Partner
ร่วมมือกับองค์กรและบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

‘การบริหาร’ คือหัวใจของการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไร หากบริหารไม่ได้ ก็ยากที่องค์กรจะไปรอด 

ยิ่งในห้วงเวลาที่โลกเปลี่ยนเร็ว เทคโนโลยีก้าวกระโดด ทุกวงการพบกับ Disruption การบริหารธุรกิจให้ก้าวไปอย่างมั่นคง เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการและบุคลากรที่ตั้งใจจะก้าวหน้าต่อไปทุกคน 

คณะบริหารธุรกิจ ม. กรุงเทพ เตรียมหลักสูตรที่ทันสมัยและครบทุกด้านของการบริหารให้กับนักศึกษา มีหลากหลายสาขาวิชาให้เลือกเรียน ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ตัวจริง มีประสบการณ์จริง ร่วมด้วยวิทยากรชื่อดัง ในบรรยากาศการเรียนที่เปิดกว้าง และยังได้โอกาสในการฝึกงานกับองค์กรชั้นนำอีกด้วย 

‘การบริหารธุรกิจ’ เป็นพื้นฐานอันแข็งแกร่งสำหรับการดำเนินชีวิต การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้สังคม รวมทั้งการช่วยกันผลักดันเศรษฐกิจต่อไป 

มีหลากหลายสาขาให้เลือกเรียน ตอบโจทย์สายอาชีพในอนาคต

หลักสูตรทันสมัย ตอบโจทย์ตลาดงาน

เรียนครบทุกฟังก์ชั่นธุรกิจ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
สร้างนักบริหารธุรกิจ หัวคิดทันสมัย

มุ่งเน้นการเรียนรู้ เข้าใจ และสร้างทักษะ ในการคิดวิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์ การตลาดอย่างสร้างสรรค์มีกิจกรรม เสริมหลักสูตรโครงการส่งเสริมด้าน การตลาดมากมายและเตรียมความพร้อม สำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
เจาะลึกการตลาดดิจิทัล แบบครบวงจร

มีความร่วมมือกับบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในวงการ ฝึกงานจริง มีรายได้จริง ได้ศึกษาภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ ตั้งแต่ปี 1 สร้างนักการตลาดดิจิทัลตัวจริง
มีหลักสูตรด้านการวางแผนการเงิน และลงทุนแห่งแรกในไทย

หลักสูตรที่ได้รับการรองรับจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้รับการร่วมมือ ในการร่างหลักสูตรกับสถาบันการเงินชั้นนำ เป็นหลักสูตรที่เน้นปฏิบัติจริงครอบคลุม การเงินทุกรูปแบบ เจาะลึกการเงินและการลงทุนเป็นหลัก
สร้างผู้บริหารมืออาชีพพร้อมทักษะการจัดการด้วยดิจิทัล

สามารถทำงานได้หลากหลาย ทั้งในองค์กรรัฐ และบริษัทเอกชนชั้นนำสร้างประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
การฝึกงาน และสหกิจศึกษา

นักศึกษามีโอกาสทํางานระหว่างเรียน ฝึกงานในบริษัทชั้นนํา เป็นรูปแบบการเรียนนอกห้องเรียนจากการ ทํางานจริง ประสบการณ์จริงกับบริษัทหรือธุรกิจชั้นนํา
สายอาชีพที่หลากหลายไม่ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี สอดคล้องกับโลกธุรกิจจริง

สายอาชีพที่หลากหลายไม่ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี สอดคล้องกับโลกธุรกิจจริง รองรับความต้องการของตลาดแรงงาน
Cosmetic Image Cosmetic Image
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการตลาด
เรียนรู้การเป็นนักการตลาดผู้มองขาดทุกธุรกิจ  เมื่อการตลาดกลายเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรและธุรกิจต่างให้ความสำคัญ เพื่อให้สินค้าและการบริการมีความน่าสนใจดึงดูดกลุ่มเป้าหมายและช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ นักการตลาดจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการตัวเป็นอย่างมาก สาขาวิชาการตลาด ของ ม.กรุงเทพ มุ่งเน้นการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ พร้อมกำหนดกลยุทธ์การตลาดอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งศึกษาถึงความสำคัญของผู้บริโภค การวิจัยตลาด การบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด รวมทั้งวิชาที่ตอบรับกับโลกอนาคต และวิชานวัตกรรมการตลาดใหม่ๆ เพื่อตอบทุกโจทย์ Marketing 5.0 ในทุกสายงานการตลาด และเสริมด้วยประสบการณ์ทันสมัยยุค Marketing 5.0 กับซอฟต์แวร์ใหม่ ดำเนินการสอนโดยทีมอาจารย์มืออาชีพที่มีประสบการณ์การสอนการตลาดมากกว่า 10 ปี ร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญในสายธุรกิจ และองค์กรอื่นๆ อีกมากมายที่มาร่วมออกแบบการเรียนและมอบโจทย์จากชีวิตจริงให้นักศึกษา นอกจากนี้เรายังเตรียมพื้นที่ทำงาน Working Office Space ให้นักศึกษาได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายอีกด้วย จึงมั่นใจได้เลยว่า 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนนักศึกษาให้กลายเป็นนักการตลาดที่ตามทันทุกการเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจอย่างแน่นอน   ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในด้านการวางแผนการตลาด งานด้านพัฒนาธุรกิจและการขาย หรืองานด้านบริหารตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ก็ตาม ความเป็นมืออาชีพจะเป็นสิ่งที่นักศึกษาของเราได้ติดตัวไป และพร้อมจะเริ่มงานอย่างมั่นใจ! ทำไมต้องเรียนสาขานี้สร้างนักบริหารธุรกิจหัวคิดทันสมัย ที่เข้าใจโลกของตลาดอย่างแท้จริงเรียนแบบ Learning-by-doing ออกแบบการเรียนพร้อมองค์กรชั้นนำประสบการณ์ทันสมัย