สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

เปิดโลกแห่งธุรกิจให้กว้างไกลไม่จำกัด พร้อมสำหรับการเป็นนักบริหารจัดการธุรกิจรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ ด้วยการเรียนการสอนที่พัฒนาองค์ความรู้ให้มีความทันสมัย เน้นให้นักศึกษาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องบนหลักการของเหตุผล สามารถยืนหยัดท้าทายการแข่งขันในโลกธุรกิจ รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติจริงในองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ

 • เรียนรู้การทำธุรกิจ กับองค์กรระหว่างประเทศ
 • มีวิชาที่เจาะลึกถึงตลาดในแต่ละภูมิภาคที่สำคัญของโลก เช่น ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศเอเชีย แปซิฟิค ในกลุ่มประเทศยุโรปในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง กลุ่มประเทศแอฟริกา
 • มีวิชาที่ได้ลงมือทำจริง ได้อภิปรายและวิเคราะห์กรณีศึกษาในปัจจุบัน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี และการพยากรณ์โอกาสทางธุรกิจในอนาคต
 • อาจารย์มีประสบการณ์การจากภาคธุรกิจที่มีชื่อเสียงประสบการณ์ในการทำงานและการ
  สอนมากมาย และเป็นที่ปรึกษาให้องค์กรธุรกิจชั้นนำ 
 • มีโอกาสฝึกงานกับองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเก็บประสบการณ์จากมืออาชีพ
 • ใช้โจทย์จริงจากภาคธุรกิจในการเรียนการสอน
 • เรียนกับวิทยากรและนักธุรกิจชื่อดังที่จะมาแชร์เรื่องราว กลยุทธ์ และประสบการณ์ตรงกันถึงในห้องเรียน
 • มีเครือข่ายกับบริษัทชั้นนำ เพื่อส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน 
 • มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใช้โปรแกรมสถิติและครื่องมือค้นหาข้อมูลออนไลน์
เทอมแรก 23,580
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 291,280
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2564

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

Bachelor of Business Administration (International Business Management)

คณะบริหารธุรกิจ

School of Business Administration

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

International Business Management


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

 • ม.6 หรือเทียบเท่า,
 • ปวช.,
 • ปวส. (เทียบโอนได้)
คุณชัยยศ โอสายไทย
Sales Key Account - Modern Trade
บริษัท S.C. Johnson & Son
คุณกรกนก ไชยะเดชะ
กรรมการบริหาร
บริษัท ควายทอง เออีซี จำกัด
คุณสุนิสา สุขจั่น
รองประธานกรรมการบริหาร
กลุ่มบริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
คุณวีรยุทธ์ อนุจิตรอนันต์
General Manager
Unitron Group