มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

จุดเริ่มต้นของการสร้างงานศิลปะและการออกแบบร่วมสมัยเกิดขึ้นจากการใช้จินตนาการ  ซึ่งจะต้องได้รับการขัดเกลาอย่างเป็นระบบและพัฒนาเป็นความคิดสร้างสรรค์ และเพราะศิลปะเป็นการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ นักศึกษาศิลปะจึงจำเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ  ช่างคิดช่างฝัน  รักความก้าวหน้า  รักการเรียนรู้  นอกจากนี้ยังต้องมีทัศนคติทางบวกต่อชีวิต ต่อสังคม และต่อโลกอีกด้วย  

หลักสูตรและการจัดระบบการเรียนการสอนศิลปะในคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้จินตนาการและการค้นคว้าที่กว้างไกลและ หลากหลายอันจะเป็นพื้นฐานให้แก่ความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่  จุดเริ่มต้นของทุกความคิดจึงได้รับการให้ความสำคัญและถูกนับเป็นสิ่งมีค่า  ซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุน บ่มเพาะ  ขัดเกลาและจัดระบบเพื่อนำมาสู่การสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม  คณะศิลปกรรมศาสตร์จึงให้ความสำคัญกับจินตนาการของนักศึกษาโดยมีคณาจารย์เป็นผู้ให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งด้านแนวคิดและวิธีวิทยาในการสร้างและเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอนแต่ละวิชา  

นอกจากนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ยังมีเจตจำนงและให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมที่นำมาสู่ความเป็น ประชาคม  นักสร้างสรรค์ด้วยการแสวงหา  สะสมและจัดแหล่งสนับสนุนข้อมูลทางศิลปะและการออกแบบในลักษณะต่างๆ อาทิ หนังสือศิลปะ  วีดีทัศน์  ภาพผลงาน  ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  รวมทั้งยังจัดกิจกรรมทางศิลปะหลากหลายลักษณะ  ในพื้นที่ของคณะฯ และหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่จัดสร้างขึ้นทั้งสอง วิทยาเขต

ศิลปะและงานออกแบบมีฐานะเป็นการสื่อสาร  สื่อทางศิลปะและงานออกแบบในปัจจุบันมีความหลากหลาย  และพัฒนาไปตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง  ดังนั้น  ผู้สร้างสรรค์งานศิลปกรรมจึงต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานในความเข้าใจในภาษาของ สื่อต่างๆและสามารถสื่อสารผ่านสื่อนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้าง สรรค์  การเรียนการสอนของคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จึงได้จัดการศึกษาการใช้สื่อประเภทต่างๆไว้ในวิชาพื้นฐานของคณะฯ  และภาควิชาด้วย  การสร้างความรู้  ความเข้าใจในธรรมชาติ  ภาษาของสื่อและทฤษฎีร่วมสมัยอย่างเป็นภาวะวิสัยร่วมกับการสร้างความสามารถ ทางเทคนิคต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำเสนอผลงานศิลปะและออกแบบที่ถึงพร้อมทั้งด้านความงาม และความหมาย  และเพื่อตอบสนองพัฒนาการในการสื่อสารและผลิตนี้  คณะฯได้จัดสร้างห้องปฏิบัติการที่หลากหลาย  ทันสมัย  มีคุณภาพเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้งานทั้งในและนอกเวลาเรียน  รวมทั้งจัดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคหลากหลายประเภทคอยดูแลให้คำ แนะนำ  แก่นักศึกษาตลอดการใช้ห้องปฏิบัติการ

ศิลปะเป็นศาสตร์ที่มี บทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มีความตระหนัก  ในบทบาทนี้และถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องสร้างชุมชนนักสร้างสรรค์ที่เข้ม แข็ง  เพื่อสร้างชีวิต  สร้างอนาคต  สร้างสังคม และสร้างโลกที่งดงาม