มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

เรียนรู้เศรษฐกิจและเข้าใจภาคธุรกิจ วิเคราะห์เทรนด์เศรษฐกิจโลกอนาคตอย่างมืออาชีพเพื่อให้รู้จังหวะในการลงทุน รวมทั้งสอนเน้นให้นักศึกษามี Entrepreneurial Spirit เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด (Optimize resource) เพื่อนักศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระเป็นนักธุรกิจหรือเป็นนายตัวเองให้ประสบความสําเร็จ