สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

เปิดโลกแห่งธุรกิจให้กว้างไกลไม่จำกัด พร้อมสำหรับการเป็นนักบริหารจัดการธุรกิจรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ ด้วยการเรียนการสอนที่พัฒนาองค์ความรู้ให้มีความทันสมัย เน้นให้นักศึกษาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องบนหลักการของเหตุผล สามารถยืนหยัดท้าทายการแข่งขันในโลกธุรกิจ รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติจริงในองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ

 • เรียนรู้การทำธุรกิจ กับองค์กรระหว่างประเทศ
 • มีวิชาที่เจาะลึกถึงตลาดในแต่ละภูมิภาคที่สำคัญของโลก เช่น ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศเอเชีย แปซิฟิค ในกลุ่มประเทศยุโรปในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง กลุ่มประเทศแอฟริกา
 • มีวิชาที่ได้ลงมือทำจริง ได้อภิปรายและวิเคราะห์กรณีศึกษาในปัจจุบัน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี และการพยากรณ์โอกาสทางธุรกิจในอนาคต
 • อาจารย์มีประสบการณ์การจากภาคธุรกิจที่มีชื่อเสียงประสบการณ์ในการทำงานและการ
  สอนมากมาย และเป็นที่ปรึกษาให้องค์กรธุรกิจชั้นนำ 
 • มีโอกาสฝึกงานกับองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเก็บประสบการณ์จากมืออาชีพ
 • ใช้โจทย์จริงจากภาคธุรกิจในการเรียนการสอน
 • เรียนกับวิทยากรและนักธุรกิจชื่อดังที่จะมาแชร์เรื่องราว กลยุทธ์ และประสบการณ์ตรงกันถึงในห้องเรียน
 • มีเครือข่ายกับบริษัทชั้นนำ เพื่อส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน 
 • มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใช้โปรแกรมสถิติและครื่องมือค้นหาข้อมูลออนไลน์

 

เทอมแรก   23,580

ตลอดหลักสูตร 4 ปี   291,280
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด ทุน BU Bright)
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2566
ทุนการศึกษานี้มีจำนวนจำกัด โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

Bachelor of Business Administration (International Business Management)

คณะบริหารธุรกิจ

School of Business Administration

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

International Business Management


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

 • ม.6 หรือเทียบเท่า,
 • ปวช.,
 • ปวส. (เทียบโอนได้)
คุณชัยยศ โอสายไทย
Sales Key Account - Modern Trade
บริษัท S.C. Johnson & Son
คุณกรกนก ไชยะเดชะ
กรรมการบริหาร
บริษัท ควายทอง เออีซี จำกัด
คุณสุนิสา สุขจั่น
รองประธานกรรมการบริหาร
กลุ่มบริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
คุณวีรยุทธ์ อนุจิตรอนันต์
General Manager
Unitron Group