มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

ก้าวสู่ธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง สู่การเป็นทั้งเจ้าของภัตตาคาร คอฟฟี่ช็อปใน BU Restaurant และ BU Cafe เพื่อมอบประสบการณ์ตรงผ่านการเรียนรู้ทางวิชาการ และการฝึกปฎิบัติ ภายในห้องปฎิบัติการที่จำลองและเครื่องบินจำลอง เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการปฎิบัติงานเฉพาะสาขาแก่นักศึกษา ตลอดจนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกและทดลองทำงานไปประกอบอาชีพของตนเอง รวมถึงการมุ่งเน้นการเรียนทักษะที่หลากหลาย อาทิ การจัดการและการบริหารงานอุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งทักษะในด้านการสื่อสาร ทั้งภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษารัสเซีย และภาษาในอาเซียน อาทิ ภาษาอาฮาซา ภาษาเวียดนาม ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ โดยเลือกเรียนตามความสนใจทั้งวิชาเอก และวิชาโท นอกจากนี้ยังส่งเสริมการฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ

 

#BUHTM
สัมผัสกับประสบการณ์จริง อาคารเรียน Tourism Tower ตึกสวยทันสมัย ให้ฝึกปฏิบัติจริง ทั้งการโรงแรม การบิน การท่องเที่ยว บินเชี่ยวเที่ยวสนุก ได้ทุกภาษา