Marketing 5.0 กับซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดวิชานวัตกรรมการตลาดใหม่ๆ มุ่งเน้นการเรียนรู้ เข้าใจ และสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์การตลาดอย่างสร้างสรรค์มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการส่งเสริมด้านการตลาดมากมายทีมอาจารย์มืออาชีพและประสบการณ์การสอนการตลาดมากกว่า 10 ปีสามารถทำงานได้หลากหลาย ทั้งในองค์กรรัฐ และบริษัทเอกชนชั้นนำสร้างประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเรียนรู้จากการทำงานจริง โครงการบริษัทเสมือนหลักสูตรตอบโจทย์ตลาดงานที่มีความหลากหลาย เป็นที่ต้องการในทุกองค์กรในทุกยุคทุกสมัย  สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในด้านการตลาด และต้องการศึกษาต่อที่ ม.กรุงเทพ ก็สามารถเรียนจบได้ภายในเวลา 2 ปี โดยการเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ 
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
23,580 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
293,780 บาท
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการเงิน
เจาะลึกหลักการบริหารและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเติบโตไปเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน อาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการตัวมากที่สุด! ปฏิเสธไม่ได้ว่าความรู้ความเข้าใจด้านการเงินเป็นทักษะที่ใกล้ตัวมากๆ และหลายคนก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูง จึงไม่แปลกเลยที่ธุรกิจ องค์กร ตลอดจนบุคคลทั่วไปมักจะมองหาเหล่าที่ปรึกษาทางการเงิน มาช่วยดูแลและให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน ทั้งการบริหารความเสี่ยง การลงทุน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่ซัพพอร์ตการจัดการด้านการเงินได้ หลักสูตรของ สาขาวิชาการเงิน ม.กรุงเทพ จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้การบริหารการเงินครบรอบด้าน เจาะลึกการเงินทุกรูปแบบ โดยมีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพทางสายการเงินโดยตรงคอยให้ความรู้อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงและสอบ IC (Investment Consultant) เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจและวิเคราะห์เศรษฐกิจได้อย่างมืออาชีพ อีกทั้งทางสาขายังมีเครือข่ายศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จทำงานอยู่ในภาครัฐและเอกชน จึงมั่นใจได้เลยว่านักศึกษาจะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์และทันสมัยอย่างแน่นอน  บัณฑิตของเราจะเติบโตไปเป็นมืออาชีพในอาชีพงานการเงินสายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานในสาย Corporate Finance งานในด้าน Investment งานเกี่ยวกับ Banking & Wealth งานด้าน Insurance หรืองานสาย Risk Management ก็ตาม! ทำไมต้องเรียนสาขาวิชานี้ เจาะลึกการเงินทุกรูปแบบเรียนรู้ด้านการบริหารการเงินอย่างรอบด้าน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรงพันธมิตรจากสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้ความร่วมมือ                                      โครงการกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เตรียมความพร้อมก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพ โครงการติวสอบ IC (Investment Consultant)เรียนรู้เทคโนโลยีการเงิน FIN-TECH ร่วมมือกับสมาคมฟินเทคประเทศไทย ออกแบบการเรียนการสอนผ่านวิชา Financial Technologyต่อยอดธุรกิจ วิเคราะห์เศรษฐกิจได้อย่างมืออาชีพรุ่นพี่ศิษย์เก่ามาเป็นโค้ชและสร้างแรงบันดาลใจในคลาสเรียนเครือข่ายศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 5,000 คน ทำงานในภาครัฐและเอกชน
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
23,580 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
291,280 บาท
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจจะดำเนินกิจการและขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยทักษะของบุคลากรที่เป็นผู้นำ หรือที่เรารู้จักกันว่า “ผู้บริหารหรือนักบริหารธุรกิจ” คือบทบาทสำคัญที่ทุกบริษัทหรือทุกองค์กรต้องมี ใช้ความรู้ ความสามารถด้านการบริหาร การบริหารบุคคล การบริหารภายใน การสร้างกลยุทธ์ รวมถึงการจัดการที่ดีอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรที่ครอบคลุมทุกด้านของการบริหาร เพื่อเป็นนักธุรกิจและนักบริหารมืออาชีพ อัปเดตตามเทรนด์ธุรกิจที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล อัดแน่นด้วยทฤษฎีและฝึกทำธุรกิจจริง เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาให้มีทักษะด้านการจัดการและต่อยอดไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ โลกของนักบริหารมืออาชีพจะเปิดกว้าง และรอให้คุณเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในนั้น ทำไมต้องเรียนสาขานี้ เรียนครบทุกฟังก์ชั่นธุรกิจ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่มุ่งเน้นการจัดการเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง