คณะนิติศาสตร์

รู้ทันกฎหมายยุคใหม่ เน้นฝึกวิชาชีพและทักษะความเป็นนักกฎหมายในศตวรรษที่ 21 

ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่มุ่งสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายอย่างลึกซึ้ง โดยคณาจารย์ผู้เป็นที่ยอมรับและมีผลงานในแวดวงนิติศาสตร์ ประกอบกับอุปกรณ์ที่เพียบพร้อม อาทิ ฐานข้อมูลสำหรับการค้นคว้าข้อมูลและข้อกฎหมายต่างๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสร้างประสบการณ์ผ่านห้องปฏิบัติการศาลจำลอง ในการฝึกว่าความ เป็นอัยการ และผู้พิพากษา ภายใต้คำแนะนำจากที่ปรึกษากฎหมายในองค์กรด้านกฎหมายชั้นนำ ก่อนต่อยอดไปสู่การฝึกงานภาคฤดูร้อนในหน่วยงานด้านกฎหมายที่สำคัญทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป

รู้ทันโลกกฎหมายยุคใหม่
รู้ทันกฎหมายยุคใหม่ เน้นฝึกวิชาชีพและทักษะความเป็นนักกฎหมายในศตวรรษที่ 21
  • Rutthanun Chaichana

  • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ถนนสายนี้พี่ใช้เดินไปเรียนทุกวัน ตอนนี้เปลี่ยนไปมากสวยงามและร่มรื่นขึ้น พี่เดินบนถนนสายนี้อย่างมีความหวังว่าสักวันพี่จะเรียนจบแล้วเป็นนักกฎหมายไม่เคยมีสักวันที่พี่คิดจะยอมแพ้ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีและอาจารย์ที่ดูแลเอาใจใส่ ม.กรุงเทพสอนให้พี่เป็นคนเข้มแข็งและอดทน ปัจจุบันพี่เป็นทนายความของสถาบันการเงินค่ะ