สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Architecture Program) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างสถาปนิกรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมด้วยความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งด้านแนวคิดและฝีมือการออกแบบ ผ่านการเรียนการสอนที่ประยุกต์ศาสตร์และศิลป์เข้าไว้ด้วยกัน ด้วยการเรียนรู้องค์ความรู้ทางศิลปะในการออกแบบร่วมสมัย ผสานกับศาสตร์ความรู้ในการบริหารจัดการงานออกแบบในทุกขั้นตอน พร้อมการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่วิชาชีพทางสถาปัตกรรมในระดับสากล สามารถปรับตัวให้เข้ากับทิศทางการออกแบบในอนาคตและเรียนรู้ที่จะตอบโจทย์การทำงานในระดับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับองค์กรวิชาชีพหรือสังคมได้อย่างมืออาชีพ

 

สาขาสถาปัตยกรรมมี Studio ให้เลือกตามความเชี่ยวชาญหรือความสนใจเพื่อต่อยอดอาชีพในอนาคตถึง 3 Studios

Architectural Technology

Environmental Design

Real Estate Innovation and Urban Development

เน้นรูปแบบการเรียน 2 แบบ คือ project based learning (PBL) และ class based learning (CBL)

เทอมแรก 28,080
ตลอดหลักสูตร 469,780
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Architecture

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

School of Architecture

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)

Architecture


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)