สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปัจจุบัน​วิทยาการ​ด้าน​คอมพิวเตอร์​มี​ความ​ก้าวหน้า​และ​เปลี่ยนแปลง​ไป​อย่าง​รวดเร็ว​ สาขา​วิชา​วิทยาการ​คอมพิวเตอร์​มี​เป้า​หมาย​ที่​จะ​พัฒนา​หลักสูตร​ให้​ทัน​สมัย​และ​สามารถ​ผลิต​บัณฑิต​ให้​มี​ความ​รู้​ความ​สามารถ​ด้าน​การ​เขียน​โปรแกรม​คอมพิวเตอร์ การ​จัดการ​ระบบ​ปฏิบัติ​การ​คอมพิวเตอร์ ระบบ​ฐาน​ข้อมูล เครือ​ข่าย​สื่อสาร​คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี​อิน​เทอร์​เน็ต การ​วิเคราะห์​ออกแบบ​และ​พัฒนา​ซอฟต์แวร์​ด้วย​เทคโนโลยี​ที่​ทัน​สมัย​และ​เหมาะ​สม ตรง​กับ​ความ​ต้องการ​ของ​ผู้​ใช้​และ​องค์กร​ให้​มาก​ที่สุด นอกจาก​นี้​หลักสูตร​ยัง​เน้น​ให้​บัณฑิต​มี​ความ​สามารถ​ใน​การ​ศึกษา​และ​วิจัย​ด้าน​คอมพิวเตอร์​เพื่อ​ให้​ได้​ผล​งาน​ที่​มี​ความ​ก้าวหน้า​และ​มี​ประสิทธิภาพ สามารถ​นำ​ความ​รู้​ความ​สามารถ​ไป​ประกอบ​อาชีพ​ที่​บัณฑิต​มี​ความ​สนใจ​ได้ เพื่อ​ให้​หลักสูตร​สอดคล้อง​กับ​ความ​ต้องการ​ของ​ตลาด​แรงงาน 

ก้าวเร็วอย่างรู้ลึกทันโลกคอมพิวเตอร์ ด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์ผสานกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักสูตรต้นแบบจากองค์กร IEEE และ ACM ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตร

  • มีเครือข่ายพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยชั้นนำและบริษัททั้งในและต่างประเทศ
  • มีโอกาสได้ใบประกอบวิชาชีพสากล จาก ITPE, Google, Java SE, Oracle, SAP Certificate เพิ่มโอกาสการได้งานทำ และได้เงินเดือนสูง
  • ออกแบบและสร้างผลงานที่สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจ ด้าน Tech Startup
  • ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนา Mobile Application และผลักดันให้ส่งผลงานเข้าแข่งขันในเวทีต่างๆ
  • โครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น Ryukoku University
  • โอากาสในการขอทุนศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาเอก Ritsumeikan University
  • มีรายได้ระหว่างเรียน เรียนจบมีงานทำ
ยกระดับนักศึกษาสู่โปรแกรมเมอร์มืออาชีพ
เทอมแรก 25,680
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 361,880
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2564

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

Bachelor of Science (Computer Science)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

School of Information Technology and Innovation

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Computer Science


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)
คุณณัฐเอก วัฒนุญาน
Full-stack software engineer
บริษัท Agoda Services Co., Ltd
คุณจักรกฤษณ์ บัวงาม
Programmer
บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS)