มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน

แห่งแรกกับหลักสูตรปริญญาตรี ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

มีทั้งหลักสูตรไทยและภาษาอังกฤษที่รองรับเนื้อหาในการสอบใบอนุญาต CFP เรียนรู้ทักษะการวางแผนรอบด้าน ทั้งแผนการเงิน การลงทุน การวางแผนประกัน การวางแผนภาษีมรดก และการวางแผนเกษียณ

พร้อมสู่การเป็นนักบริหารการเงินรุ่นใหม่ด้วยการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ความรอบรู้ในแนวคิดการบริหารการเงินในองค์กรธุรกิจและโครงสร้างการเงินทุน การบริหารสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์ หลักการลงทุนนโยบายทางการเงินการคลัง ทั้งในระดับบุคคลระดับองค์กร ระดับประเทศ และระดับโลกอย่างเจาะลึกผ่านการวิจัย และการวิเคราะห์ตลอดจนรอบรู้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนุกกับภาคปฏิบัติด้วยการฝึกงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ก่อนที่จะก้าวสู่การเป็นนักบริหารการเงินที่ประสบความสำเร็จ และเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร

เทอมแรก 26,000
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 404,000

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การวางแผนการเงินและการลงทุน)

Bachelor of Business Administration (Financial and Investment Planning)

คณะบริหารธุรกิจ

School of Business Administration

สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน

Financial and Investment Planning


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)