สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรปรับปรุงล่าสุด เรียนครบทุกฟังก์ชั่นธุรกิจ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

เปิดโอกาสให้นักศึกษานำประสบการณ์จริงมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และพัฒนาส่งเสริมให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจ โดยเสริมสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถวางแผนและบริหารกลยุทธ์ มีความเป็นผู้นำ สามารถปรับตัวและแข่งขันกับผู้อื่นได้ในระดับสากล พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา สามารถคิดเชิงวิพากย์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานของธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณผู้ประกอบการสามารถคิดริเริ่มและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

เตรียมพร้อมให้นักศึกษามีทักษะด้านการจัดการและต่อยอดไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ ด้วยหลักสูตรเฉพาะด้านที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อสามารถนำมาใช้ในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารและด้านการวางนโยบายธุรกิจ มีมุมมองต่อสภาพปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมอันดีงาม เพื่อให้นักศึกษาก้าวไปเป็นผู้บริหารที่มีศักยภาพในอนาคต

 • หลักสูตรปรับปรุงล่าสุด มีวิชาที่ทันสมัย เช่น การจัดการธุรกิจดิจิทัล การจัดการโครงการธุรกิจนวัตกรรม การจัดการธุรกิจ E-commerce เป็นต้น
 • มีการเรียนการสอน เน้นให้ลงมือทำจริง ฝึกทำธุรกิจ E-commerce เรียนรู้ทุกฟังก์ชั่นธุรกิจผ่านเกมออนไลน์
 • สอดคล้องกับโลกธุรกิจจริง มีสายอาชีพที่หลากหลายไม่ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและอาเซียน
 • เน้นสร้างผู้บริหารมืออาชีพพร้อมทักษะการจัดการด้วยดิจิทัล (Digital MG Professionals)
 • เรียนรู้การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการใช้กลยุทธ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี
 • ทำความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ มีเครือข่ายธุรกิจที่เหนียวแน่น 
 • เรียนกับผู้สอนจากแวดวงธุรกิจ
 • กิจกรรมเพื่อบ่มเพาะนักศึกษา โครงการ Digital Biz Showcase การศึกษาดูงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำ
 • รู้จริง ฝึกจริง ทำจริง จากองค์กรต่างๆ ที่รับนักศึกษาเข้าไปฝึกงาน

โอกาสในการประกอบอาชีพ
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจ การให้คำปรึกษาองค์กรธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ และการจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเป็นผู้บริหารหรือผู้จัดการ การเป็นนักวางแผนหรือนักวิเคราะห์ในองค์กรธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การทำธุรกิจออนไลน์ หรือ การทำงานในธุรกิจ E-Commerce

เทอมแรก 23,580
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 291,280
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2566

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

Bachelor of Business Administration (Management)

คณะบริหารธุรกิจ

School of Business Administration

สาขาวิชาการจัดการ

Management


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

 • ม.6 หรือเทียบเท่า,
 • ปวช.,
 • ปวส. (เทียบโอนได้)
คุณณัฐกร พันธนาเสวี
ผู้อำนวยการขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรส์ประจำ ประเทศไทย
บริษัท เอช พี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณศุภมาศ ปิ่นทอง
เจ้าหน้าที่การตลาดรถเพื่อการ พาณิชย์
บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ส(ประเทศ ไทย) จำกัด
คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คุณจิราวัฒน์ ธนกิตติ์ธนานนท์
นักธุรกิจ/นักแสดง