และการจัดการธุรกิจดิจิทัล & E-Commerceอัปเดตวิชาทันสมัย เสริมทักษะเพื่ออนาคตการเรียนการสอนเน้นการลงมือปฏิบัติ ได้ฝึกทำธุรกิจ E-commerce และยังเพิ่มทักษะการจัดการด้วยระบบดิจิทัลเรียนธุรกิจผ่านเกมจำลองธุรกิจ ฝึกแก้โจทย์ธุรกิจจริงกิจกรรมเพื่อบ่มเพาะนักศึกษา โครงการ Digital Biz Showcase การศึกษาดูงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำวิชาเลือกของสาขาวิชามีหลากหลาย จัดกลุ่มเป็นหมวดวิชา ครอบคลุมทุกหมวดที่มีความรู้และทักษะหลากหลายใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงธุรกิจตัวจริงสร้างความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจชั้นนำ มีเครือข่ายธุรกิจที่เหนียวแน่นเน้นสร้างผู้บริหารมืออาชีพพร้อมทักษะการจัดการด้วยดิจิทัล (Digital MG Professionals)สายอาชีพที่หลากหลายไม่ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี สอดคล้องกับโลกธุรกิจจริง รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและอาเซียนเรียนจบได้ใน 3 ปีครึ่ง  สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในด้านการจัดการ และต้องการศึกษาต่อที่ ม.กรุงเทพ ก็สามารถเรียนจบได้ภายในเวลา 2 ปี โดยการเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ 
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
23,580 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
291,280 บาท
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ในยุคธุรกิจไร้พรมแดนที่สินค้าและการบริการสามารถเชื่อมต่อกับผู้บริโภคได้ทั่วโลก โอกาสเติบโตในฐานะของนักบริหารรุ่นใหม่ยังรอคุณอยู่เสมอ  เรียนรู้การเป็นนักบริหารที่มีแนวคิดด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย มุ่งเน้นให้นักศึกษาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องบนหลักการของเหตุผล โดยมีอาจารย์และวิทยากรผู้มีประสบการณ์จากภาคธุรกิจที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ปรึกษาให้องค์กรธุรกิจชั้นนำ พร้อมเสริมทักษะภาษาต่างประเทศและทักษะดิจิทัลในการเรียนและการสอน และรับประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติจริง สัมผัสประสบการณ์จากโจทย์ธุรกิจจริง จากเครือข่ายองค์กรธุรกิจชั้นนำทั้งในไทยและระหว่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาของเราพร้อมเป็นนักธุรกิจที่สามารถยืนหยัดท้าทายการแข่งขันในระดับสากลได้ และเป็นที่ต้องการของตลาดงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต   ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจสายวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ หรือธุรกิจสายสตาร์ทอัพ (Start-Up) และเจ้าของธุรกิจระหว่างประเทศ ก็ล้วนเป็นเส้นทางการงานที่พร้อมจะให้นักศึกษาของเราก้าวเดินไปอย่างมืออาชีพแน่นอน ทำไมต้องเรียนสาขานี้เรียนรู้การทำธุรกิจระหว่างประเทศอย่างถูกต้องและเป็นระบบฝึกปฏิบัติ และสัมผัสประสบการณ์ที่ท้าทายจากโจทย์ธุรกิจจริงมีวิชาที่เจาะลึกถึงตลาดในแต่ละภูมิภาคที่สำคัญของโลกอาจารย์และวิทยากรมีประสบการณ์จากภาคธุรกิจที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ปรึกษาให้องค์กรธุรกิจชั้นนำมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรียนสนุกจากเกมธุรกิจเน้นให้นักศึกษาคุ้นเคยกับเทคโนโลยี ทำธุรกิจได้ทุกหนแห่งเติมความพร้อม เพิ่มความมั่นใจกับกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษในทุกรายวิชามีเครือข่ายกับองค์กรชั้นนำ เพื่อส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน ทั้งในและต่างประเทศการจัดการอบรมการเตรียมความพร้อมในการสมัครและสัมภาษณ์งานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผ่านทางวิชา Personality Development โดยวิทยากรจากจากบริษัทชั้นนำต่างๆสามารถจบได้ภายใน 3.5 ปี 
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
23,580 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
291,280 บาท
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ม.กรุงเทพ เล็งเห็นความสำคัญของ การจัดการโลจิสติกส์ ศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและเป็นกลไกสำคัญในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ จึงออกแบบหลักสูตรที่เปิดให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์อย่างรอบด้าน ทั้งการวิเคราะห์และวางแผนด้านการจัดการโลจิสติกส์ แนวทางการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ขององค์กรต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เกับงานทางด้านการบริหารและจัดการองค์กร ตั้งแต่ออกแบบระบบขนส่ง การเก็บคลังสินค้า และการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นักศึกษาจะมีโอกาสได้ฝึกงานกับองค์กรจริง ด้วยโจทย์จริงในการทำธุรกิจแล้ว เรายังมีโครงการ OSP ที่จะคัดเลือกนักศึกษาที่พร้อมเรียนรู้ในหลักสูตรที่เข้มข้น มีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเตรียมตัวเพื่อใบคุณวุฒิทางด้านโลจิสติกส์ เช่นใบรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพจากสมาคม TACBA ทำไมต้องเรียนสาขานี้ ครอบคลุมเนื้อหาโลจิสติกส์แบบครบวงจร ทั้งการวิเคราะห์และวางแผนด้านการจัดการโลจิสติกส์แนวทางการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ขององค์กรต่างๆหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ทันสมัย ด้วยการใช้เทคโนโลยี เช่น Al และ ข้อมูล Big Data เป็นต้นเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเรียนได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มการจัดการโลจิสติกส์สำหรับภาคธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ และกลุ่มการจัดการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่ออุตสาหกรรมอาจารย์ประจำที่มีความเชี่ยวชาญ และอาจารย์พิเศษ วิทยากรจากองค์กรชั้นนำต่างๆเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเตรียมตัว เพื่อใบคุณวุฒิทางต้านโลจิสติกส์ เช่น ใบรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพจากสมาคม TACBAมีพันธมิตรที่เข้มแข็งพร้อมที่จะสามารถส่งเสริมในการสร้างนักโลจิสติกส์มืออาชีพ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในด้านโลจิสติกส์ และต้องการศึกษาต่อที่ ม.กรุงเทพ ก็สามารถเรียนจบได้ภายในเวลา 2 ปี โดยการเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ 
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
23,580 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
293,780 บาท
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล อันดับ 1 ของไทย  การมาเยือนของยุคดิจิทัล ไม่เพียงส่งผลต่อโลกอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แต่โลกของนักการตลาดเองก็ต้องปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้เข้ากับโลกยุคใหม่เช่นเดียวกัน  หลักสูตรของเราจะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเจาะลึกกลไกและเทคนิคการตลาดดิจิทัลที่ทันสมัย ภายใต้บรรยากาศการเรียนที่เปิดกว้าง ให้อิสระนักศึกษาในการมีส่วนร่วม พูดคุย ระดมความคิด ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ วิทยากรชื่อดัง และบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ที่มีชื่อเสียงอย่างใกล้ชิด มีโอกาสฝึกงานจริง มีรายได้จริง ได้ศึกษาภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกงานกับบริษัทชั้นนำตั้งแต่ปี 1 และยังได้เรียนรู้จากประสบการณ์ ผ่านกิจกรรม โครงการ ความร่วมมือ กับภาคธุรกิจและบริษัทเอกชนชั้นนําบนโจทย์ธุรกิจจริง เพื่อก้าวไปสู่การเป็นตัวจริงในการขับเคลื่อนวงการธุรกิจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุด และสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เราพร้อมจะสร้างนักการตลาดดิจิทัลตัวจริง ด้วยกระบวนการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการเงิน บัญชี E-Commerce ด้วย Social Networking และด้วยความร่วมมือกับบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในวงการ ทำไมต้องเรียนสาขานี้หลักสูตรเรียนรู้วิชาพื้นฐานแก่นสำคัญการตลาดดิจิทัล และเนื้อหาวิชาที่ทันสมัยเท่าทันกับปัจจุบันมีรูปแบบการเรียนที่ทันสมัย ทั้งในห้องเรียบ และเรียนกับสถานที่ประกอบการจริงสามารถเรียนแบบฝึกงานจริงตั้งแต่ปี 1 มีรายได้ระหว่างเรียน (ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการ)มีโครงการและกิจกรรม เรียนจริง ทำจริง ทำเป็น ทำได้สอนโดยทีมคุณจารย์และอาจารย์พิเศษ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จากบริษัทด้านการตลาดดิจิทัลที่มีชื่อเสียงชั้นนำบรรยากาศการเรียนเปิดกว้างให้อิสระในการมีส่วนร่วม พูดคุย ระดมความคิดสร้างนักการตลาดดิจิทัลตัวจริง ด้วยกระบวนการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการเงิน บัญชี E-Commerce และ Social Networkingมีความร่วมมือกับบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในวงการ
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
23,580 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
293,780 บาท
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)
มังกรกำลังผงาด จีนกำลังจะกลายเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางธุรกิจใหญ่ที่สุดในโลกในเวลาอันใกล้ การทำธุรกิจกับตลาดในเมืองจีนคือโอกาสที่ไม่ควรพลาด และเราก็พร้อมจะเปิดทุกมุมมองเบื้องหลังความสำเร็จในการทำธุรกิจกับชาวจีนแล้ว!  มาค้นพบคำตอบทุกอย่างเกี่ยวกับการทำธุรกิจกับตลาดในประเทศจีนกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน) ของ ม.