สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรปรับปรุงล่าสุด เรียนครบทุกฟังก์ชั่นธุรกิจ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

เปิดโอกาสให้นักศึกษานำประสบการณ์จริงมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และพัฒนาส่งเสริมให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจ โดยเสริมสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถวางแผนและบริหารกลยุทธ์ มีความเป็นผู้นำ สามารถปรับตัวและแข่งขันกับผู้อื่นได้ในระดับสากล พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา สามารถคิดเชิงวิพากย์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานของธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณผู้ประกอบการสามารถคิดริเริ่มและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

เตรียมพร้อมให้นักศึกษามีทักษะด้านการจัดการและต่อยอดไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ ด้วยหลักสูตรเฉพาะด้านที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อสามารถนำมาใช้ในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารและด้านการวางนโยบายธุรกิจ มีมุมมองต่อสภาพปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมอันดีงาม เพื่อให้นักศึกษาก้าวไปเป็นผู้บริหารที่มีศักยภาพในอนาคต

 • หลักสูตรปรับปรุงล่าสุด มีวิชาที่ทันสมัย เช่น การจัดการธุรกิจดิจิทัล การจัดการโครงการธุรกิจนวัตกรรม การจัดการธุรกิจ E-commerce เป็นต้น
 • มีการเรียนการสอน เน้นให้ลงมือทำจริง ฝึกทำธุรกิจ E-commerce เรียนรู้ทุกฟังก์ชั่นธุรกิจผ่านเกมออนไลน์
 • สอดคล้องกับโลกธุรกิจจริง มีสายอาชีพที่หลากหลายไม่ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและอาเซียน
 • เน้นสร้างผู้บริหารมืออาชีพพร้อมทักษะการจัดการด้วยดิจิทัล (Digital MG Professionals)
 • เรียนรู้การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการใช้กลยุทธ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี
 • ทำความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ มีเครือข่ายธุรกิจที่เหนียวแน่น 
 • เรียนกับผู้สอนจากแวดวงธุรกิจ
 • กิจกรรมเพื่อบ่มเพาะนักศึกษา โครงการ Digital Biz Showcase การศึกษาดูงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำ
 • รู้จริง ฝึกจริง ทำจริง จากองค์กรต่างๆ ที่รับนักศึกษาเข้าไปฝึกงาน

โอกาสในการประกอบอาชีพ
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจ การให้คำปรึกษาองค์กรธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ และการจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเป็นผู้บริหารหรือผู้จัดการ การเป็นนักวางแผนหรือนักวิเคราะห์ในองค์กรธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การทำธุรกิจออนไลน์ หรือ การทำงานในธุรกิจ E-Commerce

 

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการจัดการ หากต้องศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ สามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้

เทอมแรก 23,580
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 291,280
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

Bachelor of Business Administration (Management)

คณะบริหารธุรกิจ

School of Business Administration

สาขาวิชาการจัดการ

Management


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

 • ม.6 หรือเทียบเท่า,
 • ปวช.,
 • ปวส. (เทียบโอนได้)

เทียบโอน ปวส. ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด
คุณณัฐกร พันธนาเสวี
ผู้อำนวยการขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรส์ประจำ ประเทศไทย
บริษัท เอช พี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณศุภมาศ ปิ่นทอง
เจ้าหน้าที่การตลาดรถเพื่อการ พาณิชย์
บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ส(ประเทศ ไทย) จำกัด
คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คุณจิราวัฒน์ ธนกิตติ์ธนานนท์
นักธุรกิจ/นักแสดง