School of Communication Arts — Programs

Digital Public Relations

คณะนิเทศศาสตร์ — สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล)
DIGITAL PUBLIC RELATIONS | คณะนิเทศศาสตร์

นักประชาสัมพันธ์ต้องตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภค สื่อสารทุกความตั้งใจขององค์กรได้อย่างชัดเจน! และนี่คือช่วงเวลาของนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ที่จะมารับบทบาทเป็นผู้นำด้านการสื่อสารในโลกวันนี้ เพื่อส่งต่อเรื่องราวและความตั้งใจขององค์กรไปสู่ผู้บริโภคแล้ว 

อาชีพนักประชาสัมพันธ์เป็นอาชีพอันดับต้นๆ องค์กรทั้งเล็กและใหญ่ต้องการมาก เมื่อโลกเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยน  นักประชาสัมพันธ์ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เพื่อให้เป้าหมายของการสื่อสารองค์การสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยหลักสูตรที่เน้นการประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัลมากขึ้น พร้อมสร้างแนวคิด ปลูกจิตวิญญาณของความเป็น PR แบบล้ำสมัย ตามทันทุกเทรนด์โลกแบบไม่ตกยุค ฝึกฝนการคิด วิเคราะห์การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และยังคงเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมต่อสังคม เพื่อสร้างความมั่นคงและผลประกอบการขององค์กรอย่างยั่งยืน 

หลักสูตรที่มาพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์ มองการณ์ไกล ก้าวล้ำไปกับเทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่ เรียนรู้เชิงกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เพื่อก้าวสู่การเป็นนักประชาสัมพันธ์ ที่เข้าใจ Digital Lifestyle และเป็น PR ที่ตอบโจทย์อนาคต นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ตรง พร้อมรับมือกับบริบทของโลกเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  

ก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ พร้อมพัฒนาภาพลักษณ์ทุกองค์กร เรียนรู้การวางแผนประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ แก้ไขวิกฤติได้ทันท่วงที พร้อมทันทุกเทรนด์ข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี ธุรกิจสมัยใหม่ ให้สามารถวิเคราะห์และวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่องานประชาสัมพันธ์ สามารถเป็นได้ทั้งนักประชาสัมพันธ์องค์กร และนักประชาสัมพันธ์บุคคล โลกใบใหญ่ของนักประชาสัมพันธ์กำลังรอให้คุณมาพิสูจน์! 

ทำไมต้องเรียนสาขานี้

 • มีความเชี่ยวชาญในการผลิตนักประชาสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จกว่า 40 ปี
 • หลักสูตรที่สร้างนักประชาสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์ในยุค Digital ออกแบบหลักสูตรร่วมกับองค์กรชั้นนำของประเทศออกแบบหลักสูตรร่วมกับองค์กรชั้นนำของประเทศ
 • เติมความรู้ตลอด 4 ปีกับวิทยากรแถวหน้าของเมืองไทย พร้อม Master Class ที่เรียนกับกูรูในทุกเทอม
 • พันธมิตรระดับประเทศที่เป็นเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ชั้นนำ เรียนจริงผ่านการทำโปรเจกต์กับหน่วยงานที่มีชื่อเสียง
 • เรียนรู้ศาสตร์ของการประชาสัมพันธ์กับมืออาชีพและนักประชาสัมพันธ์จากแวดวงธุรกิจชั้นนำ 
 • ฝึกงานในองค์การชั้นนำและมีโอกาสได้งานทำ
 • มีเครือข่ายศิษย์เก่ารุ่นพี่ PR ที่พร้อมสนับสนุน กว่า 10,000 คน

 

ชื่อปริญญา
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่
Bachelor of Communication Arts Program in Communication and New Media
คณะนิเทศศาสตร์
School of Communication Arts
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล)
Digital Public Relations
Cosmetic Image
Facilities
Featured
stories
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
เรียนสาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล)จบแล้วทำอาชีพอะไร
จบแล้วทำอาชีพอะไร
 • นักประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Public Relations) 
 • ผู้จัดการโครงการณ์ประชาสัมพันธ์ (PR Campaign Manager)
 • นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (Digital PR)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารความสัมพันธ์สื่อ (Media Relations Specialist)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารองค์กร (Corporate Communications Specialist)
 • ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร (Communication Consultant)
Cosmetic Image Cosmetic Image
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่ (มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล)
- กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ดิจิทัล
Digital Public Relations Strategy

- การเขียนและการสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์
Public Relations Writing and Content Creation

- การบริหารภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์การ
Image and Reputation Management

- การบริหารความสัมพันธ์
Relationship Management

- การสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนออนไลน์
Social Media Community
การสมัครเรียน
คณะนิเทศศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2567)
เทอม 1: 26,280 บาท
ตลอดหลักสูตร 337,980 บาท