สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์

ภาควิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์  [Multimedia and Entertainment Engineering]


นักศึกษาที่เลือกเรียนสาขานี้จะได้ศึกษาถึงการนำองค์ความรู้ของการผลิตสื่อมัลติมีเดียและบริการผ่านเทคโนโลยีสื่อสาร และคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ศึกษาทักษะการออกแบบสื่อตามจุดมุ่งหมาย การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อรวมสื่อ มัลติมีเดียกับอุปกรณ์สื่อสาร การผลิตภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การพัฒนาเนื้อหาและบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การพัฒนาเกม ประเภทต่างๆ การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสื่อ อาทิ การบันทึกสื่อ การลดขนาดสื่อมัลติมีเดีย เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักการและการทำงานของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง ฝึกฝนการผลิตและนำเสนอสื่อมัลติมีเดีย เช่น การควบคุมการผลิตภาพและเสียงใน สตูดิโอ การสร้างสรรค์เนื้อหาและบริการใหม่ๆ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ การผลิตและทดสอบเกมคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์อุปกรณ์สมัยใหม่ร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย

จุดเด่น ตลาดงานมีความต้องการงานทางด้าน Multimedia Engineer & Developer เป็นอย่างมาก ซึ่งภาควิชาฯ เน้นให้นักศึกษาได้รับการฝึกฝนทักษะในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เช่น Macromedia flash, Adobe Premiere และ Adobe After Effect เป็นต้น โดยนักศึกษาสามารถเพิ่มพูนทักษะให้สูงขึ้น ในรายวิชาปฏิบัติการและการจัดทำโครงงานย่อยในรายวิชาบรรยายต่างๆ เช่น Creative Multimedia Skill, Multimedia Production, Multimedia Programming และ Multimedia Special Effect เป็นต้น สายวิชาอีกด้านหนึ่งที่ตลาดมีความต้องการคือ ด้านของ Computer Graphics & Art Designers ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้การสร้างผลงานจากรายวิชา Computer Graphic and Animation และ Advanced Computer Graphics and Animation ซึ่งทั้งสองวิชานี้จะมีโครงงานประจำวิชาให้นักศึกษาได้ฝึกฝนเพื่อเสริมทักษะปฏิบัติ โดยการสร้างผลงานทางด้านนี้ จะเน้นให้สร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาศัยความรู้ที่ได้จากวิชาฟิสิกส์ทำให้ผลงานที่ออกมานั้นมาความสมจริงและเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 

จำนวนหน่วยกิต ที่เรียนตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต

หลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อสร้างนวัตกรรมและมัลติมีเดียสำหรับ Event & Exhibition & Concert เน้นพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขั้นสูง ที่ต้องใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมและการเขียนโปรแกรม นำเอาเทคโนโลยีทางด้าน CG & Animation ร่วมกับแสง สี เสียง มาสร้างเรื่องในงานแสดงและอีเว้นท์งานแสง สี เสียง ครบวงจร
เทอมแรก 25,380
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 355,880
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2566

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์)

Bachelor of Engineering (Multimedia and Entertainment Engineering)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

School of Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์

Multimedia and Entertainment Engineering


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)