สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล)

การประยุกต์ของนิเทศศาสตร์ (Integrated Communication) ที่สามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาที่สนใจได้

เหนือกว่าด้วยหลักสูตรที่สร้างนักประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลที่มากด้วยความคิดสร้างสรรค์ มองการณ์ไกล ก้าวล้ำไปกับเทคโนโลยี และแนวโน้มของโลกธุรกิจสมัยใหม่อย่างรอบด้าน เรียนรู้การคิดวิเคราะห์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การดําเนินงานประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพื่อเป็นที่สุดของนักประชาสัมพันธ์ที่ร่วมสมัยมีวิธีคิดด้านธุรกิจและแบรนด์ ที่เข้าใจ Digital Lifestyle และเป็น PR ที่ตอบโจทย์อนาคต 

ผู้สอนเป็นทีมอาจารย์มืออาชีพ พร้อมอาจารย์พิเศษเฉพาะทางที่จะมาสอนประสบการณ์ตรง ต่อยอดความสำเร็จด้วยการเรียนกับบรรยากาศจริง และฝึกงานกับพันธมิตรบริษัทชั้นนำระดับนานาชาติ เพราะทุกองค์กรต้องการนักประชาสัมพันธ์ พร้อมเครือข่ายศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ผู้เรียนจะเรียนรู้ทั้งการเป็นนักประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล สามารถทำงานได้หลากหลาย และเรียนรู้ปรับตัวได้ไวกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลง ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพราะอาชีพนักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล เป็นอาชีพอันดับต้นๆ ที่เป็นที่ต้องการขององค์กรทุกประเภท สามารถทำงานได้หลากหลายทั้งในหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ และมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ นอกจากนี้ยังสามารถทำอาชีพอิสระ และเจ้าของธุรกิจสำหรับผู้ที่มองเห็นโอกาสอันเป็นไปได้ทางธุรกิจ

ตัวอย่างอาชีพของผู้ที่เรียนจบหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล 

 • Public Relations
 • Corporate Communications
 • Customer Relations
 • AE (Account Executive)
 • Communication Consultant 
 • PR Consultant
 • Digital PR
 • Strategic Planner
 • Content Strategist
 • Content Marketing
 • Social Media Analyst
 • Marketing Communications
 • Media Relations
 • Digital Media Planner 
 • Community Relations
 • CSR (Corporate Social Responsibility)
 • Crisis Management
 • Artist Management
 • Project Coordinator
 • Spokesperson
การประชาสัมพันธ์ดิจิทัล
เราสร้างนักประชาสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์อนาคต
เทอมแรก 26,280
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 337,980
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่

Bachelor of Communication Arts Program in Communication and New Media

คณะนิเทศศาสตร์

School of Communication Arts

สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล)

Digital Public Relations


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

 • ม.6 หรือเทียบเท่า,
 • ปวช.,
 • ปวส. (เทียบโอนได้)
คุณปาณิชดา แสงสุวรรณ
ดารานักแสดง
ช่อง 7
คุณพัชรวลัย พงษ์ภมร
นักแสดง
ช่อง 3
คุณธนากร ชินกุล
ดีเจ และพิธีกร
คุณทัศนียา การสมนุช
ดารานักแสดง
ช่อง 7