สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Architecture Program) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างสถาปนิกรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมด้วยความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งด้านแนวคิดและฝีมือการออกแบบ ผ่านการเรียนการสอนที่ประยุกต์ศาสตร์และศิลป์เข้าไว้ด้วยกัน ด้วยการเรียนรู้องค์ความรู้ทางศิลปะในการออกแบบร่วมสมัย ผสานกับศาสตร์ความรู้ในการบริหารจัดการงานออกแบบในทุกขั้นตอน พร้อมการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่วิชาชีพทางสถาปัตกรรมในระดับสากล สามารถปรับตัวให้เข้ากับทิศทางการออกแบบในอนาคตและเรียนรู้ที่จะตอบโจทย์การทำงานในระดับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับองค์กรวิชาชีพหรือสังคมได้อย่างมืออาชีพ

 

สาขาสถาปัตยกรรมมี Studio ให้เลือกตามความเชี่ยวชาญหรือความสนใจเพื่อต่อยอดอาชีพในอนาคตถึง 6 Studio

  • Architectural Technology

  • Design Studio and Art Space

  • Architectural Digital Lab

  • Environmental Design

  • Real Estate Innovation and Urban Development

  • Architectural Culture and Community Research

 

เน้นรูปแบบการเรียน 2 แบบ คือ project based learning (PBL) และ class based learning (CBL)

แบบ PBL นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านโครงการจริง ได้รับประสบการณ์จริงจากการทำงาน และต้องแก้ปัญหาจริงที่มีความซับซ้อน

แบบ CBL นักศึกษาได้ฝึกฝน เพิ่มพูนทักษะการออกแบบ เขียนแบบ การเลือกใช้โครงสร้างผ่านโครงการที่กำหนดให้ภายในห้องเรียน

โดยนักศึกษาทุกคนในทุก studio จะได้เรียนแบบ CBL แน่นอน แต่ในส่วนการเรียนแบบ PBL นั้น จะมีการเรียนเฉพาะบางกลุ่มในบาง studio เท่านั้น

เทอมแรก   24,580

ตลอดหลักสูตร   463,080
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด ทุน BU Bright)
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2566
ทุนการศึกษานี้มีจำนวนจำกัด โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ชื่อปริญญา

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Architecture

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

School of Architecture

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)

Architecture


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)