สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2529 ซึ่งทางคณะได้เปิดสอนในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเป็นหลักสูตรแรก จากนั้นในปีการศึกษา 2535 ได้เปิดสอนในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เป็นหลักสูตรที่สอง ก่อนที่จะเปิดสอนในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพิ่มเติมอีกหนึ่งหลักสูตร ในปีการศึกษา 2541 คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุนได้มีการปรับปรุงหลักสูตรของคณะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของทางมหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2552 คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุนได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา และในปีการศึกษา 2559 ได้มีการควบรวมหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเข้าด้วยกัน เพื่อปรับปรุงเป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตในปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มวิชาเลือก 3 สาขา ได้แก่ สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์การเงิน นอกจากนี้ คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุนยังเปิดสอนในระดับปริญญาโท 1 สาขา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน โดยเริ่มเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา โดยเป็นหลักสูตรที่คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง มุ่งผลิตเศรษฐศาสตรบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางด้านเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างดี ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดี มีความรู้และทักษะทางด้านการเงินและการลงทุนและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งมีคุณลักษณะอื่นๆ ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นสากล สามารถชี้นำสังคมในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจและธุรกิจนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้
เทอมแรก 24,580
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 285,830
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2564

ชื่อปริญญา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Economics

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

School of Economics and Investment

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

Economics


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)