สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)

เรียนรู้การทำธุรกิจกับจีน จะได้เรียนรู้ช่องทางการนำเข้าส่งออกสินค้าที่จะนำออกไปขายที่ประเทศจีนหรือจะนำเข้าของจากประเทศจีนมาขายที่ไทย หรือสามารถทำงานในบริษัทข้ามชาติของจีน มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีนด้วย มาอัปเกรดข้อมูลประเทศจีน วิเคราะห์เศรษฐกิจเเละการมองหาโอกาสต่างๆ โดยทีมอาจารย์นักธุรกิจมากประสบการณ์จริง ใส่ใจและสอนให้นักศึกษาเข้าถึงธรรมเนียมธุรกิจแบบจีนได้จริง

  • หลักสูตรทันสมัย เน้นให้ได้ลงมือทำ เพื่อเกิดประสบการณ์จริง
  • เรียนรู้ตลาดและเศรษฐกิจของจีนในเชิงเจาะลึก
  • ฝึกปฏิบัติธุรกิจจริงในประเทศจีน 
  • สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจ
  • ได้ฝึกสัมมนากับวิชาสัมมนาธุรกิจจีน เรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ มาฝึกการอภิปรายและการเเสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญได้อย่างมีทักษะและมีความเป็นมืออาชีพ
  • สามารถทำงานได้หลากหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอกชน องค์กรรัฐ  ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หรือจะไปประกอบธุรกิจส่วนตัวก็สามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ได้ ยิ่งช่วยเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจไปยังประเทศจีน

เรียนรู้ตลาดและเศรษฐกิจของจีนครบทุกมิติ จากผู้เชี่ยวชาญธุรกิจจีนตัวจริง เน้นการฝึกปฏิบัติและการทำธุรกิจในประเทศจีน
เทอมแรก 23,580
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 313,680
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)

Bachelor of Business Administration (International Business Management (Chinese Business )

คณะบริหารธุรกิจ

School of Business Administration

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)

International Business Management


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)