มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน

แห่งแรกกับหลักสูตรปริญญาตรี ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

มีทั้งหลักสูตรไทยและภาษาอังกฤษที่รองรับเนื้อหาในการสอบใบอนุญาต CFP เรียนรู้ทักษะการวางแผนรอบด้าน ทั้งแผนการเงิน การลงทุน การวางแผนประกัน การวางแผนภาษีมรดก และการวางแผนเกษียณ

พร้อมสู่การเป็นนักบริหารการเงินรุ่นใหม่ด้วยการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ความรอบรู้ในแนวคิดการบริหารการเงินในองค์กรธุรกิจและโครงสร้างการเงินทุน การบริหารสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์ หลักการลงทุนนโยบายทางการเงินการคลัง ทั้งในระดับบุคคลระดับองค์กร ระดับประเทศ และระดับโลกอย่างเจาะลึกผ่านการวิจัย และการวิเคราะห์ตลอดจนรอบรู้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนุกกับภาคปฏิบัติด้วยการฝึกงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ก่อนที่จะก้าวสู่การเป็นนักบริหารการเงินที่ประสบความสำเร็จ และเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร

เทอมแรก 51,000
ตลอดหลักสูตร 404,000

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การวางแผนการเงินและการลงทุน)

Bachelor of Business Administration (Financial and Investment Planning)

คณะบริหารธุรกิจ

School of Business Administration

สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน

Financial and Investment Planning


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)