School of Business Administration — Programs

International Business Management

คณะบริหารธุรกิจ — สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT | คณะบริหารธุรกิจ

ในยุคธุรกิจไร้พรมแดนที่สินค้าและการบริการสามารถเชื่อมต่อกับผู้บริโภคได้ทั่วโลก โอกาสเติบโตในฐานะของนักบริหารรุ่นใหม่ยังรอคุณอยู่เสมอ  

เรียนรู้การเป็นนักบริหารที่มีแนวคิดด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย มุ่งเน้นให้นักศึกษาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องบนหลักการของเหตุผล โดยมีอาจารย์และวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากภาคธุรกิจที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ปรึกษาให้องค์กรธุรกิจชั้นนำ พร้อมเสริมทักษะภาษาต่างประเทศและทักษะดิจิทัลในการเรียนและการสอน และรับประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติจริง สัมผัสประสบการณ์จากโจทย์ธุรกิจจริง จากเครือข่ายองค์กรธุรกิจชั้นนำทั้งในไทยและระหว่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาของเราพร้อมเป็นนักธุรกิจที่สามารถยืนหยัดท้าทายการแข่งขันในระดับสากลได้ และเป็นที่ต้องการของตลาดงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
 
ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจสายวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ หรือธุรกิจสายสตาร์ทอัพ (Start-Up) และเจ้าของธุรกิจระหว่างประเทศ ก็ล้วนเป็นเส้นทางการงานที่พร้อมจะให้นักศึกษาของเราก้าวเดินไปอย่างมืออาชีพแน่นอน 

ทำไมต้องเรียนสาขานี้

 • เรียนรู้การทำธุรกิจระหว่างประเทศอย่างถูกต้องและเป็นระบบ
 • ฝึกปฏิบัติ และสัมผัสประสบการณ์ที่ท้าทายจากโจทย์ธุรกิจจริง
 • มีวิชาที่เจาะลึกถึงตลาดในแต่ละภูมิภาคที่สำคัญของโลก
 • อาจารย์และวิทยากรมีประสบการณ์จากภาคธุรกิจที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ปรึกษาให้องค์กรธุรกิจชั้นนำ
 • มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรียนสนุกจากเกมธุรกิจ
 • เน้นให้นักศึกษาคุ้นเคยกับเทคโนโลยี ทำธุรกิจได้ทุกหนแห่ง
 • เติมความพร้อม เพิ่มความมั่นใจกับกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา
 • มีเครือข่ายกับองค์กรชั้นนำ เพื่อส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน ทั้งในและต่างประเทศ
 • การจัดการอบรมการเตรียมความพร้อมในการสมัครและสัมภาษณ์งานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผ่านทางวิชา Personality Development โดยวิทยากรจากจากบริษัทชั้นนำต่างๆ
 • สามารถจบได้ภายใน 3.5 ปี 
ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
Bachelor of Business Administration (International Business Management)
คณะบริหารธุรกิจ
School of Business Administration
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
Cosmetic Image
แชร์เทคนิคการทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจีน | คุณกรกนก ไชยะเดชะ ศิษย์เก่าสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
แชร์เทคนิคการทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจีน | คุณกรกนก ไชยะเดชะ ศิษย์เก่าสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Facilities
Featured
stories
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้

ธุรกิจสายนำเข้า-ส่งออก

 • ผู้บริหาร/นักปฏิบัติการด้านนำเข้า-ส่งออก
 • ผู้บริหาร/นักปฏิบัติการในภาครัฐที่สนับสนุนการนำเข้า-ส่งออก

ธุรกิจสายวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์

 • นักวางแผน/ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ผู้บริหาร/ นักปฏิบัติการในองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ/ บรรษัทข้ามชาติ/ หน่วยงานรัฐบาล

ธุรกิจสายสตาร์ทอัพ (Start-Up) และเจ้าของธุรกิจระหว่างประเทศ

 • ผู้ประกอบการระดับโลก
 • ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมระดับโลก
 • สตาร์ทอัพ/เจ้าของธุรกิจ/นักธุรกิจดิจิทัล
Cosmetic Image Cosmetic Image
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
วิชาเอกเลือกที่ครอบคลุมและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
- International Business Management and Sustainable Development Goals (SDGs)
- International Product and Process Standards
- International Business Management and the Changing World Order
- Foreign Market Entry Strategies

ส่งออก-นำเข้าเป็น จะเริ่มต้นจากศูนย์หรือต่อยอดธุรกิจที่บ้านก็ได้
- การจัดการส่งออกและนำเข้า
Export-Import Management
- เอกสารการค้าระหว่างประเทศ
International Trade Documents
- พิธีการศุลกากร
Customs Systems
- การจัดการองค์การข้ามวัฒนธรรม
Cross-cultural organization management
- ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่
International Business in Emerging Countries

จัดการกลยุทธ์ได้อย่างมีชั้นเชิง พร้อมร่วมงานกับบริษัทระดับโลก
- พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ
Consumer Behavior in Global Market
- การจัดทำแผนธุรกิจระหว่างประเทศ
Developing an International Business Plan
- การจัดการกลยุทธ์ระหว่างประเทศ
International Strategic Management

เตรียมพร้อมสู่การเป็นสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมระดับโลก
- การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก
Global Entrepreneurship
- ประสบการณ์ธุรกิจต่างประเทศ
Global Business Experience
- เทคโนโลยีสำหรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Technology for International Business Management
- ธุรกิจระดับโลกและนวัตกรรม
Global Business and Innovation

มีวิชาเฉพาะด้าน-เลือกที่มุ่งเน้นการทำธุรกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอีกด้วย ได้แก่
- International Business in Asia-Pacific Countries
- International Business in European Countries
- International Business in Latin American Countries
- International Business in Middle Eastern Countries
- International Business in African Countries
- International Business in Emerging Countries
- International Business in ASEAN Countries
การสมัครเรียน
คณะบริหารธุรกิจ
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2567)
เทอม 1: 23,580 บาท
ตลอดหลักสูตร 291,280 บาท