มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรที่ทันสมัยและครบทุกด้านของการบริหารธุรกิจ มีหลากหลายสาขาให้เลือกเรียน ตอบโจทย์สายอาชีพในอนาคต เสริมความแกร่งด้วยการจับมือกับพันธมิตรครบทุกด้าน ได้ฝึกงานที่ผนวกความเชี่ยวชาญทุกสาขาของธุรกิจ พร้อมเป็นนักบริหารที่สร้างสรรค์

นักศึกษาจะได้เข้าฝึกปฏิบัติงานในโครงการ CEMP (Creative Entrepreneurial Marketing Project) โครงการที่นักศึกษาจะได้ลงมือปฏิบัติจริงจากความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างธุรกิจและทําการตลาดสินค้าของตนเอง ทําให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ เพื่อฝึกการสร้างธุรกิจของตนเอง นับตั้งแต่นําเสนอความคิดด้านผลิตภัณฑ์ การวางแผน การเงิน บัญชี วางแผนการตลาด แผนการขาย การสร้างแบรนด์ และนําแผนงานนั้นไปดําเนินธุรกิจจริง มีโอกาสติดต่อกับบริษัท เพื่อการเจรจาต่อรอง รวมทั้งได้พัฒนาและสร้างเสริมประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อก้าวทันโลกของการแข่งขัน