Partner
ร่วมมือกับองค์กรและบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

กฎหมายคือข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน คือสิ่งที่ควรรู้ คือสิ่งที่ต้องรู้ เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัว อยู่กับสังคม มีประวัติศาสตร์ ยึดโยงกับโลกปัจจุบัน และมีความสำคัญต่ออนาคต! 

ในยุคที่สังคมและเศรษฐกิจเจริญก้าวหน้าและซับซ้อนมากขึ้น นอกจากกฎหมายพื้นฐานที่เป็นเรื่องสำคัญมากขึ้นๆ แล้ว ยังมีกฎหมายยุคใหม่ เช่น กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายอวกาศ กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น กฎหมายเหล่านี้จะทำให้เราประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำงานจริงได้หลากหลายขึ้น และเป็นสิ่งที่นักกฎหมายรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้และเข้าใจสำหรับการทำงานจริงต่อไป 

คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่มุ่งสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายอย่างลึกซึ้ง โดยอาจารย์ผู้เป็นที่ยอมรับและมีผลงานในแวดวงนิติศาสตร์ เสริมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียบพร้อม อาทิ ฐานข้อมูลสำหรับการค้นคว้าข้อมูลและข้อกฎหมายต่างๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสร้างประสบการณ์ผ่านห้องปฏิบัติการศาลจำลองในการฝึกว่าความเป็นผู้พิพากษา อัยการ และทนายความ ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในองค์กรด้านกฎหมายชั้นนำ ต่อยอดไปสู่การฝึกงานในหน่วยงานด้านกฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชน 

คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ ยืนยันคุณภาพของบัณฑิต ศิษย์เก่าได้ที่ 1 เนติบัณฑิตสมัยที่ 70 ด้วยคะแนนเกียรตินิยมเหรียญทอง คนที่ 5 ของประเทศ และคนแรกจากมหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งเคยได้คะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในการสอบเนติบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ สร้างนักกฎหมายมืออาชีพออกสู่สังคมด้วยความมุ่งมั่น และเชื่อมั่นในความสำคัญของกฎหมาย! 

รู้ทันกฎหมายยุคใหม่ เน้นฝึกวิชาชีพและทักษะความเป็นนักกฎหมายในศตวรรษที่ 21

ห้องปฏิบัติการ ศาลจำลอง

สร้างประสบการณ์ผ่านห้องปฏิบัติการศาลจําลอง ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะในการปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายจริง นอกเหนือจาก การเรียนในห้องเรียนและฝึกทักษะและเข้าร่วมแถลงการณ์ในชั้นศาล รู้ทันกฎหมายยุคใหม่ เน้นฝึกวิชาชีพ และทักษะความเป็นนักกฎหมาย ยุคใหม่
เพิ่มประสบการณ์การทํางานในวิชาชีพ สู่ความเป็นนักกฎหมายมืออาชีพ

มีความรู้ด้านกฎหมายโดยเฉพาะ สามารถใช้คุณวุฒิต่อยอดสู่วิชาชีพทางด้านกฎหมาย เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ
วิชาทันสมัย ตอบโจทย์ธุรกิจในปัจจุบัน

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อการทำงานในอนาคต เช่น วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย วิชากฎหมายว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล
เน้นกฎหมายยุคใหม่

กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนกับอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษในวงการที่มากด้วยประสบการณ์

เรียนกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ระดับผู้พิพากษา อัยการ ทนายความและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน
Cosmetic Image Cosmetic Image
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ของ ม.กรุงเทพ ยึดมั่นในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างบุคลากรด้านกฎหมาย ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายอย่างลึกซึ้ง ผ่านการเรียนรู้ที่ทันสมัย เข้าใจบริบทของยุคสมัย เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยครอบคลุมไปถึงกฎหมายยุคใหม่ นักศึกษาจะได้รับการเสริมด้วยประสบการณ์ด้วยห้องปฏิบัติการศาลจำลอง ให้ได้ฝึกฝน แสดงฝีมือการว่าความในมิติต่างๆ โดยอยู่ในการดูแลของคณาจารย์ผู้เป็นที่ยอมรับและมีผลงานในแวดวงนิติศาสตร์ที่จะคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด และเรายังมีฐานข้อมูลที่ทันสมัยและครบวงจรที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของนักศึกษาได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน สถาบันของเราพิสูจน์คุณภาพมาแล้วจากศิษย์เก่าของเราที่สามารถสอบได้ที่ 1 เนติบัณฑิตสมัยที่ 70 ด้วยคะแนนเกียรตินิยม คนที่ 5 ของประเทศ และเป็นคนแรกจากมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ได้คะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในการสอบเนติบัณฑิต  มาเรียนรู้ศาสตร์แห่งการค้นหาความจริงและความถูกต้องกับเรา เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ และที่ปรึกษาทางกฎหมาย  ผู้มีวิสัยทัศน์และผดุงความเป็นธรรมในสังคม ทำไมต้องเรียนสาขานี้เน้นกฎหมายยุคใหม่ เช่น กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายอวกาศ กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุขวิชาเลือกทันสมัยตอบโจทย์ธุรกิจ พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ กฎหมายแพ่งและอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายองค์การระหว่างประเทศวิชาใหม่ทันสมัย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อการทำงานในอนาคต เช่น Data Protection and Cybersecurity Laws​, Artificial Intelligence and Robotic Laws, Digital Marketing Laws and Regulations​, Laws and Regulation for Influencers , FinTech Laws​, English for Legal Work​แนะแนวการสอบใบอนุญาตว่าความและเนติบัณฑิต ผลักดันให้นักศึกษาได้ฝึกงาน ทั้งในภาครัฐและเอกชน ความร่วมมือทางวิชาการและทุนการศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศเรียนกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ระดับผู้พิพากษา อัยการ ทนายความและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนได้การรับรองจากองค์กรวิชาชีพทางด้านกฎหมาย นักศึกษามีความพร้อมปฏิบัติงานทางด้านกฎหมาย นำความรู้ไปประกอบวิชาชีพทางด้านนิติศาสตร์ และการทำงานในบริษัทภาคธุรกิจชั้นนำได้สามารถใช้คุณวุฒิต่อยอดสู่วิชาชีพทางด้านกฎหมาย เช่น ทนายความ ผู้พิพากษา อัยการ ศิษย์เก่าได้ที่ 1 เนติบัณฑิตสมัยที่ 70 ด้วยคะแนนเกียรตินิยมเหรียญทอง เป็นคนที่ 5 ของประเทศ และคนแรกจากมหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งเคยได้คะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในการสอบเนติบัณฑิตเรียนปฏิบัติการว่าความในศาลจำลองเน้นเรียนกับอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษในวงการที่มากด้วยประสบการณ์โอกาสนําความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ เชื่อมโยงความรู้ข้ามศาสตร์ มาฝึกปฏิบัติงานจริงในระหว่างศึกษาเพิ่มประสบการณ์การทํางานในวิชาชีพ ได้พัฒนาตนเองสู่ความเป็นนักกฎหมายมืออาชีพ
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
22,480 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
316,830 บาท
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
กฎหมายยุคใหม่ทันโลกได้เปรียบมากกว่า           มีทักษะความเป็นนักกฎหมายยุคใหม่ เรียนกฎหมายให้ก้าวทันยุคศตวรรษที่ 21 สามารถต่อยอดความรู้นำไปใช้งานได้จริง ตอบโจทย์ตลาดงานและภาคธุรกิจ เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายที่จำเป็นในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก สามารถประยุกต์ความรู้ไปทำงานจริงในองค์กรด้านต่างๆ ได้หลากหลาย โดยแบ่งเป็นกลุ่มวิชาเอก 2 กลุ่ม คือ 1. กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนื่องด้วยการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการของไทย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนในระดับระหว่างประเทศ ดังนั้น การผลิตนักกฎหมายที่มีความรู้ในเรื่องของกรอบ กติกา ข้อตกลงระหว่างประเทศ กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ และกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมีส่วนในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้2. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนในการขับเคลื่อนในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในนวัตกรรมในรูปแบบของสินค้าและบริการที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยการนำความรู้ทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เพื่อคุ้มครองสินค้าประเภทที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสินค้าที่มีรูปแบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการแข่งขันของสินค้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงสู่การสร้างคุณค่าทางสังคมต่อไป ครบทุกมิติ เลือกสาขาวิชาเฉพาะทางตามความชอบและความถนัด           มีกลุ่มวิชาเฉพาะทางที่จะทำให้ผู้เรียนได้รู้ลึก รู้จริง เน้นกฎหมายสมัยใหม่ที่ใช้ทำงานได้จริง ทำงานได้หลากหลายทั้งในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงล่าสุดที่ได้การรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานปัจจุบันที่ขาดแคลนนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ เสริมสร้างความทันสมัยของวิชาการและต่อยอดความรู้ พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการและการค้นคว้า เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ตอบรับความคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ช่วงการดำเนินการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 สิงหาคม ถึง ธันวาคมภาคการศึกษาที่ 2 มกราคม ถึง พฤษภาคมภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) มิถุนายน ถึง กรกฎาคม
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2567
หน่วยกิต
39
แผน ก. วิทยานิพนธ์
208,380 บาท
แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
209,880 บาท
Facilities
Cosmetic Image
เด็กนิติศาสตร์ ม.เอกชน คนแรกในไทยที่ได้รางวัลกองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ | พี่เอ็ม ณัฐภัทร
เด็กนิติศาสตร์ ม.เอกชน คนแรกในไทยที่ได้รางวัลกองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ | พี่เอ็ม ณัฐภัทร

ดูวิดีโออื่นๆ เกี่ยวกับคณะเพิ่มเติม
Open House BU Metaverse 2022 : คณะนิติศาสตร์
เส้นอาชีพผู้พิพากษา | ท่านธันวา ถนอมเกียรติ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์ BU สร้างรากฐานสำคัญให้สายกฎหมาย | ท่านธันวา ถนอมเกียรติ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
เรียนรู้สู่นักกฎหมายสมัยใหม่ นิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ
Featured
Stories
การสมัครเรียน
คณะนิติศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที