มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

คณะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดสร้างศูนย์บ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer Incubation Center) และศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BU-Innovation and Technology Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางด้านความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ด้าน Multimedia, Mobile Technology และ Enterprise Systems ส่งเสริมการสอบใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ (Professional Certificate) อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม