สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นวิทยาการข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ยุคที่เทคโนโลยีมีฐานข้อมูลจำนวนมากโลดแล่นอยู่บนโลกดิจิทัล และทุกองค์กรล้วนต้องการบุคคลที่เชี่ยวชาญในสายงานทางด้านซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานด้านเทคนิคเฉพาะทาง และมีทักษะการบริหารจัดการข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอันมหาศาล ตลอดจนดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบการทำงานทั้งหมด 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนการทำงานที่ตอบโจทย์วงการดิจิทัล พร้อมรองรับความต้องการของตลาดงานที่เติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยการบ่มเพาะคุณภาพของนักศึกษา ยกระดับการเรียนที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง กับสาขาใหม่ “สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นวิทยาการข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”

โดยสาขามีความมุ่งเน้นเฉพาะทาง สำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ที่เป็นอาชีพใหม่ที่เป็นที่ต้องการของตลาดงานด้านไอที เรียนรู้แบบวิเคราะห์เจาะลึกทั้งด้านการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การสร้างแบบจำลอง การใช้โมเดลเพื่อนำผลลัพธ์ไปใช้ประกอบการตัดสินใจและทำนายแนวโน้มตามความต้องการขององค์กร ตลอดจนการต่อยอดพัฒนาข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบความปลอดภัยและความมั่นคงไซเบอร์ ที่มีความจำเป็นกับทุกองค์กร เรียนรู้การป้องกันข้อมูลและการเจาะระบบ ในลักษณะต่างๆ ผ่านซอฟต์แวร์หรือเครือข่าย อาทิ ข้อมูลความลับองค์กร เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลการเงิน เป็นต้น ตอบโจทย์นักศึกษาที่ชื่นชอบความท้าทายในการทำงาน

ทั้งนี้ สาขาได้เพิ่มความเข้มข้นในการเรียนด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรมกับบริษัท T-Net และบริษัท G-Able ซึ่งที่เป็นมืออาชีพในวงการ และได้ลงมือปฏิบัติจริงกับโซลูชันและ Data ของธุรกิจ ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสายงาน และเพิ่มโอกาสการเข้าทำงานทันที ที่สำเร็จการศึกษา

เทอมแรก   15,680

ตลอดหลักสูตร 4 ปี   361,880
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด ทุน BU Best Choice)
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2565 นี้มีผลตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2565

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

Bachelor of Science (Computer Science)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

School of Information Technology and Innovation

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นวิทยาการข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

Computer Science - Data Science and Cybersecurity


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)