สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การจัดการโลจิสติกส์ ถือเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่มีความสำคัญอย่างมากในโลกธุรกิจปัจจุบัน  เพราะเป็นศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ เป็นกลไกสำคัญในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เราจึงเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษาอย่างรอบด้าน  ทั้งการวิเคราะห์และวางแผนด้านการจัดการโลจิสติกส์ แนวทางการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ขององค์กรต่างๆ  รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และก้าวไปพร้อมๆ กับวิทยาการอันทันสมัย พร้อมเสริมประสบการณ์จริงจากองค์กรชั้นนำ 

หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จะทำให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์การบริหารและจัดการองค์การที่เน้นองค์ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นศาสตร์ที่นำหลักการบริหารทางด้านการจัดการผลิตและการบริหารด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการบริหารและจัดการองค์กร โดยเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาสามารถเข้าไปทำงานในภาครัฐและเอกชน ซึ่งหลักสูตรนี้จะเน้นการจัดการโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขนส่ง กิจกรรมการส่งมอบสินค้าแบบทันเวลา (Just in time) กิจกรรมการจัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า (Inventory and warehouse) กิจกรรมการกระจายสินค้าและบริการไปจนถึงลูกค้าคนสุดท้าย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มผลผลิต (การส่งมอบสินค้าให้ทันเวลาและอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสินค้านั้นจะต้องปลอดภัยและไม่เสียหาย ทั้งยังประหยัดต้นทุนและพลังงานในการขนส่ง รวมถึงการบริการให้ลูกค้าพึงพอใจ และรวมไปถึงกิจกรรมการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตถึงผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรและการพัฒนาทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ

  • หลักสูตรทันสมัย เรียนตั้งแต่พื้นฐานการบริหารจัดการและระบบโลจิสติกส์
  • มีการเตรียมความพร้อมในการสอบใบรับรองมาตราฐานคุณวุฒิวิชาชีพ จากสมาคมTACBA เพื่อเป็นใบเบิกทางการเข้าทำงานด้านโลจิสติกส์
  • มีเครือข่ายพันธมิตรทางด้านโลจิสติกส์ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น Flash Express, DHL-Ecommerce, Central Group, Kerry Logistics และอีกมากมาย
  • มีโอกาสได้งานทั้งในและต่างประเทศในอัตราเงินเดือนสูง
  • สามารถต่อยอดสร้างธุรกิจด้านการนำเข้าและส่งออก หรือตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้

 

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หากต้องศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ สามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้

เทอมแรก 23,580
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 293,780
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management)

คณะบริหารธุรกิจ

School of Business Administration

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Logistics and Supply Chain Management


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)

เทียบโอน ปวส. ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด