School of Economics and Investment — Programs

Economics

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน — หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ECONOMICS | คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

การเรียนการสอนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ของ ม.กรุงเทพ ใช้หลักสูตรเชิงประยุกต์ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาทำความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์ มองทะลุทุกเทรนด์เศรษฐกิจ เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ในการลงทุน เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ด้วยหลักสูตรที่พัฒนามาจากความร่วมมือของพาร์ทเนอร์ ทั้งภาครัฐและเอกชน และมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ตัวจริง มาให้ความรู้แบบจัดเต็ม 

ทำไมต้องเรียนสาขานี้

 • เรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เชิงประยุกต์ เรียนรู้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ในการลงทุน หลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานในยุคนี้
 • เรียนกับอาจารย์ในวงการ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ
 • เสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพราะการเป็นนักลงทุนมืออาชีพจะต้องมีพื้นฐานภาษา เนื่องจากข้อมูลในการซื้อขาย และการลงทุน ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ
 • อัปเดตวิชาใหม่ๆ เปิดโลกไปอีกขั้น เช่น วิชาการลงทุนในสินทรัพย์การเงิน  วิชาการอบรมการเขียน Resume วิชาการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น
 • ฝึกลงทุนจริง ฝึกฝนการลงทุนเสมือนจริงจากโปรแกรมจำลองการเล่นหุ้น สร้างความคุ้นเคยและความเข้าใจแบบละเอียดก่อนลงทุน
 • เรียนรู้จากพาร์ทเนอร์ ได้โอกาสไปฝึกงานจริง พบกับตัวจริงจากวงการการลงทุน ธุรกิจ การเงิน หรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่ร่วมมือกับ ม.กรุงเทพ
 • เรียนรู้จริง เน้นปฏิบัติ  มีรางวัลการันตี สร้างประสบการณ์ในด้านต่างๆ เปิดโลกการฝึกภาคปฏิบัติด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันโดยการเรียนรู้นอกห้องเรียน
 • เรียนรู้การวิเคราะห์ผลของนโยบายเศรษฐกิจ สามารถเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลเที่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน และตัดสินใจการลงทุนอย่างมีเหตุผล
 • ผลักดันให้นักศึกษาได้สอบใบประกอบวิชาชีพก่อนเรียนจบ เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต สามารถทำงานได้ทันที
 • โอกาสเรียนจบได้ใน 3.5 ปี 
ชื่อปริญญา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics
คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
School of Economics and Investment
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
Economics
Cosmetic Image
What is your Passion? "เป๊บซี่ เศรษฐศาสตร์ฯ"
What is your Passion? "เป๊บซี่ เศรษฐศาสตร์ฯ"

ดูวิดีโออื่นๆ เกี่ยวกับคณะเพิ่มเติม
รีวิว | คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
Facilities
Featured
stories
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
เรียนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จบแล้วทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้
 • นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ (Economic Analyst)
 • นักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analyst)
 • ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant)
 • นักวางแผนการลงทุน (Investment Planner, IP)
 • นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations, IR)
Cosmetic Image Cosmetic Image
Alumni
วิชาน่าสนใจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
- Applied Statistics for Analyst - EC 241
- Introduction to Econometrics - EC 309
- Economic and Business Forecasting - EC 413
- Effective Presentation and Communication with Data - EC 333
- Corporate Finance - EC 214
- Investment and Regulations in Capital Market - EC 331
- Financial Derivatives - EC 332
การสมัครเรียน
คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2567)
เทอม 1: 24,580 บาท
ตลอดหลักสูตร 295,780 บาท