Contemporary Art and Photography)
สร้างศิลปินที่ทํางานศิลปะร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ
เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น ช่างภาพ อาจารย์สอนศิลปะ ภัณฑารักษ์ การประกอบธุรกิจด้านศิลปะและการออกแบบ นักวิจารณ์ศิลปะ ผู้จัดการหอศิลป์/แกลเลอรี และอีกมากมาย


กลุ่มวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ (Product, Service and Experience Design)
เน้นทักษะด้านการวิเคราะห์การออกแบบ ด้วยการจัดรูปแบบการเรียนการสอนและพัฒนาให้ครอบคลุม การออกแบบวิธีการ และออกแบบการสร้างประสบการณ์ รวมไปถึงการให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ก้าวทันโลกปัจจุบัน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็นธุรกิจจริงได้
เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักออกแบบผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์และเฟอร์นิเจอร์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ นักออกแบบประสบการณ์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม นักพยากรณ์แนวโน้มด้านการออกแบบ และอีกมากมาย


กลุ่มวิชาสหวิทยาการการออกแบบ (Interdisciplinary Design) 
เรียนข้ามศาสตร์แบบบูรณาการ เน้นความสามารถและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ตอบโจทย์อาชีพใหม่ๆ สามารถเลือกเรียนวิชาตามความถนัด โดยมีอาจารย์คอยแนะนำอย่างใกล้ชิด พร้อมช่วยแนะแนวเส้นทางอาชีพได้  เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักออกแบบข้ามศาสตร์ ศิลปิน / นักสร้างสรรค์ และอีกมากมาย


ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ)

Bachelor of Fine and Applied Arts (Art and Design)

คณะศิลปกรรมศาสตร์

School of Fine and Applied Arts

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)