สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มุ่งเน้นดิจิทัลคอมเมิร์ซโลจิสติกส์

 

เรียนรู้ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ครบวงจร ตอบโจทย์ตลาดงานด้านธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจออนไลน์ต่างๆ เรียนลึกรู้จริงทุกกระบวนการ พร้อมบ่มเพาะเพิ่มเติมทักษะด้านการตลาดดิจิทัลและธุรกิจออนไลน์ ได้เรียนรู้เชิงวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจด้านโลจิสติกส์สมัยใหม่ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ได้รับความรู้จากวิทยากรพิเศษและศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำ ตั้งแต่ปี 1 

-ร่วมกับองค์กรและบริษัทชั้นนำจากพันธมิตรตัวจริงในวงการโลจิสติกส์ Flash Express, Central Group, Kerry Express, DHL Express, และ ThaiBev เป็นต้น 

-มีกิจกรรมเสริมทักษะ พัฒนาความสามารถตลอดหลักสูตร

- การทดลองทำธุรกิจจริงบนโลกเสมือนจริง

- เรียน 3 ปี และได้ฝึกงานจริง เพิ่มโอกาสในการได้งานทำหลังจากฝึกงาน

-โครงการ The Alpha & Queen Bee Commerce Project ปั้นดาวรุ่งธุรกิจดิจิทัล เรียนรู้ประสบการณ์จริง จากวิทยากรสุดพิเศษ 

-โครงการ Digital Business Final Project โครงการที่เตรียมพร้อมนักศึกษาร่วมกับ บริษัทพันธมิตรก่อนออกไปฝึกงานจริง

 

 

เทอมแรก 25,580
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 314,480
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management)

คณะบริหารธุรกิจ

School of Business Administration

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มุ่งเน้นดิจิทัลคอมเมิร์ซโลจิสติกส์

Logistics and Supply Chain Management (Digital Commerce Logistics)


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.