มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ

คิดนอกกรอบ ตอบโจทย์ด้วย การฝึกทําธุรกิจจริง ที่ผนวกความเชี่ยวชาญทุกสาขาของธุรกิจ พร้อมเป็นนักบริหารที่สร้างสรรค์ นักศึกษาจะได้เข้าฝึกปฏิบัติงานในโครงการ CEMP (Creative Entrepreneurial Marketing Project) โครงการ ที่นักศึกษาจะได้ลงมือปฏิบัติจริงจากความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างธุรกิจและทําการตลาดสินคาของตนเอง ทําให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยความ สนุกสนาน และได้ประสบการณ์จริงที่ดี เพื่อฝึกการสร้างธุรกิจของตนเอง นับตั้งแต่นําเสนอความคิดด้านผลิตภัณฑ์ การวางแผน การเงิน บัญชี วางแผนการตลาด แผนการขาย การสร้างแบรนด์ และนําแผนงานนั้นไปดําเนินธุรกิจจริง มีโอกาสติดต่อกับบริษัท ห้างร้านต่างๆ เพื่อการเจรจาต่อรอง รวมทั้งได้พัฒนาและสร้างเสริมประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อก้าวทันโลกของการแข่งขัน