หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่มุ่งสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายอย่างลึกซึ้ง โดยคณาจารย์ผู้เป็นที่ยอมรับและมีผลงานในแวดวงนิติศาสตร์ ประกอบกับอุปกรณ์ที่เพียบพร้อม อาทิ ฐานข้อมูล HeinOnline สำหรับการค้นคว้าข้อมูลและข้อกฎหมายต่างๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสร้างประสบการณ์ผ่านห้องปฏิบัติการศาลจำลอง ในการฝึกว่าความ เป็นอัยการ และผู้พิพากษา ภายใต้คำแนะนำจากที่ปรึกษากฎหมายในองค์กรด้านกฎหมายชั้นนำ ก่อนต่อยอดไปสู่การฝึกงานภาคฤดูร้อนในหน่วยงานด้านกฎหมายที่สำคัญทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป

เรียนกฎหมายให้ก้าวทันยุคศตวรรษที่ 21 เพิ่มทักษะความเป็นนักกฎหมายยุคใหม่ มีกลุ่มวิชาทันสมัยที่จะทำให้ผู้เรียนได้รู้ลึกในด้านฎหมายธุรกิจ กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถต่อยอดความรู้นำไปใช้งานได้จริง ตอบโจทย์ตลาดงานและภาคธุรกิจ
เทอมแรก   22,180

ตลอดหลักสูตร 4 ปี   302,980
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด ทุน BU Bright)
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2566
ทุนการศึกษานี้มีจำนวนจำกัด โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ชื่อปริญญา

นิติศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Laws

คณะนิติศาสตร์

School of Law

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

Law Program


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)