มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

นวัตกรรมทางด้านความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ด้าน Multimedia,MobileTechnology และ EnterpriseSystems อย่าให้ข้อจํากัดใดมาจํากัด ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของคุณ คณะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้จัดสร้างศูนย์บ่มเพาะ นักพัฒนา ซอฟต์แวร์ (Software Developer Incubation Center) และศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BU-Innovation and Technology Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นศูนย์อบรมและวิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆ พร้อมยัง ส่งเสริมให้คุณได้นําความรู้จากการอบรมไปสอบใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ (Professional Certificate) อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศและให้กับโลก