หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่มุ่งสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายอย่างลึกซึ้ง โดยคณาจารย์ผู้เป็นที่ยอมรับและมีผลงานในแวดวงนิติศาสตร์ ประกอบกับอุปกรณ์ที่เพียบพร้อม อาทิ ฐานข้อมูล HeinOnline สำหรับการค้นคว้าข้อมูลและข้อกฎหมายต่างๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสร้างประสบการณ์ผ่านห้องปฏิบัติการศาลจำลอง ในการฝึกว่าความ เป็นอัยการ และผู้พิพากษา ภายใต้คำแนะนำจากที่ปรึกษากฎหมายในองค์กรด้านกฎหมายชั้นนำ ก่อนต่อยอดไปสู่การฝึกงานภาคฤดูร้อนในหน่วยงานด้านกฎหมายที่สำคัญทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป

เรียนกฎหมายให้ก้าวทันยุคศตวรรษที่ 21 เพิ่มทักษะความเป็นนักกฎหมายยุคใหม่ มีกลุ่มวิชาทันสมัยที่จะทำให้ผู้เรียนได้รู้ลึกในด้านฎหมายธุรกิจ กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถต่อยอดความรู้นำไปใช้งานได้จริง ตอบโจทย์ตลาดงานและภาคธุรกิจ
เทอมแรก 22,180
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 302,980
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

นิติศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Laws

คณะนิติศาสตร์

School of Law

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

Law Program


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)