สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์

ภาควิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์  [Multimedia and Entertainment Engineering]


นักศึกษาที่เลือกเรียนสาขานี้จะได้ศึกษาถึงการนำองค์ความรู้ของการผลิตสื่อมัลติมีเดียและบริการผ่านเทคโนโลยีสื่อสาร และคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ศึกษาทักษะการออกแบบสื่อตามจุดมุ่งหมาย การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อรวมสื่อ มัลติมีเดียกับอุปกรณ์สื่อสาร การผลิตภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การพัฒนาเนื้อหาและบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การพัฒนาเกม ประเภทต่างๆ การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสื่อ อาทิ การบันทึกสื่อ การลดขนาดสื่อมัลติมีเดีย เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักการและการทำงานของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง ฝึกฝนการผลิตและนำเสนอสื่อมัลติมีเดีย เช่น การควบคุมการผลิตภาพและเสียงใน สตูดิโอ การสร้างสรรค์เนื้อหาและบริการใหม่ๆ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ การผลิตและทดสอบเกมคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์อุปกรณ์สมัยใหม่ร่วมกับสื่อมัลติมีเดีย

จุดเด่น ตลาดงานมีความต้องการงานทางด้าน Multimedia Engineer & Developer เป็นอย่างมาก ซึ่งภาควิชาฯ เน้นให้นักศึกษาได้รับการฝึกฝนทักษะในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เช่น Macromedia flash, Adobe Premiere และ Adobe After Effect เป็นต้น โดยนักศึกษาสามารถเพิ่มพูนทักษะให้สูงขึ้น ในรายวิชาปฏิบัติการและการจัดทำโครงงานย่อยในรายวิชาบรรยายต่างๆ เช่น Creative Multimedia Skill, Multimedia Production, Multimedia Programming และ Multimedia Special Effect เป็นต้น สายวิชาอีกด้านหนึ่งที่ตลาดมีความต้องการคือ ด้านของ Computer Graphics & Art Designers ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้การสร้างผลงานจากรายวิชา Computer Graphic and Animation และ Advanced Computer Graphics and Animation ซึ่งทั้งสองวิชานี้จะมีโครงงานประจำวิชาให้นักศึกษาได้ฝึกฝนเพื่อเสริมทักษะปฏิบัติ โดยการสร้างผลงานทางด้านนี้ จะเน้นให้สร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาศัยความรู้ที่ได้จากวิชาฟิสิกส์ทำให้ผลงานที่ออกมานั้นมาความสมจริงและเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 

จำนวนหน่วยกิต ที่เรียนตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต

หลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อสร้างนวัตกรรมและมัลติมีเดียสำหรับ Event & Exhibition & Concert เน้นพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขั้นสูง ที่ต้องใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมและการเขียนโปรแกรม นำเอาเทคโนโลยีทางด้าน CG & Animation ร่วมกับแสง สี เสียง มาสร้างเรื่องในงานแสดงและอีเว้นท์งานแสง สี เสียง ครบวงจร
เทอมแรก 25,380
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 355,880
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์)

Bachelor of Engineering (Multimedia and Entertainment Engineering)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

School of Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์

Multimedia and Entertainment Engineering


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)