สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์สร้างสรรค์ )

การประยุกต์ของนิเทศศาสตร์ (Integrated Communication) ที่สามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาที่สนใจได้

ทุกวันนี้การสร้างแบรนด์เกี่ยวข้องกับทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์ธุรกิจบริการ สร้างแบรนด์อีเว้นท์ สร้างแบรนด์สถานที่ สร้างแบรนด์องค์กร รวมถึงการสร้างแบรนด์บุคคล เพื่อให้ทุกสิ่งที่ผ่านกระบวนการสร้างแบรนด์ให้มีคุณค่าและนำไปสู่มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ เป็นที่ต้องการและสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าเป้าหมาย

หลักสูตรสำหรับเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่การเป็นนักวางกลยุทธ์ด้านการสร้างแบรนด์และการสื่อสารแบรนด์ การออกแบบเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ การสร้างแบรนด์ตัวบุคคล หลักสูตรนี้ได้คัดสรรวิชาที่มีความครอบคลุมที่นักสร้างแบรนด์ต้องรู้ และยังมุ่งสร้างศักยภาพให้ผู้เรียนสามารถสร้างแบรนด์ธุรกิจของตัวเองได้อีกด้วย เมื่อการสร้างแบรนด์เป็นการสร้างคุณค่าเพื่อให้เกิดมูลค่า เราจะสร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีให้กับนักสร้างแบรนด์รุ่นใหม่

ตัวอย่างอาชีพของผู้ที่เรียนจบ สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ มุ่งเน้นการสื่อสารแบรนด์สร้างสรรค์

  • นักออกแบบเอกลักษณ์แบรนด์
  • นักวางแผนกลยุทธ์(Strategic Planner)
  • นักวางแผนกลยุทธ์ดิจิทัล(Digital Strategic Planner) 
  • นักกลยุทธ์แบรนด์(Brand Strategist) 
  • เจ้าของแบรนด์(Brand Owner) 
  • ผู้จัดการแบรนด์(Brand Manager) 
  • ฝ่ายสื่อสารแบรนด์สื่อสารการตลาด
อยากมีแบรนด์ อยากสร้างแบรนด์มาที่นี่
เราจะทำให้คุณมีแบรนด์
เทอมแรก 26,280
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 340,480
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่

Bachelor of Communication Arts Program in Communication and New Media

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์สร้างสรรค์ )

Creative Branding


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)