มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน

แห่งแรกกับหลักสูตรปริญญาตรี ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

เรียนรู้ทักษะการวางแผนรอบด้าน ทั้งแผนการเงิน การลงทุน การวางแผนประกัน การวางแผนภาษีมรดก และการวางแผนเกษียณ รองรับเนื้อหาในการสอบใบอนุญาต CFP

พร้อมสู่การเป็นนักบริหารการเงินรุ่นใหม่ด้วยการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ความรอบรู้ในแนวคิดการบริหารการเงินในองค์กรธุรกิจและโครงสร้างการเงินทุน การบริหารสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์ หลักการลงทุนนโยบายทางการเงินการคลัง ทั้งในระดับบุคคลระดับองค์กร ระดับประเทศ และระดับโลกอย่างเจาะลึกผ่านการวิจัย และการวิเคราะห์ตลอดจนรอบรู้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนุกกับภาคปฏิบัติด้วยการฝึกงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ก่อนที่จะก้าวสู่การเป็นนักบริหารการเงินที่ประสบความสำเร็จ และเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร

 

  • หลักสูตรด้านการวางแผนการเงินและลงทุนแห่งแรกในไทย แห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดสอนหลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุน ( Financial and Investment Planning)  หลักสูตรปริญญาตรีที่ได้รับการรองรับจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ได้รับการร่วมมือในการร่างหลักสูตรกับสถาบันการเงินชั้นนำ เป็นหลักสูตรที่เน้นปฏิบัติจริงครอบคลุมการเงินทุกรูปแบบ เจาะลึกการเงินและการลงทุนเป็นหลัก  
  • หลักสูตรที่มีความเป็นสากล เรียนรู้ทักษะการวางแผนการเงินรอบด้าน เข้าใจทิศทางการลงทุนอย่างครบวงจร มีโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พร้อมทำงานในระดับสากลได้
  • ผลักดันให้มีการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านการเงินและการลงทุน สามารถสอบ CFP ได้ทันที เมื่อเรียนจบ โดยหลักสูตรนี้ได้เอาเนื้อหาของการอบรมรวบรวมไว้ในหลักสูตร หลังจากเรียนจบสามารถสอบ CFP ได้ทันทีโดยไม่ต้องอบรมเพิ่มเติม ทำให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
  • ฝึกงานจริงกับสถาบันการเงินชั้นนำ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารชั้นนำต่างๆ นกจากนี้ ยังมีกิจกรรมดูงานนอกสถานที่และกิจกรรม Workshop อีกมากมาย เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานจริง
  • มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและฝึกงาน
  • ได้ฝึกเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ เสริมทักษะการนำเสนอให้ดูน่าสนใจ และการพัฒนาบุคลิกภาพให้น่าเชื่อถือ เพราะทักษะที่ดีช่วยสร้างความสำเร็จในสายอาชีพได้
  • เรียนจบมีโอกาสได้งานทำสูง เพราะเป็นอาชีพที่ขาดแคลนในตลาดแรงงาน
เทอมแรก 26,000
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 404,000

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การวางแผนการเงินและการลงทุน)

Bachelor of Business Administration (Financial and Investment Planning)

คณะบริหารธุรกิจ

School of Business Administration

สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน

Financial and Investment Planning


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)