School of Law — Programs

Law Program

คณะนิติศาสตร์ — หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
LAW | คณะนิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ของ ม.กรุงเทพ ยึดมั่นในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างบุคลากรด้านกฎหมาย ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายอย่างลึกซึ้ง ผ่านการเรียนรู้ที่ทันสมัย เข้าใจบริบทของยุคสมัย เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยครอบคลุมไปถึงกฏหมายยุคใหม่ (อาทิ กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ) นักศึกษาจะได้รับการเสริมด้วยประสบการณ์ด้วยห้องปฏิบัติการศาลจำลอง ให้ได้ฝึกฝน แสดงฝีมือการว่าความในมิติต่างๆ โดยอยู่ในการดูแลของคณาจารย์ผู้เป็นที่ยอมรับและมีผลงานในแวดวงนิติศาสตร์ที่จะคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด และเรายังมีฐานข้อมูลที่ทันสมัยและครบวงจรที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของนักศึกษาได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน 

สถาบันของเราพิสูจน์คุณภาพมาแล้วจากศิษย์เก่าของเราที่สามารถสอบได้ที่ 1 เนติบัณฑิตสมัยที่ 70 ด้วยคะแนนเกียรตินิยม ซึ่งเป็นคนที่ 5 ของประเทศ และเป็นคนแรกจากมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ได้คะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในการสอบเนติบัณฑิต  

มาเรียนรู้ศาสตร์แห่งการค้นหาความจริงและความถูกต้องกับเรา เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ และที่ปรึกษาทางกฎหมาย  ผู้มีวิสัยทัศน์และผดุงความเป็นธรรมในสังคม 

ทำไมต้องเรียนสาขานี้

 • เน้นกฎหมายยุคใหม่ เช่น กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายอวกาศ กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข
 • วิชาเลือกทันสมัยตอบโจทย์ธุรกิจ พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ กฎหมายแพ่งและอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ
 • เพิ่มวิชาเลือกเสรี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อการทำงานในอนาคต เช่น วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล 
 • แนะแนวการสอบใบอนุญาตว่าความและเนติบัณฑิต 
 • ผลักดันให้นักศึกษาได้ฝึกงาน ทั้งในภาครัฐและเอกชน 
 • ความร่วมมือทางวิชาการและทุนการศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ
 • เรียนกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ระดับผู้พิพากษา อัยการ ทนายความและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ได้การรับรองจากองค์กรวิชาชีพทางด้านกฎหมาย นักศึกษามีความพร้อมปฏิบัติงานทางด้านกฎหมาย 
 • นำความรู้ไปประกอบวิชาชีพทางด้านนิติศาสตร์ และการทำงานในบริษัทภาคธุรกิจชั้นนำได้
 • สามารถใช้คุณวุฒิต่อยอดสู่วิชาชีพทางด้านกฎหมาย เช่น ทนายความ ผู้พิพากษา อัยการ 
 • ศิษย์เก่าได้ที่ 1 เนติบัณฑิตสมัยที่ 70 ด้วยคะแนนเกียรตินิยมเหรียญทองซึ่งเป็นคนที่ 5 ของประเทศ และคนแรกจากมหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งเคยได้คะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในการสอบเนติบัณฑิต
 • เรียนปฏิบัติการว่าความในศาลจำลอง
 • เน้นเรียนกับอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษในวงการที่มากด้วยประสบการณ์
 • โอกาสนําความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ เชื่อมโยงความรู้ข้ามศาสตร์ มาฝึกปฏิบัติงานจริงในระหว่างศึกษา
 • เพิ่มประสบการณ์การทํางานในวิชาชีพ ได้พัฒนาตนเองสู่ความเป็นนักกฎหมายมืออาชีพ
ชื่อปริญญา
นิติศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws
คณะนิติศาสตร์
School of Law
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
Law Program
Cosmetic Image
เส้นอาชีพผู้พิพากษา | ท่านธันวา ถนอมเกียรติ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
เส้นอาชีพผู้พิพากษา | ท่านธันวา ถนอมเกียรติ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

ดูวิดีโออื่นๆ เกี่ยวกับคณะเพิ่มเติม
นิติศาสตร์ BU สร้างรากฐานสำคัญให้สายกฎหมาย | ท่านธันวา ถนอมเกียรติ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
เรียนรู้สู่นักกฎหมายสมัยใหม่ นิติศาสตร์ ม.กรุงเทพ
What is your Passion? ดรีม #นิติศาสตร์
OPEN HOUSE BU 2020 | คณะนิติศาสตร์
Facilities
Featured
stories
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
เรียนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจบแล้วทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้
 • ผู้พิพากษา
 • อัยการ
 • ทนายความ
 • นักการทูต 
 • ตำรวจ 
 • ทหาร
 • ปลัดอำเภอ นักปกครอง
 • อาจารย์
 • เจ้าของกิจการสำนักงานที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
 • ที่ปรึกษากฎหมาย (Law Firm) 
 • อนุญาโตตุลาการ
 • เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ
 • ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 • นักการเมือง
 • อาชีพทางเลือกด้านกฎหมาย เช่น นักสืบอาชีพ ที่ปรึกษาความเสี่ยง นักบริหารสัญญา เจ้าของธุรกิจส่วนตัว 

   
Cosmetic Image Cosmetic Image
วิชาน่าสนใจ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
- การว่าความและศาลจำลอง
- วิชาชีพทางด้านกฎหมาย ทนายความและการจัดการสำนักงานกฎหมาย
- ทักษะในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
- การใช้และตีความกฎหมาย
สาขาวิชากฎหมายแพ่งและอาญา
- สัมมนากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- สัมมนากฎหมายอาญา
- กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
- กฎหมายอาญาทางธุรกิจ
- การสืบสวนสอบสวนและนิติเวชศาสตร์
สาขาวิชากฎหมายมหาชน
- กฎหมายการเลือกตั้งและรัฐสภา
- สิทธิมนุษยชน
- ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
- กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กฎหมายประกันสังคม
- กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
- กฎหมายว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
- กฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ
- กฎหมายสหภาพยุโรป
- กฎหมายการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
- อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ
- กฎหมายว่าด้วยประชาคมอาเซียน
- หลักกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
- กฎหมายองค์การเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
- กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การบัญชีสำหรับนักกฎหมาย
- กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและความรับผิดของสินค้าไม่ปลอดภัย
- กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายการลงทุน
- กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์
- กฎหมายธุรกิจท่องเที่ยว
- กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
- กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ
- กฎหมายเกี่ยวกับพลังงาน
- กฎหมายว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล
การสมัครเรียน
คณะนิติศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2567)
เทอม 1: 22,180 บาท
ตลอดหลักสูตร 302,980 บาท