Admission Info

หลักสูตรนานาชาติ

ข้อมูลการสมัครเรียน — หลักสูตรนานาชาติ
สมัครเรียนผ่านระบบ
สมัครออนไลน์
1
กรอกใบสมัครออนไลน์
2
รอพิจารณา
3
สอบข้อเขียนการวัดระดับภาษาอังกฤษ
กรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ หรือคุณวุฒิที่ได้รับการยกเว้น ต้องสอบข้อเขียนการวัดระดับภาษาอังกฤษ (BU Placement Tests) ของมหาวิทยาลัย  โดยมาสอบที่มหาวิทยาลัย ติดต่อ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา อาคาร A8 ชั้น 2  สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ หรือไม่ต้องการสอบ BU Placement Tests โครงการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (Preparatory English Course) หากคะแนนการวัดผลผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติ ม.กรุงเทพ ได้
4
ชำระเงิน
สามารถชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ Internet Banking
5
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
รายงานตัว และทำบัตรนศ ณ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ Main Campus อาคาร A8 ชั้น 2
สมัครเรียนด้วยตนเอง
ที่ ม.กรุงเทพ
1
เตรียมเอกสารสมัครเรียน
ยื่นเอกสารสมัครเรียน 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2. สำเนาบัตรประชาชน 3.บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 4. สำเนาการศึกษา 5. คะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ณ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ Main Campus อาคาร A8 ชั้น 2
2
ยื่นเอกสาร
อาคาร A8 ชั้น 2 ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3
สอบข้อเขียนการวัดระดับภาษาอังกฤษ
กรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ หรือคุณวุฒิที่ได้รับการยกเว้น ต้องสอบข้อเขียนการวัดระดับภาษาอังกฤษ (BU Placement Tests) ของมหาวิทยาลัย  โดยมาสอบที่มหาวิทยาลัย ติดต่อ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา อาคาร A8 ชั้น 2  สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ หรือไม่ต้องการสอบ BU Placement Tests โครงการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (Preparatory English Course) หากคะแนนการวัดผลผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติ ม.กรุงเทพ ได้
4
ชำระเงิน
ฝ่ายรับสม้ครจะไม่รับชำระเงินสด สามารถชำระโดยการโอนผ่านธนาคาร หรือ หรือชำระผ่านบัตรเครดิต
5
ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา และบันทึกประวัตินักศึกษา
แต่งชุดนักศึกษามาได้เลย และสามารถรับบัตรในวันนั้น
เอกสารและคุณสมบัตินักศึกษา International Programs
1. นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
เอกสาร
  1. สำเนาหลักฐานการศึกษา ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
  5. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
คุณสมบัติ

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าหลักสูตรนานาชาติ

1. กรณีผู้สมัครมีวุฒิดังนี้ จะได้จะรับการยกเว้นการสอบข้อเขียน และการเรียนเสริมพื้นฐาน 
- ประกาศนียบัตร IB จะต้องได้เกรดไม่ต่ำกว่า 4 จำนวน 5 วิชา  
- ประกาศนียบัตร IGCSE, GCSE หรือ GCE 'O' level สอบได้ไม่ต่ำกว่า 5 วิชาไม่ซ้ำกัน และต้องผ่าน GCE 'A' level ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา รวม 8 วิชา จะต้องได้เกรดไม่ต่ำกว่า C
-คะแนน GED ระบบใหม่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 720 คะแนนขึ้นไป หรือ คะแนน GED ระบบเก่าได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 3,600 คะแนนขึ้นไป  

2. กรณีผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ที่เป็นมาตรฐานผ่านเกณฑ์คะแนนที่กำหนด(ผลสอบที่มีต้องไม่เกิน 2 ปี) จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน และการเรียนเสริมพื้นฐาน   ตามเกณฑ์คะแนน ดังนี้
- คะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน  (Computer Based) และไม่ต่ำกว่า 61 (Internet Based) 
- คะแนน IELTS เฉลี่ย 5.0 ขึ้นไป คะแนนทุกส่วนต้องไม่ต่ำกว่า 5.0 
- คะแนน SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 (ในส่วนของ Reading และ Mathematics) 
- คะแนน Duolingo English Test (DET) ( 80 in all subscore) หากสอบผ่านทุก Subscore 
- คะแนน Pearson Test of English (PTE) ไม่ต่ำกว่า 43  คะแนน 
- BU Placement Test (BU Test)

3. กรณีที่ผู้สมัครไม่มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ หรือคุณวุฒิที่ได้รับการยกเว้น ต้องสอบข้อเขียนการวัดระดับภาษาอังกฤษ (BU Placement Tests) ของมหาวิทยาลัย 

4. กรณีที่มีวุฒิการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สำเร็จการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ ต้องสอบข้อเขียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5. สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ หรือไม่ต้องการสอบ BU Placement Tests โครงการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (Preparatory English Course) หากคะแนนการวัดผลผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติ ม.กรุงเทพ ได้

Cosmetic Image
ก้าวเข้าสู่โลก
แห่งการเรียนรู้
ไปกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ให้เราช่วยเลือกหลักสูตร คณะ สาขาหรือต้องการติดต่อกับเรา
Cosmetic Image