สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

หลักสูตรปีการศึกษา 2567

ไม่ต้องมีพื้นฐานภาษาจีนก็สามารถเข้ามาเรียนได้ เพราะเรามีคอร์สวิชาเตรียมความพร้อมภาษาจีนให้

จีน คือประเทศที่ยิ่งใหญ่ทั้งด้านเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ภาษาจีนจึงเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญอย่างยิ่งในโลกวันนี้ หลักสูตรนานาชาติจีนของ สาขาภาษาจีนธุรกิจ เสริมสร้างภาษาจีนทั้ง 4 ด้านที่สอดคล้องกับมาตรฐานการวัดระดับภาษาจีนสากล (HSK) ให้กับนักศึกษา โดยสร้างความเข้มแข็งด้วยภาษาจีนเฉพาะทาง เสริมด้วยโครงการปฏิบัติการที่ผสมผสานองค์ความรู้จากภาคเอกชน ทั้งด้านธุรกิจการค้า การตลาด การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีน สามารถรูปแบบเลือกได้ เรียนที่ ม.กรุงเทพ ตลอดหลักสูตร หรือเลือกโครงการพิเศษเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีนซึ่งเป็นเจ้าของภาษา โดยเรียนกับมหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์  สามารถเลือกเรียนที่จีน 1 ภาคการศึกษา หรือเรียนที่จีน 2 ปี และได้รับปริญญา 2 ใบ

 

- มีโอกาสจบการศึกษาภายใน 3.5 ปี 

- มีคอร์สเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน

-ใช้แบบเรียนและสื่อการเรียนการสอนมาตรฐานสากลจากสาธารณรัฐประชาชนจีนตลอดหลักสูตร  

- มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอย่างเป็นระบบและการวัดประเมินผลเป็นไปตามมาตรฐานการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK /BCT

- มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ โดยความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ 

- ภาษาจีนธุรกิจ มี 3 กลุ่มวิชาให้เลือกเรียนตามความสนใจเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาการค้าระหว่างประเทศจีน กลุ่มวิชาการตลาดดิจิทัลจีน  กลุ่มวิชาการตลาดการท่องเที่ยวสำหรับลูกค้าจีน 

- มีโครงการฝึกงานกับองค์กรชั้นนำของประเทศ 

-โครงการพิเศษเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีน 1 ภาคการศึกษา หรือ 2 ปีการศึกษา ได้รับปริญญาตรี 2 ใบ

- มีโครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาจีนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวจีนทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

นอกจากนี้ หลักสูตรของเรายังสามารถเรียนได้โดยที่ไม่ต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน เพราะเราจะมีการสอนปรับพื้นฐานก่อนเริ่มเรียนจริง โดยผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนจะได้เรียนทักษะภาษาจีนครบ 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่สอดคล้องตามระดับตามมาตรฐานการวัดระดับภาษาจีนสากล (HSK) จากอาจารย์ชาวจีนเเละชาวไทย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชาวไทยให้ตั้งเเต่ชั้นปีที่ 1 สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนอยู่แล้วก็สามารถยื่นผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ในระดับ 3 ขึ้นไป โดยไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐานด้วย

เทอมแรก 28,630
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 364,630
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ)

Bachelor of Arts Program in Business Chinese

หลักสูตรนานาชาติจีน

Bangkok University Chinese International

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

Business Chinese


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)