มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตรที่ครอบคลุมพื้นฐานการออกแบบ การวาดมือ และคอมพิวเตอร์ การสร้างทักษะพื้นฐานที่ดีในการออกแบบ เน้นให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดโจทย์ได้ ดึงความชอบของตัวเองลงไปในผลงาน ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบ บรรยากาศที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์พร้อมอุปกรณ์ที่ครบครัน