สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสื่อสารดิจิทัลและอุตสาหกรรมสื่อ)

หลักสูตรปีการศึกษา 2567

มุ่งเน้นการสื่อสารดิจิทัลและอุตสาหกรรมสื่อ เรียนรู้การใช้สื่อใหม่และเทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์สร้างสื่อใหม่ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ข้อมูลผู้บริโภค และสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสามารถวัดผลได้ ร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำในวงการการสื่อสาร เช่น บริษัทเอเจนซี่ชั้นนำ, Wisesight, Tellscore, สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, สมาคมมีเดียเอเจนซี่และธุรกิจสื่อในประเทศไทย และอีกมากมาย

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายและวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ โดยใช้เครื่องมือ Digital Tools มาตรฐานระดับสากล และยังมีโครงการร่วมกับแบรนด์ต่างๆ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสายอาชีพด้านสื่อและโฆษณา

ตัวอย่างอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

Account Executive, Account Manager, Account Director

Marketing Communication Specialist

Brand Content Manager

Biddable

Digital Communication Specialist

Digital Acquisition

Digital Strategic Planner

Digital Media Planner

Digital Traffic Specialist

Digital Content Executive

Brand Communications Strategist

Brand Identity Designer

Brand Stylist

Media Planner

Media Buyer

Media Optimizer

ที่ปรึกษาด้านสร้างและสื่อสารแบรนด์

เทอมแรก 26,280
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 341,980
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่

Bachelor of Communication Arts Program in Communication and New Media

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสื่อสารดิจิทัลและอุตสาหกรรมสื่อ)

Digital communication and media


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)