มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเทอร์เทนเมนท์

ภาควิชาสาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอนเตอร์เทนเมนท์  [Multimedia and Internet System Engineering]
นักศึกษาที่เลือกเรียนสาขานี้จะได้ศึกษาถึงการนำองค์ความรู้ของการผลิตสื่อมัลติมีเดียและบริการผ่านเทคโนโลยีสื่อสาร และคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ศึกษาทักษะการออกแบบสื่อตามจุดมุ่งหมาย การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อรวมสื่อ มัลติมีเดียกับอุปกรณ์สื่อสาร การผลิตภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การพัฒนาเนื้อหาและบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การพัฒนาเกม ประเภทต่างๆ การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสื่อ อาทิ การบันทึกสื่อ การลดขนาดสื่อมัลติมีเดีย เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักการและการทำงานของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง ฝึกฝนการผลิตและนำเสนอสื่อมัลติมีเดีย เช่น การควบคุมการผลิตภาพและเสียงใน สตูดิโอ การสร้างสรรค์เนื้อหาและบริการใหม่ๆบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ การผลิตและทดสอบเกมคอมพิวเตอร์ และการ ประยุกต์อุปกรณ์สมัยใหม่ร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย

จำนวนหน่วยกิต ที่เรียนตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต
จุดเด่น ตลาดงานมีความต้องการงานทางด้าน Multimedia Engineer & Developer เป็นอย่างมาก ซึ่งภาควิชาฯเน้นให้นักศึกษาได้รับการฝึกฝนทักษะในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เช่น Macromedia flash, Adobe Premiere และ Adobe After Effect เป็นต้น โดยนักศึกษาสามารถเพิ่มพูนทักษะให้สูงขึ้น ในรายวิชาปฏิบัติการและการจัดทำโครงงานย่อยในรายวิชาบรรยายต่างๆ เช่น Creative Multimedia Skill, Multimedia Production, Multimedia Programming และ Multimedia Special Effect เป็นต้น สายวิชาอีกด้านหนึ่งที่ตลาดมีความต้องการคือ ด้านของ Computer Graphics & Art Designers ซึ่ง นักศึกษาจะได้เรียนรู้การสร้างผลงานจากรายวิชา Computer Graphic and Animation และ Advanced Computer Graphics and Animation ซึ่งทั้งสองวิชานี้จะมีโครงงานประจำวิชาให้นักศึกษาได้ฝึกฝนเพื่อเสริมทักษะปฏิบัติ โดยการสร้างผลงานทางด้านนี้ จะเน้นให้สร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาศัยความรู้ที่ได้จากวิชาฟิสิกส์ทำให้ผลงานที่ออกมานั้นมาความสมจริงและเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

เทอมแรก 45,680
ตลอดหลักสูตร 360,680

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมมัลติมีเดียและเอนเตอร์เทนเมนท์)

Bachelor of Engineering (Multimedia and Entertainment Engineering)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

School of Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเทอร์เทนเมนท์

Multimedia and Entertainment Engineering


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ., กรอ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)