มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปัจจุบัน​วิทยาการ​ด้าน​คอมพิวเตอร์​มี​ความ​ก้าวหน้า​และ​เปลี่ยนแปลง​ไป​อย่าง​รวดเร็ว​ สาขา​วิชา​วิทยาการ​คอมพิวเตอร์​มี​เป้า​หมาย​ที่​จะ​พัฒนา​หลักสูตร​ให้​ทัน​สมัย​และ​สามารถ​ผลิต​บัณฑิต​ให้​มี​ความ​รู้​ความ​สามารถ​ด้าน​การ​เขียน​โปรแกรม​คอมพิวเตอร์ การ​จัดการ​ระบบ​ปฏิบัติ​การ​คอมพิวเตอร์ ระบบ​ฐาน​ข้อมูล เครือ​ข่าย​สื่อสาร​คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี​อิน​เทอร์​เน็ต การ​วิเคราะห์​ออกแบบ​และ​พัฒนา​ซอฟต์แวร์​ด้วย​เทคโนโลยี​ที่​ทัน​สมัย​และ​เหมาะ​สม ตรง​กับ​ความ​ต้องการ​ของ​ผู้​ใช้​และ​องค์กร​ให้​มาก​ที่สุด นอกจาก​นี้​หลักสูตร​ยัง​เน้น​ให้​บัณฑิต​มี​ความ​สามารถ​ใน​การ​ศึกษา​และ​วิจัย​ด้าน​คอมพิวเตอร์​เพื่อ​ให้​ได้​ผล​งาน​ที่​มี​ความ​ก้าวหน้า​และ​มี​ประสิทธิภาพ สามารถ​นำ​ความ​รู้​ความ​สามารถ​ไป​ประกอบ​อาชีพ​ที่​บัณฑิต​มี​ความ​สนใจ​ได้ เพื่อ​ให้​หลักสูตร​สอดคล้อง​กับ​ความ​ต้องการ​ของ​ตลาด​แรงงาน ภาค​วิชา​วิทยาการ​คอมพิวเตอร์

ก้าวเร็วอย่างรู้ลึกทันโลกคอมพิวเตอร์ด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์ผสานกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักสูตรต้นแบบจากองค์กร IEEE และ ACM ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรให้ก้าวทันโลก

เทอมแรก 47,880
ตลอดหลักสูตร 356,580

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

Bachelor of Science (Computer Science)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

School of Information Technology and Innovation

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Computer Science


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ., กรอ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)