กรุงเทพ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ทุกกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ช่องทางการนำเข้าและส่งออกสินค้าในประเทศจีน การวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและการมองหาโอกาสใหม่ๆ ในตลาดจีน เน้นเรื่องนวัตกรรมธุรกิจจีนสมัยใหม่ และเทคโนโลยีการค้า การลงทุนกับจีน เสริมด้วยทักษะภาษาจีนเพื่อการเจรจาธุรกิจและวัฒนธรรมการค้า โดยมีทีมอาจารย์นักธุรกิจมากประสบการณ์คอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยโครงการกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน กิจกรรมโครงการปฏิบัติการ โครงการพิเศษต่างๆ กับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติจีน รวมทั้งการฝึกทำธุรกิจจริงในประเทศจีน เพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพ ไม่ว่าจะนำไปต่อยอดธุรกิจส่วนตัว หรือทำงานร่วมกับองค์กรในประเทศจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่หลักสูตรนี้นักศึกษายังมีโอกาสเรียนจบได้ภายใน 3 ปีครึ่งอีกด้วย  ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในด้านวางแผนกลยุทธ์ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ หรือเจ้าของธุรกิจก็ตาม เชื่อมั่นได้เลยว่าหลังจากสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาของเราไปแล้ว คุณก็พร้อมจะเริ่มต้นการทำงานอย่างมืออาชีพและอย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจแน่นอน! ทำไมต้องเรียนสาขานี้ แห่งเดียวที่มีหลักสูตรภายใต้ชื่อสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน) ตลาดเป้าหมายชัดเจน เรียนรู้ครบทุกมิติของจีน ทั้งเชิงกว้างและลึก  เสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการเจรจาธุรกิจ และวัฒนธรรมการค้า มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนจีนที่สนับสนุนด้านการส่งออกระหว่างประเทศและช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรบริษัท สมาคม สมาพันธ์ของไทยจีนต่างๆ มีโอกาสได้มากกว่าอาจารย์ผู้สอนเชี่ยวชาญด้านธุรกิจจีน จากบริษัท Partners ที่มีชื่อเสียงเรียนรู้ผ่าน Project-Based ร่วมกับบริษัทพันธมิตร TOP 3 จากอุตสาหกรรม เน้นนวัตกรรมธุรกิจจีนสมัยใหม่ และเทคโนโลยีการค้าการลงทุนกับจีนโปรแกรมการเรียนระยะสั้นที่ประเทศจีน เปิดโอกาสการทำธุรกิจที่ประเทศจีนกับพาร์ทเนอร์ของมหาวิทยาลัยสามารถเรียนจบภายใน 3.5 ปี พร้อมรับโอกาสฝึกงานในระหว่างเรียน มีกิจกรรมโครงการปฏิบัติการ โครงการพิเศษต่างๆ กับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติจีน 
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
23,580 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
313,680 บาท
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน
ตลาดการเงินในประเทศไทยได้เติบโตเป็นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตามรายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า คนไทยได้ให้ความสนใจกับการวางแผนระยะยาวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งครอบคลุมทั้ง การวางแผนการออม การวางแผนการลงทุน การวางแผนประกันชีวิต การวางแผนภาษี การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก ทำให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานี้ เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานสูง และเป็นหนึ่งในอาชีพที่ทีความขาดแคลนในตลาดงานปัจจุบัน ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเติบโตและก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพนี้สูงสาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คือหลักสูตรแรกของไทยที่เปิดสอนการวางแผนการเงินและการลงทุน (Financial and Investment Planning) ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย และความร่วมมือกับองค์กรการเงินระดับประเทศในการร่างหลักสูตรที่ได้ให้ความรู้อย่างตรงจุด เจาะลึกด้านการเงินและการลงทุนทุกรูปแบบ เพิ่มทักษะการวางแผนการเงินรอบด้าน โดยสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพด้านการเงินและการลงทุน CFP® ได้ทันทีเมื่อเรียนจบทำไมต้องเรียนสาขานี้ หลักสูตรด้านการวางแผนการเงินและลงทุนแห่งแรกในประเทศไทยได้รับการรองรับจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเรียนรู้ทักษะการวางแผนการเงินรอบด้าน เข้าใจการเงินและการลงทุนครบวงจรเรียนแบบ 2 ภาษา เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและสามารถเข้าใจเนื้อหาในแบบสากล ตลอดจนต่อยอดการทำงานในอนาคตพร้อมสอบใบอนุญาต CFP® ระหว่างเรียน ได้เปรียบในการทำงาน สามารถทำงานได้ทุกที่ทั่วโลกฝึกงานจริงกับสถาบันการเงินชั้นนำ พร้อมกิจกรรมดูงานนอกสถานที่และ Workshop อีกมากมายเรียนกับตัวจริงจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง สอนโดยอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษผู้มีประสบการณ์และมีใบประกอบวิชาชีพ CFP® และวิทยากรมืออาชีพด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนเรียนรู้นอกห้องจากตัวจริงในวงการ พร้อมฝึกงานกับองค์กรระดับประเทศผลักดันให้มีการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านการเงินและการลงทุนในระหว่างเรียน เช่น IC License, CFP® โดยไม่ต้องอบรมเพิ่มเติม ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายเรียนจบมีโอกาสได้งานทำสูง เพราะเป็นอาชีพที่ขาดแคลนในตลาดแรงงาน  
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
29,380 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
403,880 บาท
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มุ่งเน้นเจ้าของธุรกิจดิจิทัลและแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์
นี่คือสาขาของนักสื่อสารและนักการตลาดที่มองขาดทุกโอกาสในทุกธุรกิจ!   ปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคนี้เป็นยุคที่สื่อโซเชียลกำลังมีอิทธิพลต่อสังคมทั่วโลก ทุกธุรกิจจึงมองหานักการตลาดที่สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคบนแพลตฟอร์มออนไลน์  สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มุ่งเน้นเจ้าของธุรกิจดิจิทัลและแบรนด์อินฟลูเอนเซอร์ ของ ม.กรุงเทพ จึงมุ่งเน้นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปิดให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานในฐานะนักสื่อสารและนักการตลาดควบคู่กันไป ตั้งแต่การสร้างธุรกิจดิจิทัล การวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการสื่อสารและการบริหารลูกค้า ตลอดจนการสร้างสื่อดิจิทัล ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่าน 10 วิชาหลัก อย่าง Digital Media Production Workshop, Personality & Performance Acting Development, Celebrity & Influencer Branding, E-Logistics & SCM in Digital Business, Predictive Marketing & Marketing Automation และอีกมากมาย   หลักสูตรของเรายังเสริมความพร้อมด้วยโครงการพิเศษและกิจกรรมบ่มเพาะ นักศึกษาสามารถเรียนรู้ในการสร้างธุรกิจดิจิทัล ทั้งการ Live Streaming Commerce, Social Commerce, E-Marketplace และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดจะดูแลการสอนโดยทีมอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากบริษัทด้านการตลาดดิจิทัลชั้นนำที่มีชื่อเสียง บวกด้วย Master Class แบบใกล้ชิดตัวจริงกับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ ที่จะมีผู้เชี่ยวชาญสุดปังมาให้ความรู้อีกเพียบ เสริมด้วยความร่วมมือกับบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในวงการ เพื่อสร้างโครงการที่เตรียมพร้อมนักศึกษาร่วมกับบริษัทพันธมิตรก่อนออกไปฝึกงานจริง  บัณฑิตในสาขานี้จะเติบโตไปเป็นนักการตลาดที่สามารถนำเสนอตัวตนที่โดดเด่นเพื่อสร้างความสำเร็จให้ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ โดยสามารถประกอบอาชีพที่ทันสมัยอย่าง Solo Entrepreneur, Social Media Marketer, Performance Marketing & Brand Influencer, Customer Experience & Customer Success Executive หรืองานสายสร้างสรรค์อย่าง Graphic & Digital Marketing Communication Designer ก็ย่อมได้ทั้งนั้น โลกออนไลน์กำลังเปิดกว้างรอให้คุณก้าวเข้าไป และคุณจะก้าวไปอย่างมั่นใจเมื่อได้มาเรียนกับเรา! ทำไมต้องเรียนสาขานี้วิชาใหม่น่าเรียนสุดปัง โดยมี 10 วิชามุ่งเน้นเฉพาะ ที่นำไปใช้งานได้จริง โครงการที่เตรียมพร้อมนักศึกษาร่วมกับบริษัทพันธมิตรก่อนออกไปฝึกงานจริง  ปั้นดาวรุ่งธุรกิจดิจิทัล เรียนรู้ประสบการณ์จริง จากวิทยากรสุดพิเศษ ผ่านโครงการต่างๆเรียน 3.5 ปี และได้ฝึกงานจริง อย่างน้อย 1 เทอม เพิ่มโอกาสในการได้งานทำหลังจากฝึกงานMaster Class ใกล้ชิดตัวจริง Influencer มีผู้เชี่ยวชาญสุดปังมาให้ความรู้เพียบ มีความร่วมมือกับบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในวงการ 
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
23,580 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
333,680 บาท
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มุ่งเน้นดิจิทัลคอมเมิร์ซโลจิสติกส์
ในโลกที่การค้าระหว่างประเทศกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา โลกออนไลน์กำลังกลายเป็นความคุ้นเคยของคนทั่วไป โลจิสติกส์คือคำตอบสำหรับอนาคตอย่างแท้จริง และสาขาวิชาของเราก็พร้อมจะสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกับบริษัทชั้นแนวหน้าให้กับนักศึกษาแล้ว!  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มุ่งเน้นดิจิทัลคอมเมิร์ซโลจิสติกส์ ของ ม.กรุงเทพ เปิดให้นักศึกษาได้เรียนรู้ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ครบวงจรจากผู้เชี่ยวชาญในวงการโลจิสติกส์ เพื่อบ่มเพาะบัณฑิตที่รู้ลึกรู้จริงทุกกระบวนการ ตั้งแต่วิเคราะห์ข้อมูล การจัดการธุรกิจด้านโลจิสจิกส์ การตลาดดิจิทัลและธุรกิจออนไลน์ ตลอดจนการทดลองทำธุรกิจจริงบนโลกเสมือนจริง เพื่อให้นักศึกษาเติบโตไปสู่การเป็นนักบริหารที่สามารถทำงานร่วมกับทุกธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ เรายังสร้างพื้นที่การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการงานด้านระบบและโปรแกรมต่างๆ ด้านการจัดการโลจิสติกส์ รวมทั้งมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้าน Digital Commerce Logistics ที่จะเสริมความพร้อมให้กับนักศึกษาและถ้าถามว่าเรียนจบแล้วทำงานอะไรดี? คำตอบคือ ทำได้ทั้งงานด้านบริหารจัดการอย่างตำแหน่ง Service Project Management, Hub Manager หรือ Logistic-Security