สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปัจจุบัน​วิทยาการ​ด้าน​คอมพิวเตอร์​มี​ความ​ก้าวหน้า​และ​เปลี่ยนแปลง​ไป​อย่าง​รวดเร็ว​ สาขา​วิชา​วิทยาการ​คอมพิวเตอร์​มี​เป้า​หมาย​ที่​จะ​พัฒนา​หลักสูตร​ให้​ทัน​สมัย​และ​สามารถ​ผลิต​บัณฑิต​ให้​มี​ความ​รู้​ความ​สามารถ​ด้าน​การ​เขียน​โปรแกรม​คอมพิวเตอร์ การ​จัดการ​ระบบ​ปฏิบัติ​การ​คอมพิวเตอร์ ระบบ​ฐาน​ข้อมูล เครือ​ข่าย​สื่อสาร​คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี​อิน​เทอร์​เน็ต การ​วิเคราะห์​ออกแบบ​และ​พัฒนา​ซอฟต์แวร์​ด้วย​เทคโนโลยี​ที่​ทัน​สมัย​และ​เหมาะ​สม ตรง​กับ​ความ​ต้องการ​ของ​ผู้​ใช้​และ​องค์กร​ให้​มาก​ที่สุด นอกจาก​นี้​หลักสูตร​ยัง​เน้น​ให้​บัณฑิต​มี​ความ​สามารถ​ใน​การ​ศึกษา​และ​วิจัย​ด้าน​คอมพิวเตอร์​เพื่อ​ให้​ได้​ผล​งาน​ที่​มี​ความ​ก้าวหน้า​และ​มี​ประสิทธิภาพ สามารถ​นำ​ความ​รู้​ความ​สามารถ​ไป​ประกอบ​อาชีพ​ที่​บัณฑิต​มี​ความ​สนใจ​ได้ เพื่อ​ให้​หลักสูตร​สอดคล้อง​กับ​ความ​ต้องการ​ของ​ตลาด​แรงงาน 

ก้าวเร็วอย่างรู้ลึกทันโลกคอมพิวเตอร์ ด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์ผสานกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักสูตรต้นแบบจากองค์กร IEEE และ ACM ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตร

  • มีเครือข่ายพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยชั้นนำและบริษัททั้งในและต่างประเทศ
  • มีโอกาสได้ใบประกอบวิชาชีพสากล จาก ITPE, Google, Java SE, Oracle, SAP Certificate เพิ่มโอกาสการได้งานทำ และได้เงินเดือนสูง
  • ออกแบบและสร้างผลงานที่สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจ ด้าน Tech Startup
  • ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนา Mobile Application และผลักดันให้ส่งผลงานเข้าแข่งขันในเวทีต่างๆ
  • โครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น Ryukoku University
  • โอกาสในการขอทุนศึกษาต่อปริญญาโท Ritsumeikan University
  • มีรายได้ระหว่างเรียน เรียนจบมีงานทำ
ยกระดับนักศึกษาสู่โปรแกรมเมอร์มืออาชีพ
เทอมแรก 25,680
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 361,880
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

Bachelor of Science (Computer Science)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

School of Information Technology and Innovation

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Computer Science


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)
คุณณัฐเอก วัฒนุญาน
Full-stack software engineer
บริษัท Agoda Services Co., Ltd
คุณจักรกฤษณ์ บัวงาม
Programmer
บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS)