สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

ไม่ใช่แค่การเรียนศิลปะเท่านั้น แต่สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ รวมศาสตร์แห่งศิลปะไว้ด้วยกัน หลักสูตรทันสมัยพร้อมพัฒนาการออกแบบควบคู่ไปกับทักษะที่สำคัญ เช่น ความสามารถในการคิดและออกแบบอย่างสร้างสรรค์ การสื่อสารด้วยภาพที่สามารถถ่ายทอดไอเดียให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงาน การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของงานศิลปะและงานออกแบบ การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาทักษะสําหรับการทํางานในปัจจุบันและอนาคต


แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา ที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนี้ 

กลุ่มวิชาการออกแบบแอนิเมชัน คาแรคเตอร์ และภาพประกอบ (Animation, Character and Illustration Design)
เรียนออกแบบคาแรกเตอร์ ออกแบบภาพประกอบ พร้อมใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงาน เรียนรู้การทำตลาด จนสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพ เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักออกแบบคาแรคเตอร์ นักเขียนการ์ตูน นักวาดภาพประกอบ นักเขียนสตอรี่บอร์ด แอนิเมเตอร์ และอีกมากมาย

 

กลุ่มวิชาศิลปะร่วมสมัยและภาพถ่าย (Contemporary Art and Photography)
สร้างศิลปินที่ทํางานศิลปะร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ
เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น ช่างภาพ อาจารย์สอนศิลปะ ภัณฑารักษ์ การประกอบธุรกิจด้านศิลปะและการออกแบบ นักวิจารณ์ศิลปะ ผู้จัดการหอศิลป์/แกลเลอรี และอีกมากมาย


กลุ่มวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ (Product, Service and Experience Design)
เน้นทักษะด้านการวิเคราะห์การออกแบบ ด้วยการจัดรูปแบบการเรียนการสอนและพัฒนาให้ครอบคลุม การออกแบบวิธีการ และออกแบบการสร้างประสบการณ์ รวมไปถึงการให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ก้าวทันโลกปัจจุบัน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็นธุรกิจจริงได้
เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักออกแบบผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์และเฟอร์นิเจอร์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ นักออกแบบประสบการณ์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม นักพยากรณ์แนวโน้มด้านการออกแบบ และอีกมากมาย


กลุ่มวิชาสหวิทยาการการออกแบบ (Interdisciplinary Design) 
เรียนข้ามศาสตร์แบบบูรณาการ เน้นความสามารถและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ตอบโจทย์อาชีพใหม่ๆ สามารถเลือกเรียนวิชาตามความถนัด โดยมีอาจารย์คอยแนะนำอย่างใกล้ชิด พร้อมช่วยแนะแนวเส้นทางอาชีพได้  เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักออกแบบข้ามศาสตร์ ศิลปิน / นักสร้างสรรค์ และอีกมากมาย

เทอมแรก   26,080

ตลอดหลักสูตร 4 ปี   387,680
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด ทุน BU Bright)
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2566
ทุนการศึกษานี้มีจำนวนจำกัด โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ)

Bachelor of Fine and Applied Arts (Art and Design)

คณะศิลปกรรมศาสตร์

School of Fine and Applied Arts

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)