Manager หรืองานเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่าง FBL Fulfillment Manager และ Business Analytics ไปจนถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจ ทั้ง E-commerce Business Owner และธุรกิจต่างๆ ที่ต้องใช้องค์ความรู้โลจิสติกส์มาเกี่ยวข้อง เรากำลังรอให้คุณมาค้นหาคำตอบสำหรับวันข้างหน้า ทั้งของโลก และของตัวคุณเอง! ทำไมต้องเรียนสาขานี้ หลักสูตรทันสมัย เหมาะกับธุรกิจโลกดิจิทัล ครอบคลุมเนื้อหาโลจิสติกส์ สายธุรกิจดิจิทัลคอมเมิร์ซครบวงจร! เรียนรู้การตลาดดิจิทัลและธุรกิจออนไลน์แบบเจาะลึก หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ทันสมัยด้วยการใช้เทคโนโลยี เช่น Al และ ข้อมูล Big Data เป็นต้น เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ได้รับความรู้จากวิทยากรพิเศษและศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำ ตั้งแต่ปี 1 ร่วมกับองค์กรและบริษัทชั้นนำจากพันธมิตรตัวจริงในวงการโลจิสติกส์ มีกิจกรรมเสริมทักษะ พัฒนาความสามารถตลอดหลักสูตรการทดลองทำธุรกิจจริงบนโลกเสมือนจริงเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมทั้งความรู้ด้าน Excel สามารถเรียนจบได้ใน 3 ปี 1 เทอม และได้ฝึกงานจริง เพิ่มโอกาสในการได้งานทำหลังจากฝึกงานโครงการปั้นดาวรุ่งธุรกิจดิจิทัล เรียนรู้ประสบการณ์จริง จากวิทยากรสุดพิเศษ โครงการที่เตรียมพร้อมนักศึกษาร่วมกับ บริษัทพันธมิตรก่อนออกไปฝึกงานจริง
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
25,580 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
314,480 บาท
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจ
          ยุคแห่งเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทุกธุรกิจจึงต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ของธุรกิจให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ           หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีความพร้อมผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางการบริหารธุรกิจ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพการทำงานอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงาน สามารถประยุกต์ทักษะเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ สร้างศักยภาพทางการบริหารให้บุคลากรเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพและความเป็นผู้นำ และทักษะทำงานเป็นทีมได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมจะขับเคลื่อนองค์การให้ประสบผลสำเร็จและยืนอยู่ในแนวหน้า หรือสามารถประกอบธุรกิจของตนเองได้  
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2567
หน่วยกิต
42
แผน ก. วิทยานิพนธ์
218,430 บาท
แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
217,430 บาท
INTERNATIONAL
หลักสูตรปริญญาโท
Master of Business Administration (English Program)
          The Master of Business Administration (MBA) program seeks to provide students with the managerial skills necessary to make and implement decisions. With its strong emphasis on analytical problem solving, the program also aims at developing the students’ ability to work effectively with others. To achieve these ends, the program offers a learning experience designed to stimulate receptiveness to new ideas and new ways of approaching problems.  In short, the ultimate success of the program or the main objective in the design of the curriculum is the students’ ability to meet challenges and demands of management in the future.MBA BU is the best selection for all people including full-time employee who is looking to advance their careers. You are able to complete within 1.6 years study only on Saturdays.Our program creates a various perspectives and miscellaneous experiences by our up-to-date developed curriculum to create cutting-edge leaders. With the intensive theoretical yet practically oriented content, suitable for men and women who seek the skills to drive the changes and cope with the upcoming challenges.Work and learn from the wealth of academic knowledge and experience of our school members. Our academia came from all over the world, graduated from top universities and have experience of working with public and private sectors. Fulfil opportunities and broaden perspectives with numerous special guests and lecturers from the real businesses.moving your business into the digital age by these following digital courses such asDigital MarketingCreativity and Innovation in New Product ManagementDigital Brand communication in MarketingStudy in a creative learning environment at Bangkok University. Our main campus is spacious with fully-equipped facilities. 
