School of Business Administration — Programs

Financial and Investment Planning

คณะบริหารธุรกิจ — สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน
FINANCIAL AND INVESTMENT PLANNING | คณะบริหารธุรกิจ

ตลาดการเงินในประเทศไทยได้เติบโตเป็นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตามรายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า คนไทยได้ให้ความสนใจกับการวางแผนระยะยาวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งครอบคลุมทั้ง การวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนประกันชีวิต การวางแผนภาษี การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก ทำให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานี้ เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานสูง และเป็นหนึ่งในอาชีพที่ทีความขาดแคลนในตลาดงานปัจจุบัน ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเติบโตและก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพนี้สูง

สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คือหลักสูตรแรกของไทยที่เปิดสอนการวางแผนการเงินและการลงทุน (Financial and Investment Planning) ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย และความร่วมมือกับองค์กรการเงินระดับประเทศในการร่างหลักสูตรที่ได้ให้ความรู้อย่างตรงจุด เจาะลึกด้านการเงินและการลงทุนทุกรูปแบบ เพิ่มทักษะการวางแผนการเงินรอบด้าน โดยสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพด้านการเงินและการลงทุน CFP ได้ทันทีเมื่อเรียนจบ

ทำไมต้องเรียนสาขานี้ 

 • หลักสูตรด้านการวางแผนการเงินและลงทุนแห่งแรกในประเทศไทย
 • ได้รับการรองรับจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
 • เรียนรู้ทักษะการวางแผนการเงินรอบด้าน เข้าใจการเงินและการลงทุนครบวงจร
 • เรียนแบบ 2 ภาษา เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและสามารถเข้าใจเนื้อหาในแบบสากล ตลอดจนต่อยอดการทำงานในอนาคต
 • พร้อมสอบใบอนุญาต CFP ระหว่างเรียน ได้เปรียบในการทำงาน สามารถทำงานได้ทุกที่ทั่วโลก
 • ฝึกงานจริงกับสถาบันการเงินชั้นนำ พร้อมกิจกรรมดูงานนอกสถานที่และ Workshop อีกมากมาย
 • เรียนกับตัวจริงจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง สอนโดยอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษผู้มีประสบการณ์และมีใบประกอบวิชาชีพ CFP และวิทยากรมืออาชีพด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน
 • เรียนรู้นอกห้องจากตัวจริงในวงการ พร้อมฝึกงานกับองค์กรระดับประเทศ
 • ผลักดันให้มีการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านการเงินและการลงทุนในระหว่างเรียน เช่น IC License, CFP โดยไม่ต้องอบรมเพิ่มเติม ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
 • เรียนจบมีโอกาสได้งานทำสูง เพราะเป็นอาชีพที่ขาดแคลนในตลาดแรงงาน  
ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การวางแผนการเงินและการลงทุน)
Bachelor of Business Administration (Financial and Investment Planning)
คณะบริหารธุรกิจ
School of Business Administration
สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน
Financial and Investment Planning
Cosmetic Image
อยากเล่นหุ้น สายลงทุน ชอบเรื่องเงิน เรียนสาขาอะไรดี?
อยากเล่นหุ้น สายลงทุน ชอบเรื่องเงิน เรียนสาขาอะไรดี?

ดูวิดีโออื่นๆ เกี่ยวกับคณะเพิ่มเติม
What is your Passion? "เฟิร์ส #บริหารธุรกิจ"
อยากเป็นวัยรุ่นเงินล้านต้องรู้ วิธีให้เงินทำงาน
BU Millionaire Game | BUFIP
Facilities
Featured
stories
เสียงจากรุ่นพี่
สิตานันท์ จิตอารีย์รัตน์ คณะบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน
เรียนที่ BU ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน แต่ศึกษาการทำงานจริงแบบมืออาชีพ ได้เห็นการทำงานจริงจากองค์กรระดับประเทศ ในระหว่างเรียนได้ไปดูงานนอกสถานที่จากบริษัทที่ใฝ่ฝันอยากร่วมงาน และมีกิจกรรม Workshop มายมายจากตัวจริงในวงการที่มาให้ความรู้แบบจัดเต็ม
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
เรียนสาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุนจบแล้วทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (CFA)
 • ผู้แนะนำการลงทุน (IC)
 • ผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)
 • นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ (Economic Analyst)
 • นักวางแผนการเงิน (CFP)
 • วาณิชธนากร (IB)
 • นักวิเคราะห์การลงทุน (IA)
 • นักลงทุน (Investor)
 • นักวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk Analyst)
 • คอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้านการเงิน
 • ผู้วางแผนการลงทุน (IP)
 • ที่ปรึกษาการเงินด้านการลงทุนและที่ปรึกษาการเงินด้านการประกันชีวิต (AFPT)
 • ผู้พัฒนาบอร์ดเกม Start Up
Cosmetic Image Cosmetic Image
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน
การวางแผนการลงทุน
Investment Planning

การวางแผนประกันภัย
Insurance Planning

การวางแผนภาษีและการวางแผนมรดก
Tax and Estate Planning

กฎหมายการเงิน การธนาคาร และหลักทรัพย์
Financial, Banking, and Securities Law

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
Real Estate Finance and Investment

ทักษะทางวิชาชีพสำหรับนักวางแผนการเงินและการลงทุน
Professional Skills for Financial and Investment Planners

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
Technological Application in Personal Finance Planning

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน
Foundation of Financial Planning

การสร้างแผนการเงินส่วนบุคคลแบบบูรณาการ
Integrated Financial Plan Construction
การสมัครเรียน
คณะบริหารธุรกิจ
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2567)
เทอม 1: 29,380 บาท
ตลอดหลักสูตร 403,880 บาท