School of Engineering — Programs

Multimedia and Entertainment Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ — สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์
MULTIMEDIA AND ENTERTAINMENT | คณะวิศวกรรมศาสตร์

นี่คืออีกหนึ่งสายอาชีพที่จบแล้วมีงานรองรับทันที! 

ในยุคที่มัลติมีเดียกลายเป็นความบันเทิงที่อยู่คู่กับชีวิตของมนุษย์ในทุกช่วงเวลา หลายองค์กรจึงต้องการบุคลากรที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนาความสามารถของมัลติมีเดียให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนได้มากขึ้น 

สาขาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอนเตอร์เทนเมนต์ ของ ม.กรุงเทพ จึงออกแบบหลักสูตรที่ครอบคลุมการสร้างงานที่หลากหลายครบวงจร จัดเต็มผู้สอนทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรง มาถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาอย่างเข้มข้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่ ทั้งด้านการออกแบบมัลติมีเดียที่ใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมและเขียนโปรแกรม สำหรับงานแสดง อีเว้นท์ คอนเสิร์ต การทำ CG & Animation ร่วมกับแสง สี เสียง ในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงทักษะการเขียนโปรมแกรม การผลิตภาพนิ่งและวิดีโอ ตลอดจนการผลิตสื่อ เนื้อหา และบริการในแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในสายงานนี้  

ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานใดๆ ที่นักศึกษาสนใจ ตั้งแต่บทบาทผู้เริ่มต้นสร้างงานอย่าง Technology Inventor, Production Maker, New Media Innovation หรือตำแหน่งที่ต้องลงรายละเอียดและเป็นฝ่ายดำเนินงานอย่าง Software Programmers, Integration Technology, Application Programmer หรืองานที่เชื่อมโยงกับความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการอย่าง Interactive Media, Entertainment Implementer Computer, Graphic Technical Supervisor และ Technical Animator ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นสำหรับบัณฑิตของเรา 

ทำไมต้องเรียนสาขานี้

 • เรียนมัลติมีเดียแบบ Multi-skills ได้เรียนรู้ทักษะที่หลากหลาย
 • เรียนกับอาจารย์ระดับมืออาชีพ
 • ทำโปรเจ็กต์จริง เพื่อพัฒนาความสามารถ
 • จบไปเป็นที่ต้องการของตลาดงาน
 • เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อสร้างนวัตกรรมสื่อมัลติมีเดียสำหรับ Event & Exhibition & Concert
 • เน้นพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขั้นสูง ที่ต้องใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมและการเขียนโปรแกรม
 • นำเอาเทคโนโลยีทางด้าน CG & Animation ร่วมกับแสง สี เสียง มาสร้างเรื่องในงานแสดงและอีเวนท์
 • หลักสูตรมีความทันสมัย ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร
 • ได้รับความร่วมมือองค์กรและบริษัทเอกชนชั้นนำร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดหางานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงระหว่างเรียน
 • มีห้องปฏิบัติการณ์เฉพาะในแต่ละสาขาวิชา แยกตามสายงานต่างๆ อุปกรณ์ได้มาตรฐานเหมือนที่ใช้งานจริงในสายงาน
 • สร้างผลงาน ด้าน Event และ Entertainment ทั้งส่วนของการใช้งานอุปกรณ์ (Hardware) โปรแกรม (Software) และการนำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีอย่างง่าย (Plug and Play)
ชื่อปริญญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์)
Bachelor of Engineering (Multimedia and Entertainment Engineering)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
School of Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์
Multimedia and Entertainment Engineering
Cosmetic Image
Featured
stories
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
จบแล้วทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้
 • Multimedia Engineer
 • Production Creator
 • New Media Developer
 • Multimedia Programmer
 • Technology Integrator
 • Computer Entertainment Implementer
 • Graphic and Animation  Supervisor
 • Interactive Media Specialist
 • Software and Hardware Programmer
 • Technical Animator
 • Creative Content Creator
 • Entertainment Creator
 • Sound Engineer
 • UX/UI Designer
 • Web Developer
 • Mobile Developer
 • Multimedia Inventor

 

Cosmetic Image Cosmetic Image
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์
Creative Multimedia Skill
Computer System and Multimedia Communication
Multimedia Programming
Multimedia Production
Creative Thinking Design and Implementation
Digital System for Light and Sound
Idea Generation for Entrepreneurship
The Art of Storytelling
3D Computer Graphics and Animation
3D Animation and Rigging
Introduction to Hardware Creator
Entertainment Technology
Introduction to Live and Event Entertainment
Entertainment Live and Even Design
Mixed Reality
UX and UI Design
Music and Sound Appreciation
Sound Design
Advanced Studio Studies
Artificial Intelligence in Multimedia and Entertainment

- Entertainment Technology
- Multimedia and Entertainment Engineering Project
การสมัครเรียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2567)
เทอม 1: 25,380 บาท
ตลอดหลักสูตร 355,880 บาท