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2567
หน่วยกิต
42
แผน ก. วิทยานิพนธ์
218,430 บาท
แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
217,430 บาท
INTERNATIONAL
หลักสูตรปริญญาโท
Master of Business Administration in Innovation Management (International Program)
Learn how to Drive Disruptive Innovation for Business SuccessIn the modern business world where the pace of change is accelerating, the ability to innovate is not just an advantage; it's a necessity. Bangkok University's Master of Business Administration in Innovation Management (MBA-i) stands at the forefront of nurturing the next generation of business disruptors and creative leaders. New business innovations emerge constantly, and they take multiple forms, from product over process to business model innovation; from service to solution to customer experience design; from strategy to social innovation. With a fresh curriculum revamped for 2024, our program is creatively designed for both Thai and international students eager to make their mark in the innovation economy of the 21st century.Become a Business DisruptorThe increase in market dynamism generates a growing corporate need for managers empowered with strong soft skills such as creativity, adaptability, sense-making, critical thinking, and empathy. Moreover, a new generation of entrepreneurs, social innovators, and corporate intrapreneurs will play on the same skills to disrupt incumbents too slow to embrace new technologies and change. The MBA-i Program is designed to cater to the fast evolving new business landscape of the modern innovation economy. The MBA-i program enhances students’ understanding of innovation strategies, structures, processes, people and cultures. The MBA-i Program’s unique pedagogy allows participants to experience real corporate innovation challenges and develop a better ability to apply their newly acquired knowledge to solve concrete modern innovation managerial challenges.For more information : Contact +66 2 407 3888 ext. 2424 or email: inter.admission@bu.ac.th  
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2567
หน่วยกิต
42
แผน ก. วิทยานิพนธ์
342,430 บาท
แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
341,430 บาท
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญาเอก
INTERNATIONAL
หลักสูตรปริญญาเอก
Ph.D. in Knowledge Management and Innovation Management (International Program)
Embark on a transformative journey with Bangkok University's PhD program in Knowledge Management and Innovation Management (PhD-KIM). This prestigious research-based program, established in 2011, is designed for aspiring researchers, academics, and professionals, offering an in-depth exploration of knowledge and innovation as pivotal elements in societal and organizational evolution. The PhD-KIM program uniquely accommodates working professionals by offering flexible remote learning options and scheduling classes on Saturdays.Benefit from the guidance of international experts, join a global network of high-achieving professionals, and enjoy personalized academic support. With opportunities for dual degrees from Université Grenoble Alpes (France) and the Swiss School of Business and Management, this PhD program is a gateway to a future of groundbreaking research and professional excellence. Learn more and apply for this unique opportunity at https://phdkim.bu.ac.thJob Opportunities:Chief Knowledge OfficerChief Learning OfficerIntellectual Capital DirectorKnowledge Management ExecutiveHuman Resource DirectorInnovation Development DirectorKnowledge Management and Innovation Management ExpertFor more information : https://phdkim.bu.ac.th
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2567
หน่วยกิต
48
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
1,202,000 บาท
Facilities
Cosmetic Image
BU Q&A เรื่องนี้พี่จะบอก | คณะบริหารธุรกิจ
BU Q&A เรื่องนี้พี่จะบอก | คณะบริหารธุรกิจ

ดูวิดีโออื่นๆ เกี่ยวกับคณะเพิ่มเติม
💰 รีวิว 4 ปีกับรุ่นพี่สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ #FIP
อยากเล่นหุ้น สายลงทุน ชอบเรื่องเงิน เรียนสาขาอะไรดี?
รับบทเป็นนักลงทุนผ่าน "เกมหุ้นจำลอง"
Open House BU Metaverse 2022 : คณะบริหารธุรกิจ
Featured
Stories
Alumni
การสมัครเรียน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที