School of Humanities and Tourism Management — Programs

Tourism and Cruise Management

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว — สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและเรือสำราญ
Tourism and Cruise MANAGEMENT | คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

ก้าวทันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรที่รวมศาสตร์งานบริการแบบครบวงจร ทั้ง Tourism Management, MICE Management, Wellness Tourism Management, และ Cruise Management ไว้ที่เดียว

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญและมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศและโลกเป็นอันดับต้นๆ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและเรือสำราญ การเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ พร้อมนำไปใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภายใต้การดูแลโดยทีมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รายวิชาครอบคลุมตำแหน่งงานที่สำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเรือสำราญ ครบถ้วนทั้งภาคทฤษฎีที่ใช้การได้จริง และรายวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติ โดยทีมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

มีเครือข่ายพันธมิตรครบทุกด้านการท่องเที่ยว ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและเข้าถึงความหลากหลายของธุรกิจ พร้อมต่อยอดการทำงานในธุรกิจที่แตกต่างได้อย่างสมบูรณ์ สามารถเลือกกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศได้ 6 กลุ่ม (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สเปน เยอรมัน ฝรั่งเศส) เน้นการฝึกงานเพื่อเตรียมความเป็นมืออาชีพ ทำงานจากโจทย์จริง และประสบการณ์จริง โดยมีอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย BU Travel และมีหลักสูตรฝึกงานและสหกิจศึกษาอีกด้วย 

นอกจากนี้เรายังมีโครงการ TMCA ที่ร่วมมือกับคณะนิเทศศาสตร์ ให้นักศึกษาสามารถต่อยอดสู่อาชีพ Online Content Creator ด้วยการนำส่วนหนึ่งของวิชาจากคณะนิเทศศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เช่น Digital Media Narratives/ Celebrity and Influencer Branding / Blog and Vlog for Lifestyle/ Travel Program เป็นต้น 

ทำไมต้องเรียนสาขานี้

 • เนื้อหาครอบคลุมความรู้ทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเรือสำราญ
 • รายวิชาครอบคลุมตำแหน่งงานที่สำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเรือสำราญ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
 • มีทีมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเรือสำราญ
 • จัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นสากล และส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ
 • เรียนทุกขั้นตอนการจัดการท่องเที่ยว ได้รับประสบการณ์จริงในการจัดนำเที่ยว และการเดินทางจริง
 • มีเครือข่ายพันธมิตรครบทั้งด้านการท่องเที่ยวและเรือสำราญ ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและเข้าถึงความหลากหลายของธุรกิจ พร้อมต่อยอดการทำงานในธุรกิจที่แตกต่างได้อย่างสมบูรณ์ 
 • เลือกกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศได้ 6 กลุ่ม ได้แก่ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สเปน เยอรมัน และฝรั่งเศส เพื่อเพิ่มโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
 • ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย สำหรับการปฏิบัติงานในงานท่องเที่ยวและเรือสำราญ เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างมืออาชีพ
 • การฝึกงานและสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ และโอกาสทำงานหลังจบการศึกษา
ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และเรือสำราญ)
Bachelor of Arts in Tourism and Cruise Management
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
School of Humanities and Tourism Management
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและเรือสำราญ
Tourism and Cruise Management
Cosmetic Image
อยากทำงานในโรงแรม สนามบิน เรือสำราญ มาที่คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ม.กรุงเทพ
อยากทำงานในโรงแรม สนามบิน เรือสำราญ มาที่คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ม.กรุงเทพ

ดูวิดีโออื่นๆ เกี่ยวกับคณะเพิ่มเติม
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม
Facilities
Featured
stories
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
เรียนสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและเรือสำราญจบแล้วทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้

อาชีพด้าน Tourism Management 

 • เจ้าของธุรกิจนำเที่ยว
 • เจ้าของธุรกิจตัวแทนจำหน่าย (Travel Agent)
 • เจ้าของธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อาทิ ยานพาหนะ โรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์/ หัวหน้าทัวร์
 • นักการตลาด นักวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
 • พนักงานบริษัทนำเที่ยว/ พนักงานบริษัทธุรกิจตัวแทนจำหน่าย (Travel Agent)
 • พนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA)

อาชีพด้าน Cruise Management 

 • พนักงานปฏิบัติงานส่วนครัวบนเรือสำราญ
 • พนักงานปฏิบัติงานส่วนจัดเลี้ยงและห้องอาหารบนเรือสำราญ
 • พนักงานปฏิบัติงานส่วนห้องพักบนเรือสำราญ
 • พนักงานปฏิบัติงานส่วนบาร์และเครื่องดื่มบนเรือสำราญ
 • พนักงานปฏิบัติงานส่วนขายของที่ระลึกบนเรือสำราญ

อาชีพด้าน  Wellness Tourism Management

 • ผู้ดูแลด้านอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะกลุ่มสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 • ผู้นำด้านนันทนาการสำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 • พนักงานแนะนำบริการการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 • พนักงานในธุรกิจสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

อาชีพด้าน MICE Management

 • ผู้จัดงานประชุมวิชาชีพ (Professional Convention Organizer: PCO)
 • ผู้วางแผนจัดงานประชุม (Project Planner)
 • ผู้ดูแลเรื่องการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Professional Exhibition Organizer : PEO)
 • ผู้ประกอบการธุรกิจการจัดนิทรรศการและการประชุม
 • พนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดนิทรรศการ และการประชุมทั้งระดับชาติและนานาชาติ เช่น สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชมและนิทรรศการ (TCEB) และสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (TICA)
Cosmetic Image Cosmetic Image
Alumni
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและเรือสำราญ
Wellness Tourism Management
- Recreation for Wellness Tourism
- Wellness Cuisine and Beverage
- SPA Management
- English for Wellness Tourism
Tourism Management
- Gastronomic Tourism
- Community Based Tourism
- Creative Tourism
- English for Tour Guides
MICE Management
- Sport Event Management
- Festival and Cultural Event Management
- Event Concept and Design
- English for MICE Project Pitching and Negotiation
Cruise Management
-Dining Operation for Cruise
- Bartending Services for Cruise
- English for Cruise
- Food Styling and Design for Banquet
การสมัครเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว