สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)

เรียนรู้การทำธุรกิจกับจีน จะได้เรียนรู้ช่องทางการนำเข้าส่งออกสินค้าที่จะนำออกไปขายที่ประเทศจีนหรือจะนำเข้าของจากประเทศจีนมาขายที่ไทย หรือสามารถทำงานในบริษัทข้ามชาติของจีน มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีนด้วย มาอัปเกรดข้อมูลประเทศจีน วิเคราะห์เศรษฐกิจเเละการมองหาโอกาสต่างๆ โดยทีมอาจารย์นักธุรกิจมากประสบการณ์จริง ใส่ใจและสอนให้นักศึกษาเข้าถึงธรรมเนียมธุรกิจแบบจีนได้จริง

  • หลักสูตรทันสมัย เน้นให้ได้ลงมือทำ เพื่อเกิดประสบการณ์จริง
  • เรียนรู้ตลาดและเศรษฐกิจของจีนในเชิงเจาะลึก
  • ฝึกปฏิบัติธุรกิจจริงในประเทศจีน 
  • สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจ
  • ได้ฝึกสัมมนากับวิชาสัมมนาธุรกิจจีน เรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ มาฝึกการอภิปรายและการเเสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญได้อย่างมีทักษะและมีความเป็นมืออาชีพ
  • สามารถทำงานได้หลากหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอกชน องค์กรรัฐ  ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หรือจะไปประกอบธุรกิจส่วนตัวก็สามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ได้ ยิ่งช่วยเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจไปยังประเทศจีน

เรียนรู้ตลาดและเศรษฐกิจของจีนครบทุกมิติ จากผู้เชี่ยวชาญธุรกิจจีนตัวจริง เน้นการฝึกปฏิบัติและการทำธุรกิจในประเทศจีน
เทอมแรก   13,580

ตลอดหลักสูตร 4 ปี   313,680
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด ทุน BU Best Choice)
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2565 นี้มีผลตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2565

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)

Bachelor of Business Administration (International Business Management (Chinese))

คณะบริหารธุรกิจ

School of Business Administration

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)

International Business Management


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)