คณะศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตรที่ครอบคลุมพื้นฐานการออกแบบ การวาดมือ และคอมพิวเตอร์ การสร้างทักษะพื้นฐานที่ดีในการออกแบบ เน้นให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดโจทย์ได้ ดึงความชอบของตัวเองลงไปในผลงาน ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบ บรรยากาศที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์พร้อมอุปกรณ์ที่ครบครัน 

ดึงความชอบของตัวเองสู่ในผลงาน ผสานความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการเรียนที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบ
  • Tarn Wichutar

  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

จบจากคณะ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ทุกอย่างที่เรียนมาสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างดี และการมีพื้นฐานที่ดีทำให้เราก้าวและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว