มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

ที่เดียวที่ให้โอกาสก้าวสู่ธุรกิจบริการอย่างแท้จริง สู่การเป็นทั้งเจ้าของภัตตาคาร คอฟฟี่ข็อฟใน BU Restaurant และ BU Cafe เพื่อมอบประสบการณ์ตรงผ่านการเรียนรู้ทางวิชาการ และการฝึกปฎิบัติ ภายในห้องปฎิบัติการที่จำลอง เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการปฎิบัติงานเฉพาะสาขาแก่นักศึกษา ตลอดจนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกและทดลองทำงานไปประกอบอาชีพของตนเอง รวมถึงการมุ่งเน้นการเรียนทักษะที่หลากหลาย อาทิ การจัดการและการบริหารงานอุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งทักษะในด้านการสื่อสาร ทั้งภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาญึ่ปุ่น และภาษาในอาเซียน อาทิ ภาษาอาบาซา ภาษาเวียดนาม ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ โดยเลือกเรียนตามความสนใจทั้งวิชาเอก และวิชาโท นอกจากนี้ยังส่งเสริมการฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